Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Para iso, Emprego Galicia concede, cada ano, subvencións destinadas a financiar a contratación de persoas desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais ou coas entidades privadas sen ánimo de lucro con centros de traballo en Galicia.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

 

APROL RURAL 2020

A convocatoria para 2020, publicada pola Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego no medio rural (Aprol rural) e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de procedemento TR351G), ten por obxecto subvencionar a contratación, durante un período de 9 meses, de persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia e que estean desempregadas, para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a silvicultura, a limpeza de montes e  a xestión da biomasa.

As entidades contratantes serán os concellos rurais de Galicia. Para estes efectos, considéranse concellos rurais todos os concellos galegos agás os seguintes: Cambre, A Coruña, Culleredo, Ferrol, Narón, Oleiros, Santiago de Compostela, Lugo, Barbadás, Ourense, Poio, Pontevedra e Vigo.

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos:

  1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, así como dispoñibles para o emprego.
  2. A excepción dos concellos rurais de menos de 2.000 habitantes, non ter sido contratadas por un período igual ou superior a nove meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2019 pola Consellería no ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro, en materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas traballadoras desempregadas.

Ademais, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Programas concedidos e forma de selección

As entidades beneficiarias deberán realizar a selección das persoas candidatas mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se estás interesado en participar nalgún destes procesos de selección non dubides en consultar a relación de programas concedidos que aparece a continuación e contactar coa túa oficina de emprego:

Buscador de oficinas de empregoAPROL Rural 2020 concedidos

Ten en conta que a data máxima de contratación rematou o 29 de xuño de 2020.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES LOCAIS 2020

A convocatoria para 2020, publicada por Orde do 20 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego e mellora da empregabilidade no ámbito de colaboración coas entidades locais, e se procede á súa convocatoria para o exercicio do ano 2020 (código de procedemento TR351A), ten por obxecto subvencionar a contratación, durante un período de 3 meses, de persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia e que estean desempregadas, para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social (fundamentalmente de salvamento e socorrismo), co obxecto de proporcionarlles a experiencia e práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR351A

As entidades contratantes serán os concellos e as mancomunidades de concellos, os consorcios locais e as entidades locais menores de Galicia.

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, así como dispoñibles para o emprego

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses con cargo ás axudas concedidas no ano 2019 pola Consellería no ámbito de colaboración coas entidades locais e coas entidades sen ánimo de lucro , en materia de políticas activas de emprego, para a contratación de persoas traballadoras desempregadas.

Ademais, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Programas concedidos e forma de selección

As entidades beneficiarias deberán realizar a selección das persoas candidatas mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se estás interesado en participar nalgún destes procesos de selección non dubides en consultar a relación de programas concedidos que aparece a continuación e contactar coa túa oficina de emprego.

Relación de prazas concedidasBuscador de oficinas de emprego

Ten en conta que a data máxima de contratación rematou o 29 de xuño de 2020.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2020

A convocatoria para 2020, publicada por Orde do 31 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR352A), ten por obxecto subvencionar a contratación, por un período máximo de 9 meses, de persoas inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia e que estean desempregadas, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR352A

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.

Buscador entidades RUEPSS

Ten en conta que a data máxima de contratación rematou o 31 de decembro de 2020.

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos, en todo caso:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, así como dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2019.

3. Non ter traballado para a entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Forma de selección

As entidades beneficiarias poderán realizar a selección das persoas candidatas a través de selección directa ou mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se cumpres os requisitos da convocatoria e, por suposto, os requiridos para o desempeño da ocupación de que se trate, poderás presentar a túa candidatura:

  • Ante a entidade beneficiaria, a través dos datos de contacto que aparecen naquelas ocupacións nas que figura a lenda “selección directa”.
  • Acudindo á túa oficina de emprego para informarte, naquelas ocupacións nas que figura a lenda “oficina de emprego”

Buscador de oficinas de emprego

Listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2020

Nos enlaces seguintes se poden consultar as listaxes dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste ano 2020, ordenados por ámbito (provincial e comunidade autónoma) e por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación rematou o 31 de decembro de 2020.

Listaxe entidades beneficiarias da Provincia da CoruñaListaxe entidades beneficiarias da Provincia de Lugo

Listaxe entidades beneficiarias da Provincia de OurenseListaxe entidades beneficiarias da Provincia de Pontevedra

Listaxe entidades beneficiarias da Comunidade Autónoma