Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Para iso, Emprego Galicia concede, cada ano, subvencións destinadas a financiar a contratación de persoas desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais ou coas entidades privadas sen ánimo de lucro con centros de traballo en Galicia.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2022

A convocatoria para 2022, publicada mediante a Orde do 12 de xullo de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR352A), ten por obxecto subvencionar a contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social, por un período máximo de ata 12 meses, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR352A

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.

Buscador entidades RUEPSS

A data máxima de contratación será o 10 de decembro de 2022.

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos no momento da selección e da contratación:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, entre os anos 2018 e 2021, ámbolos dous inclusive.

3. Non ter sico contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Forma de selección

As entidades beneficiarias poderán realizar a selección das persoas candidatas a través de selección directa, selección mixta ou mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se cumpres os requisitos da convocatoria e, por suposto, os requiridos para o desempeño da ocupación de que se trate, poderás presentar a túa candidatura:

  • Ante a entidade beneficiaria, a través dos datos de contacto que aparecen naquelas ocupacións nas que figura a lenda “selección directa” ou "selección mixta".
  • Acudindo á túa oficina de emprego para informarte, naquelas ocupacións nas que figura a lenda “oficina de emprego” ou "selección mixta".

Buscador de oficinas de emprego

Listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2022

No enlace seguinte podes consultar a listaxe dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste último ano, ordenados por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación remata o vindeiro 10 de decembro de 2022.

Listaxe entidades beneficiarias da Comunidade Autónoma

Por último, a continuación tes a relación completa con todos os programas para que podas atopar dun xeito máis doado aqueles que che resulten de maior interese.

[Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A. se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).]

ENTIDADE CNO DESCRICIÓN CNO GRUPO COTIZ. MESES XORNADA TRAB. TOTAIS ENDEREZO CENTRO DE TRABALLO PROCEDEMENTO SELECCIÓN DATOS CONTACTO
A XANELA ASOCIACIÓN DISCAPACITADOS ACTIVOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa A Xanela S/N, As Pontes García Rodríguez Selección mixta Tfno. 1: 607230249 Tfno. 2:981452416 Correo:axanela@cogami.gal
ACCIÓN FAMILIAR FERROL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 2 Rúa Velázquez, Nº 44 - 6º Andar, Ferrol Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ACEESCA ASOCIACIÓN APOYO PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Ribeira - Torneiros, Polígono III, 24, Porriño Selección mixta Tfno. 1: 986332672 Tfno. 2:663012418 Correo:aceesca@aceesca.com
ACEESCA ASOCIACIÓN APOYO PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 meses 100% 1 Ribeira - Torneiros, Polígono III, 24, Porriño Selección mixta Tfno. 1: 986332672 Tfno. 2:663012418 Correo:aceesca@aceesca.com
ACEESCA ASOCIACIÓN APOYO PERSONAS CON DIVERSIDAD INTELECTUAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 1 Ribeira - Torneiros, Polígono III, 24, Porriño Selección mixta Tfno. 1: 986332672 Tfno. 2:663012418 Correo:aceesca@aceesca.com
ADO – ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Alexandre Bóveda N.º 17, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988105888 Tfno. 2:671838116 Correo:administracion@adourense.es
ÁGORA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 1 Rúa Carud Nº 142, Baixo | Rúa Alfredo Brañas S/N, Monforte de Lemos Selección mixta Tfno. 1: 982410289 Tfno. 2:673912496 Correo:agora@cogami.gal
ALCER LUGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Infanta Elena (Casa Clara Campoamor) N.º 11 Porta 5-7, Lugo Selección mixta Tfno.: 619609797 Correo: alcerlugo@gmail.com
ALENTO-ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 9 meses 100% 1 Pedra Seixa, 31, Vigo Selección mixta Tfno.: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 meses 75% 1 Pedra Seixa, 31, Vigo Selección mixta Tfno.: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOCIACION DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 12 meses 75% 1 Pedra Seixa, 31, Vigo Selección mixta Tfno.: 986229069 Correo: administracion@alento.org
APACAF 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 1 Lugar Pereiro 18, Berres, A Estrada Selección mixta Tfno. 1: 986587475 Tfno. 2:696037723 Correo:administracion@apacaf.org
APAMP – ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Pedra Seixa, 33, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986294422 Tfno. 2:617394422 Correo:apamp@apamp.org
APAMP – ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2922 Xornalistas 1 12 meses 75% 1 Rúa Miguel Hernández, 1 | Pedra Seixa, 33, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986294422 Tfno. 2:617394422 Correo:apamp@apamp.org
APAMP – ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 5 Rúa Pedra Seixa, 33, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986294422 Tfno. 2:617394422 Correo:apamp@apamp.org
APAMP – ASOCIACION DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 2 Rúa Miguel Hernández, 1 | Avda. Camelias, 36, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986294422 Tfno. 2:617394422 Correo:apamp@apamp.org
ARELA ASOCIACION 2230 Profesores de ensino secundario (salvo materias específicas de formación profesional) 1 12 meses 75% 1 Torrente, 12 | Teixeiro,35-3º, Santiago Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ARTEFIOS, ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Simón Bolívar, 23 Baixo, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981129788 Tfno. 2:671352762 Correo:artefios@artefios.org
ASOC DE PERSOAS CON DISCAPACIDAD E APOIO Á INTEGRACIÓN DAS COMARCAS DE ARZÚA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Lugar da Cernadela S/N Boimil, Boimorto Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOC DE PERSOAS CON DISCAPACIDAD E APOIO Á INTEGRACIÓN DAS COMARCAS DE ARZÚA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 9 12 meses 75% 1 Lugar da Cernadela S/N Boimil, Boimorto Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOC GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Avda. de Oza A Coruña | Avda. Castelao, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 881917318 Correo: asperga.emprego@asperga.org
ASOC GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 meses 75% 1 Avda. de Oza A Coruña | Avda. Castelao, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 881917318 Correo: asperga.emprego@asperga.org
ASOC GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Avda. de Oza A Coruña | Avda. Castelao, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 881917318 Correo: asperga.emprego@asperga.org
ASOC GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2922 Xornalistas 2 12 meses 75% 1 Avda. de Oza A Coruña | Avda. Castelao, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 881917318 Correo: asperga.emprego@asperga.org
ASOCIACION A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 2152 Fisioterapeutas 2 9 meses 100% 1 Rúa Maestro Goldar, N.º 18 Castrelos, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 670899831 Tfno. 2:986208395 Correo:direccion@aspanaex.org
ASOCIACION A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 1 Rúa Maestros Goldar,18 | Rúa Anduriña 21- 1 A-V, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 670899831 Tfno. 2:986208395 Correo:direccion@aspanaex.org
ASOCIACION A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Rúa Maestros Goldar,18 | Rúa Anduriña 21- 1 A-V, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 670899831 Tfno. 2:986208395 Correo:direccion@aspanaex.org
ASOCIACIÓN A MARIÑA-COGAMI 7191 Mantedores de edificios 9 12 meses 75% 1 Urbanización Palmeiro S/N, A Regueira, Xove Selección mixta Tfno.: 664494092 Correo: amarina@cogami.gal
ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIO EDUCATIVA PERMANENTE Y SERVICIOS JUVENTUD Y MUJER TEMPUS 2823 Psicólogos 2 12 meses 75% 1 Lugar Bazón - Pedroso, Narón Selección mixta Tfno. 1: 657926913 Tfno. 2:616890418 Correo:tempusnaron@gmail.com
ASOCIACION AIXIÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 3 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AIXIÑA 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías 2 12 meses 75% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AIXIÑA 5110 Cociñeiros asalariados 3 12 meses 75% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AIXIÑA 5120 Camareiros asalariados 8 12 meses 75% 2 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AIXIÑA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN ALAR GALICIA PROXECTOS INSERCION 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 1 Canellón da Deputación S/N 1º, Lugo Selección mixta Tfno.: 982243316 Correo: alargaliciasocial@gmail.com
ASOCIACIÓN ALBORES SAÚDE MENTAL 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Mª Emilia Casas Baamonde Km 0,7, Monforte de Lemos Selección mixta Tfno.: 982404968 Correo: albores@albores.org
ASOCIACION ALCER OURENSE 2153 Dietistas e nutricionistas 2 12 meses 75% 1 Rúa Recaredo Paz, N.º 1, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988229615 Tfno. 2:663780330 Correo:alcerourense@hotmail.com
ASOCIACIÓN ALIAD ULTREIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Milagrosa, 99-101 E Rda. Fontiñas, 202, Lugo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 982251948 Tfno. 2:655395940 Correo:info@aliad.org
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Illa Coelleira, N.º 3 Baixo D, Lugo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 982251602 Correo: administracion@alume.org
ASOCIACIÓN AMBAR 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 12 meses 75% 1 Lugar de Granxa, 5, Ribeira Selección mixta Tfno.: 607356550 Correo: comunicacion@asociacionambar.org
ASOCIACIÓN AMBAR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Lugar de Granxa, 5, Ribeira Selección mixta Tfno.: 607356550 Correo: comunicacion@asociacionambar.org
ASOCIACION AMICOS 2154 Logopedas 2 9 meses 100% 1 Lugar Comoxo 2a, Boiro | Rúa Gandara 44- Oleiros, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Baixo, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AMICOS 2823 Psicólogos 2 9 meses 100% 1 Lugar Comoxo 2a, Boiro | Rúa Gandara 44- Oleiros, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Baixo, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AMICOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Lugar Comoxo 2a, Boiro | Rúa Gandara 44- Oleiros, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Baixo, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION AMICOS 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 9 meses 100% 1 Lugar Comoxo 2a, Boiro | Rúa Gandara 44- Oleiros, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Baixo, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Lugar de Vigo, 138, Dodro Selección mixta Tfno. 1: 650270824 Tfno. 2:660835257 Correo:administracion@andainapsm.org
ASOCIACIÓN ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Emilia Pardo Bazán, 14, Ordes Selección mixta Tfno. 1: 650270824 Tfno. 2:660835257 Correo:administracion@andainapsm.org
ASOCIACION ASPADEZA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Lugar Mouriscade, S/N, Vilanova, Lalín Selección mixta Tfno. 1: 986780150 Tfno. 2:676956029 Correo:aspadeza@gmail.com
ASOCIACIÓN AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 4 12 meses 75% 1 Praza Ravella, 4, 1ºb, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno.: 986909982 Correo: administracion@autismobata.com
ASOCIACIÓN AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 4 12 meses 75% 1 Rúa Fariña Ferreño, 17, 2ºd, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno.: 986909982 Correo: administracion@autismobata.com
ASOCIACIÓN AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 4 12 meses 75% 1 Rúa Moreira | A Laxe, 16, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno.: 986909982 Correo: administracion@autismobata.com
ASOCIACIÓN AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 4 9 meses 100% 1 Rúa Moreira | A Laxe, 16, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno.: 986909982 Correo: administracion@autismobata.com
ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Ramón Puga S/N, Ourense | Mugares 42, Toén Selección mixta Tfno.: 988219389 Correo: info@autismourense.org
ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE 2251 Mestres de educación infantil 2 12 meses 75% 1 Ramón Puga S/N, Ourense | Lodeirós 9, Ourense Selección mixta Tfno.: 988219389 Correo: info@autismourense.org
ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Bella Otero Nº 1, Ourense | Lodeirós 9, Ourense Selección mixta Tfno.: 988219389 Correo: info@autismourense.org
ASOCIACION BENEFICA SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR 3715 Animadores comunitarios 3 12 meses 75% 3 Rúa As Agullas, Nº 12 Parada, Nigrán Selección mixta Tfno.: 986386914 Correo: administracion@centrojuanmaria.org
ASOCIACIÓN CENTINELAS 2158 Profesionais da saúde e a hixiene laboral e ambiental 2 12 meses 75% 1 Praza de Europa 5a-1ºa, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 658265764 Tfno. 2:881259901 Correo:coordinacion@asociacioncentinelas.es
ASOCIACION CENTRO OCUPACIONAL PASCUAL VEIGA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Vila de Laxe N.º 23 1º, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981154557 Tfno. 2:698122223 Correo:info@centroocupacionalpascualveiga.com
ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa das Burgas,Nº 10 A Valenzá, Barbadás Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION CLUB RECREATIVO AS BURGAS DE OURENSE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 meses 75% 1 Rúa das Burgas,Nº 10 A Valenzá, Barbadás Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION COMITÉ CIUDADÁN ANTISIDA DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Pena Trevinca,22 2º Soto, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988233000 Tfno. 2:615318191 Correo:antisidaou@antisidaou.org
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 2 Rúa Queixume dos Pinos, 4, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981575240 Tfno. 2:620533471 Correo:acem.santiago@gmail.com
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Queixume dos Pinos, 4, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981575240 Tfno. 2:620533471 Correo:acem.santiago@gmail.com
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 meses 75% 1 Rúa Queixume dos Pinos, 4, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981575240 Tfno. 2:620533471 Correo:acem.santiago@gmail.com
ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González 3, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González 3, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL COMPOSTELA 3715 Animadores comunitarios 5 12 meses 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González 3, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL COMPOSTELA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 meses 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González 3, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL RENACER 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Rúa Clara Campoamor, Nº15, Baixo Selección mixta Tfno. 1: 664349309 Tfno. 2:606684716 Correo:administracion@dcaourense.org
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL RENACER 2154 Logopedas 2 12 meses 50% 1 Rúa Clara Campoamor, Nº15, Baixo Selección mixta Tfno. 1: 664349309 Tfno. 2:606684716 Correo:administracion@dcaourense.org
ASOCIACIÓN DAÑO CEREBRAL RENACER 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Clara Campoamor, Nº15, Baixo Selección mixta Tfno. 1: 664349309 Tfno. 2:606684716 Correo:administracion@dcaourense.org
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A LA PARALISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Camiño Arieiro 144-146, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986864643 Tfno. 2:687579257 Correo:administracion@amencer-aspace.org
ASOCIACIÓN DE ATENCIÓN A LA PARALISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER-ASPACE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 3 Rúa Iglesias Vilarelle Sn, Pontevedra | Rúa Duque Terranova ,7, Vilagarcia | Camiño Arieiro 144-146, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986864643 Tfno. 2:687579257 Correo:administracion@amencer-aspace.org
ASOCIACION DE AXUDA AO ENFERMO MENTAL A MARIÑA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 4 Carretera Sargadelos Nº 10, Cervo | Rúa da Estación Nº 11, Burela | Rúa San Roque Nº 5 1ºa, Ribadeo |Vicente E. Bouza Basanta Nº 3, Viveiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS TOXICÓMANOS ÉRGUETE 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Avda. Martinez Garrido 37, 4ºb, Vigo | Avda. Martínez Garrido, N.º 21 Interior, Vigo | Rúa Portela 10,1º Dcha, Vigo | Sagunto 13-P- 2-5ºc, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986252580 Correo: administracion@asociacionerguete.org
ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS TOXICÓMANOS ÉRGUETE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 2 Avda. Martinez Garrido 37, 4ºb, Vigo | Avda. Martínez Garrido, N.º 21 Interior, Vigo | Rúa Portela 10,1º Dcha, Vigo | Sagunto 13-P- 2-5ºc, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986252580 Correo: administracion@asociacionerguete.org
ASOCIACIÓN DE AYUDA A LOS TOXICÓMANOS ÉRGUETE 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Avda. Martinez Garrido 37, 4ºb, Vigo | Avda. Martínez Garrido, N.º 21 Interior, Vigo | Rúa Portela 10,1º Dcha, Vigo | Sagunto 13-P- 2-5ºc, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986252580 Correo: administracion@asociacionerguete.org
ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO (ACOPROS) 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Concepción Arenal 39 Bajo, Lugo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 658595219 Tfno. 2:881914078 Correo:acopros@acopros.org
ASOCIACIÓN DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO (ACOPROS) 3317 Técnicos en audioprótese 2 12 meses 75% 1 Petunias, 5 Bajo D-I, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 658595219 Tfno. 2:881914078 Correo:acopros@acopros.org
ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL ADQUIRIDO SOBREVIDO ADACE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 9 meses 75% 1 Rúa Adolfo Suárez, N.º 4 Local B, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982243503 Tfno. 2:663085391 Correo:correo@adacelugo.org
ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 2842   2 12 meses 75% 1 Rúa Irmáns Suárez Ferrín 3, Culleredo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 981075259 Tfno. 2:655824619 Correo:adaceco@adaceco.org
ASOCIACIÓN DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 5612 Auxiliares de enfermería de atención primaria 5 12 meses 75% 2 Rúa Irmáns Suárez Ferrín 3, Culleredo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 981075259 Tfno. 2:655824619 Correo:adaceco@adaceco.org
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outros epígrafes 2 9 meses 100% 1 Lugar As Touzas, Valadares, Outes Selección mixta Tfno. 1: 981764377 Tfno. 2:636846774 Correo:adisbismur@cogami.gal
ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 1 Lugar As Touzas, Valadares, Outes Selección mixta Tfno. 1: 981764377 Tfno. 2:636846774 Correo:adisbismur@cogami.gal
ASOCIACIÓN DE DISMINUIDOS PSÍQUICOS CON ELES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 2 Rúa Sobreira, 24, San Martín de Sobrán, O Rial, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno. 1: 986502622 Tfno. 2:659587212 Correo:a.coneles@outlook.com
ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE VALDEORRAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 1 Rúa Caneiro do Bigache, N.º 1, O Barco de Valdeorras Selección mixta Tfno.: 988326724 Correo: asfaval@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS 3715 Animadores comunitarios 3 12 meses 75% 1 Rúa Camelias, 2, Baixo, Carballo Selección mixta Tfno. 1: 981758545 Tfno. 2:625980691 Correo:afabercarballo@gmail.com
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE LA COMARCA DEL MORRAZO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 12 meses 75% 3 Rúa María Martín, 3bx, Moaña | Fragata Villa de Madrid, 11, Moaña Selección mixta Tfno. 1: 986313761 Tfno. 2:622832227 Correo:afamo_morrazo@hotmail.com
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ORENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Chano Piñeiro, Nº 2-4, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E DEMENCIAS AFINES DE A CORUÑA (AFACO) 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 2 Parque de San Diego S/N | Rúa Petunias 1d |Avenida Salvador de Madariaga 8-7, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 604088519 Tfno. 2:981205858 Correo:contacto@afaco.es
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E DEMENCIAS AFINES DE A CORUÑA (AFACO) 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 9 meses 100% 2 Parque de San Diego S/N | Rúa Petunias 1d |Avenida Salvador de Madariaga 8-7, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 604088519 Tfno. 2:981205858 Correo:contacto@afaco.es
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 8, Lugo | Rúa Juana La Loca, 27, Baixo, Lugo | Avda. Santiago, 70, Baixo, Friol Selección mixta Tfno. 1: 607843384 Tfno. 2:982210381 Correo:afalu@afalu.org
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 8, Lugo | Rúa Juana La Loca, 27, Baixo, Lugo | Avda. Santiago, 70, Baixo, Friol Selección mixta Tfno. 1: 607843384 Tfno. 2:982210381 Correo:afalu@afalu.org
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 8, Lugo | Rúa Juana La Loca, 27, Baixo, Lugo | Avda. Santiago, 70, Baixo, Friol Selección mixta Tfno. 1: 607843384 Tfno. 2:982210381 Correo:afalu@afalu.org
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 meses 100% 4 Avda. Infanta Elena, 11, Local 8, Lugo | Rúa Juana La Loca, 27, Baixo, Lugo | Avda. Santiago, 70, Baixo, Friol Selección mixta Tfno. 1: 607843384 Tfno. 2:982210381 Correo:afalu@afalu.org
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido 21 Interior, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229797 Tfno. 2:610437895 Correo:administracion@afaga.com
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido 21 Interior, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229797 Tfno. 2:610437895 Correo:administracion@afaga.com
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 3723 Instrutores de actividades deportivas 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido 21 Interior, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229797 Tfno. 2:610437895 Correo:administracion@afaga.com
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 meses 75% 1 C.D. Avda. Beiramar 51 Baixo, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229797 Tfno. 2:610437895 Correo:administracion@afaga.com
ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN SOCIAL DE OURENSE 2251 Mestres de educación infantil 2 12 meses 50% 1 Rúa Santo Domingo, N.º 35 Entrechán Pt 1, Ourense (Sede Asociación Trascos) Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 988049632 Tfno. 2:655902026 Correo:asociaciontrascos@gmail.com
ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSOAS CON TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN SOCIAL DE OURENSE 2311 Profesores de educación especial 2 12 meses 50% 1 Rúa Santo Domingo, N.º 35 Entrechán Pt 1, Ourense (Sede Asociación Trascos) Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 988049632 Tfno. 2:655902026 Correo:asociaciontrascos@gmail.com
ASOCIACIÓN DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑÓN DE LA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Manuel Maria, Nº 6, 2º, Santiago Selección mixta Tfno.: 670339066 Correo: infoalcercoruna@gmail.com
ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Dublín 3 Bx., Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 674073092 Correo: coordinacion@acadar.org
ASOCIACIÓN DE MULLERES CON DISCAPACIDADE DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Rúa Teixugueiras15, Vigo | Rúa Sánchez Calviño N.º 56-58, Ferrol Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 674073092 Correo: coordinacion@acadar.org
ASOCIACIÓN DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR (AMIPA) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Reitoral de San Tomé de Sorribas, 2, Rois Selección mixta Tfno. 1: 981817202 Tfno. 2:669051747 Correo:amipa@asociacionamipa.gal
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISCAPACITADOS C DO CARBALLIÑO 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 50% 1 Rúa Río Miño, 34, O Carballiño Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN DE PADRES DE DISCAPACITADOS C DO CARBALLIÑO 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 meses 50% 1 Rúa Río Miño, 34, O Carballiño Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 2 Lugar Vilar de Toba, 125 | Rúa da Escola, 24, Cee Selección mixta Tfno. 1: 981745381 Tfno. 2:607759775 Correo:aspadex.asociacion@gmail.com
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 2 Lugar Vilar de Toba, 125 | Rúa da Escola, 24, Cee Selección mixta Tfno. 1: 981745381 Tfno. 2:607759775 Correo:aspadex.asociacion@gmail.com
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 2 Casteliño, 24, Sada Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Casteliño, 24, Sada Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOCIACIÓN DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 6 Casteliño, 24, Sada Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOCIACION DE PADRES PROFESIONALES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SPECIAL OLYMPICS GALICIA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 meses 100% 1 Via Pasteur 53-B Polígono do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519815 Tfno. 2:608182739 Correo:asociacion@specialolympicsgalicia.org
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REGOA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 9 meses 100% 1 Viriño de Abaixo, 6 Regoa, Cedeira | Avda. Zumalacarregui, 26, Cedeira Selección mixta Tfno.: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REGOA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 12 meses 75% 1 Viriño de Abaixo, 6 Regoa, Cedeira | Avda. Zumalacarregui, 26, Cedeira Selección mixta Tfno.: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REGOA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 12 meses 75% 1 Viriño de Abaixo, 6 Regoa, Cedeira | Avda. Zumalacarregui, 26, Cedeira Selección mixta Tfno.: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOCIACION DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 9 meses 100% 4 A Peroxa, 168, A Peroxa Selección mixta Tfno. 1: 988227164 Tfno. 2:988239478 Correo:aspanas@aspanas.es
ASOCIACIÓN DE PAIS NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 1 12 meses 75% 1 Rúa Alegre Nº 6 Bajo, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 981300370 Tfno. 2:981359570 Correo:aspaneps@mundo-r.com
ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE AVANTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 1 Rúa Os Muiños 37 Bembibre, Val do Dubra Selección mixta Tfno.: 981191490 Correo: avante@cogami.gal
ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS COMARCAS DO CONDADO E PARADANTA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Asoc. Adapta, Barrio de Canedo S/N, Ponteareas Selección mixta Tfno. 1: 986916012 Tfno. 2:662947289 Correo:crd.ponteareas@cogami.gal
ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS COMARCAS DO CONDADO E PARADANTA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 meses 75% 1 Asoc. Adapta, Barrio de Canedo S/N, Ponteareas Selección mixta Tfno. 1: 986916012 Tfno. 2:662947289 Correo:crd.ponteareas@cogami.gal
ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Barrio A Rocha 19b, Tomiño Selección mixta Tfno. 1: 986624033 Tfno. 2:629402757 Correo:miguel@vontade.org
ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Barrio A Rocha 19b, Tomiño Selección mixta Tfno. 1: 986624033 Tfno. 2:629402757 Correo:miguel@vontade.org
ASOCIACION DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Barrio A Rocha 19b, Tomiño Selección mixta Tfno. 1: 986624033 Tfno. 2:629402757 Correo:miguel@vontade.org
ASOCIACIÓN DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Rúa Alfredo Brañas 1, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982202778 Tfno. 2:698154563 Correo:aspace_lugo@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 5 12 meses 75% 1 Alcalde Usero C.C. Porta Nova Locais 103-105 S/N, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 981351156 Tfno. 2:633969835 Correo:proxectos@axferrolterra.org
ASOCIACIÓN DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Alcalde Usero C.C. Porta Nova Locais 103-105 S/N, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 981351156 Tfno. 2:633969835 Correo:proxectos@axferrolterra.org
ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Rúa Plá y Cancela, N.º 35 Baixo, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981168040 Tfno. 2:698176786 Correo:aspesorc@gmail.com
ASOCIACIÓN DE SARCOMAS DE GALICIA 4400   7 12 meses 75% 1 Rúa Vizcaya 64, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 722163857 Tfno. 2:682178740 Correo:comunicacion@asarga.es
ASOCIACION DE VIÚVAS MARIA ANDREA 4111 Empregados de contabilidade 7 12 meses 50% 1 Rúa Progreso N.º 91 Porta 14-15, Ourense Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN DIAGNOSTICADOS DE CANCRO DE MAMA E XINECOLÓXICO 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Valentin Losada, 1, 1º, Cangas Selección mixta Tfno.: 986307158 Correo: adicamadicam@gmail.com
ASOCIACIÓN DIAGNOSTICADOS DE CANCRO DE MAMA E XINECOLÓXICO 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 75% 1 Rúa Valentin Losada, 1, 1º, Cangas Selección mixta Tfno.: 986307158 Correo: adicamadicam@gmail.com
ASOCIACION DIGNIDAD GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Cabanela, Nº 3 | Jacques Costeau N.º 3, Ferrol Selección mixta Tfno.: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOCIACION DIGNIDAD GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Cabanela, Nº 3 | Jacques Costeau N.º 3, Ferrol Selección mixta Tfno.: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOCIACION DIGNIDAD GALICIA 5833 Conserxes de edificios 7 12 meses 75% 2 Rúa Toledo, 9, Baixo, Vigo Selección mixta Tfno.: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOCIACION DIGNIDAD GALICIA 9811 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 10 12 meses 75% 1 Rúa Sta Comba | Plz Canido, 16 , Ferrol Selección mixta Tfno.: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOCIACION DIGNIDAD GALICIA 9811 Peóns do transporte de mercadorías e descargadores 10 12 meses 75% 1 Avda. Alcalde Liaño Flores, 17, A Coruña Selección mixta Tfno.: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOCIACIÓN DOA SAÚDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Romil, 84, Vigo | Andalucía, N.º 3, Cangas Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986483208 Tfno. 2:664649298 Correo:gerencia@asodoa.org
ASOCIACIÓN DOA SAÚDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Romil, 84, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986483208 Tfno. 2:664649298 Correo:gerencia@asodoa.org
ASOCIACIÓN DOA SAÚDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Romil, 84, Vigo | Andalucía, N.º 3, Cangas Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986483208 Tfno. 2:664649298 Correo:gerencia@asodoa.org
ASOCIACION DOWN OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 3 Rúa Francisco Huerta y Vega Nº1 Baixo, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988370313 Tfno. 2:609681293 Correo:downourense@downgalicia.org
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PARA LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y DEL DESARROLLO DE GALICIA 4111 Empregados de contabilidade 5 12 meses 75% 1 Polígono do Tambre, Vía Pateur 53, Santiago Selección mixta Tfno.: 981519650 Correo: info@aedigal.org
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2153 Dietistas e nutricionistas 2 12 meses 75% 1 Rúa Real,1, A Coruña Selección mixta Tfno.: 636107286 Correo: javier.moreno@contraelcancer.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 12 meses 75% 1 Rúa Real,1, A Coruña Selección mixta Tfno.: 636107286 Correo: javier.moreno@contraelcancer.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 12 meses 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64a, Bajo, Pontevedra Selección mixta Tfno.: 636107286 Correo: javier.moreno@contraelcancer.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Doutor Marañón, 21, Ourense Selección mixta Tfno.: 636107286 Correo: javier.moreno@contraelcancer.es
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64a, Bajo, Pontevedra Selección mixta Tfno.: 636107286 Correo: javier.moreno@contraelcancer.es
ASOCIACION FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 3 C.D. Afal Río Castro, 43-45, Baixo, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 676071227 Tfno. 2:981370692 Correo:afalferrolterra@afalferrolterra.com
ASOCIACIÓN FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER MONFORTE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Doutor Casares 35, Baixo, Monforte de Lemos Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 2 Rúa do Parque, N.º 9 Baixo C, Chantada Selección mixta Tfno.: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 meses 75% 1 Rúa do Parque, N.º 9 Baixo C, Chantada Selección mixta Tfno.: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOCIACION FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 8 12 meses 75% 1 Rúa do Parque, N.º 9 Baixo C, Chantada Selección mixta Tfno.: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOCIACIÓN FENILCETONÚRICA Y OTROS TRASTORNOS METABÓLICOS DE GALICIA - ASFEGA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 12 meses 75% 1 Aquilino Iglesia Alvariño, 21, Lugo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN FILANTRÓPICA INCLUSIÓN SOCIAL ACTIVA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 9 meses 100% 1 Rúa Seca N.º 3 Baixo, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 674137604 Tfno. 2:698124762 Correo:administracion@boavida.org
ASOCIACIÓN GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA AGAELA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 50% 1 Rúa Manuel Azaña, 2, Culleredo | Rúa de Cuba, Cangas Selección mixta Tfno.: 660532298 Correo: info@agaela.es
ASOCIACION GALEGA DE FIBROSE QUISTICA 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 1 Avda. de Arteixo, N.º 85, A Coruña Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN GALEGA DE LUPUS 2713 Analistas, programadores e deseñadores web e multimedia 2 12 meses 50% 1 Rúa Alberto García Ferreiro S/N 3º, (Centro Cívico San Diego), A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981240072 Tfno. 2:608091251 Correo:agal@lupusgalicia.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Manuel María ,6, Casa das Asociacións 1ºa, Santiago | Avda. Malecón, 22, Ribeira Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Waldo Álvarez Insúa S/N 1º andar, A Estrada Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 12 meses 75% 1 Santiago /Avda. Malecón 22, Ribeira | Rúa Waldo Alvarez Sn, A Estrada Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 meses 100% 1 Rúa Manuel María ,6, 1ºa, Santiago | Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo,41 O Burgo, Vedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 meses 75% 1 Rúa Diego de Muros ,11, Bajo | Rúa Manuel Maria ,6, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Rúa Diego de Muros ,11, Bajo | Rúa Manuel Maria ,6, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Rúa Waldo Álvarez Insúa S/N 1º Planta, A Estrada Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Avenida do Malecón, 22, Ribeira Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACION GALEGA PARA AXUDA DOS ENFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Rúa Viaño Pequeño Sn Campo, Trazo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 647589725 Tfno. 2:981595738 Correo:agadea@agadea.org
ASOCIACIÓN GALEGA SAN FRANCISCO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 1 Rúa Cangas, 14-Avenida Europa, 94 | Rúa Tomás Paredes, 48, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 986297000 Tfno. 2:672178512 Correo:gerencia@asociacionsanfrancisco.org
ASOCIACIÓN GALLEGA AFECTADOS TRANSPLANTES MEDULARES 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 50% 1 Rúa Manuel María, Nº6, 3ª Planta, Santiago Compostela Selección mixta Tfno.: 698130684 Correo: proyectos@asotrame.com
ASOCIACIÓN GALLEGA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES (ASEM GALICIA) 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 50% 1 Avda. Martinez Garrido Nº21 Interior-Baixo B, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 698140728 Tfno. 2:986378001 Correo:info@asemgalicia.com
ASOCIACIÓN GALLEGA DE HEMOFILIA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 4 12 meses 75% 1 Rúa Doctor Carracido 128 Baixo, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986281960 Tfno. 2:661558420 Correo:info@hemofiliagalicia.com
ASOCIACION ÍNTEGRO PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LAS COMARCAS DE BERGANTINOS TERRA DE SONEIRA E FISTERRA 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Lugar A Pedra, Nº30 - Nantón, Cabana de Bergantiños Selección mixta Tfno. 1: 981734985 Tfno. 2:650961649 Correo:info@integro.es
ASOCIACION ÍNTEGRO PARA LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LAS COMARCAS DE BERGANTINOS TERRA DE SONEIRA E FISTERRA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Lugar A Pedra, Nº30 - Nantón, Cabana de Bergantiños Selección mixta Tfno. 1: 981734985 Tfno. 2:650961649 Correo:info@integro.es
ASOCIACIÓN ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAÚDE MENTAL 2240 Profesores de ensino primario 2 12 meses 50% 1 Rúa República Arxentina 22, 5º Esq, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 685990448 Tfno. 2:981594246 Correo:asociacion_itinera@hotmail.com
ASOCIACION JUAN XXIII 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 1 Montecarrasco, 16, Cangas do Morrazo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION JUAN XXIII 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Montecarrasco, 16, Cangas do Morrazo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION JUAN XXIII 4412 Recepcionistas (agás de hoteis) 8 12 meses 75% 1 Montecarrasco, 16, Cangas do Morrazo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION JUAN XXIII 5721 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 4 12 meses 75% 1 Rúa Eduardo Blanco Amor, 66, Pontevedra Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION LAR PRO SALUD MENTAL DE FAMILIARES, AMIGOS Y ENFERMOS MENTALES 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Muiño Novo, N.º 1 A Laxe, Vilagarcía de Arousa Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION LENDA DE SAÚDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Reveríano Soutullo, 57 | Prego de Montaos, 17 Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION LIMISI 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 St. Maria, 63 | S.Sebastina 22, Xinzo de Limia Selección mixta Tfno. 1: 685868065 Tfno. 2:988688377 Correo:limisixinzo@gmail.com
ASOCIACION LIMISI 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 St. Maria, 63 | S.Sebastina 22, Xinzo de Limia Selección mixta Tfno. 1: 685868065 Tfno. 2:988688377 Correo:limisixinzo@gmail.com
ASOCIACION LIMISI 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 1 12 meses 75% 1 St. Maria, 63 | S.Sebastina 22, Xinzo de Limia Selección mixta Tfno. 1: 685868065 Tfno. 2:988688377 Correo:limisixinzo@gmail.com
ASOCIACIÓN LUCENSE DE ESCLEROSIS MULTIPLE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 75% 1 Infanta Elena, Casa Clara Campoamor-Local 9, Lugo Selección mixta Tfno.: 634831597 Correo: lugoalucem@gmail.com
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 1 Camiño da Calzada, Nº16-O Val, Narón Selección mixta Tfno. 1: 981363427 Tfno. 2:648653482 Correo:administracion@asociacionchamorro.org
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 meses 100% 1 Camiño da Calzada, Nº16-O Val, Narón Selección mixta Tfno. 1: 981363427 Tfno. 2:648653482 Correo:administracion@asociacionchamorro.org
ASOCIACIÓN NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 9 9 meses 100% 2 Camiño da Calzada, Nº16-O Val, Narón Selección mixta Tfno. 1: 981363427 Tfno. 2:648653482 Correo:administracion@asociacionchamorro.org
ASOCIACION OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, PARKINSON E ENFERMIDADES RARAS 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988252251 Tfno. 2:636490627 Correo:info@aodemper.com
ASOCIACION OURENSANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, PARKINSON E ENFERMIDADES RARAS 2154 Logopedas 2 12 meses 50% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988252251 Tfno. 2:636490627 Correo:info@aodemper.com
ASOCIACIÓN PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 1 Lugar de A Brea, 1as, Carballo Selección mixta Tfno. 1: 981702606 Tfno. 2:609826833 Correo:aspaber@aspaber.com
ASOCIACIÓN PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 9 meses 100% 1 Lugar de A Brea, 1as, Carballo Selección mixta Tfno. 1: 981702606 Tfno. 2:609826833 Correo:aspaber@aspaber.com
ASOCIACIÓN PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 5 9 meses 100% 1 Lugar de A Brea, 1as, Carballo Selección mixta Tfno. 1: 981702606 Tfno. 2:609826833 Correo:aspaber@aspaber.com
ASOCIACIÓN PAIS NENOS DISCAPACIDADE DA MARIÑA LUCENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 50% 1 Praza do Concello, San Cosme de Barreiros Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 meses 100% 1 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, 17, Lalín Selección mixta Tfno. 1: 986781897 Tfno. 2:638476571 Correo:info@residenciadasdores.es
ASOCIACION PARA LA PROTECCION DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 2 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, 17, Lalín Selección mixta Tfno. 1: 986781897 Tfno. 2:638476571 Correo:info@residenciadasdores.es
ASOCIACIÓN PARKINSON DE VIGO 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 1 Rúa Pateira, N.º 11 Baixo Andar 96-98 Lavadores, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 639485550 Tfno. 2:886123568 Correo:aparvigo@gmail.com
ASOCIACION PARKINSON GALICIA - CORUÑA 2152 Fisioterapeutas 2 9 meses 100% 1 Rúa Jazmines, 10, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981241100 Tfno. 2:618950128 Correo:info@parkinsongaliciacoruna.org
ASOCIACIÓN PARKINSON LUGO 2152 Fisioterapeutas 2 9 meses 100% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 3, Lugo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN POR ELES TEA OURENSE 2154 Logopedas 2 12 meses 50% 1 Rúa Ramón y Cajal, N.º 6, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 988701658 Tfno. 2:656571445 Correo:info@peteaou.org
ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Avda. Cristina, 2, Baixo, Carballo Selección mixta Tfno. 1: 981132218 Tfno. 2:981757177 Correo:subvenciones@apemcoruna.es
ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Praza dos Chopos, 17, Bloque 22, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981132218 Tfno. 2:981757177 Correo:subvenciones@apemcoruna.es
ASOCIACIÓN PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Campo do Sacramento, 1, Cee Selección mixta Tfno. 1: 981132218 Tfno. 2:981757177 Correo:subvenciones@apemcoruna.es
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 2154 Logopedas 2 9 meses 100% 1 Avda. Isaac Díaz Pardo, 15, Oleiros Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 2154 Logopedas 2 9 meses 100% 1 Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros | Avda. Isaac Díaz Pardo, 13, Oleiros | Rúa Play Cancela, 32, 2-3, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 2 Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros | Avda. Isaac Díaz Pardo, 13, Oleiros | Rúa Play Cancela, 32, 2-3, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 1 Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros | Avda. Isaac Díaz Pardo, 13, Oleiros | Rúa Play Cancela, 32, 2-3, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros | Avda. Isaac Díaz Pardo, 13, Oleiros | Rúa Play Cancela, 32, 2-3, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 9 meses 100% 1 Avda. Isaac Díaz Pardo, 15, Oleiros Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 meses 100% 1 Rúa Pérez Lugin, 10, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACION PRO PERSONAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DE GALICIA (ASPRONAGA) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 9 9 meses 100% 1 Avda. Isaac Díaz Pardo, 15, Oleiros Selección mixta Tfno. 1: 637895025 Tfno. 2:692153621 Correo:recursoshumanos@aspronaga.net
ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL A CREBA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Augalevada, Noia | Abesadas, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN PRO SALUD MENTAL A CREBA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Augalevada, Noia | Abesadas, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN PROTECCIÓN DEFICIENTE MENTAL (PRODEME) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 9 meses 100% 2 Estrada Currelos – As Lamas, Monforte de Lemos Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 660161253 Correo: prodeme@hotmail.com
ASOCIACION REDE EUROPEA DE LOITA CONTRA A POBREZA E A EXCLUSIÓN SOCIAL NO ESTADO ESPAÑOL DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA 2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outras epígrafes 2 12 meses 75% 1 Praza de Camilo Díaz Baliño, 17, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 698127110 Correo: info@eapn-galicia.com
ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Selección mixta Tfno. 1: 676966223 Tfno. 2:656565630 Correo:xerencia@sanxerome.com
ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Selección mixta Tfno. 1: 676966223 Tfno. 2:656565630 Correo:xerencia@sanxerome.com
ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Selección mixta Tfno. 1: 676966223 Tfno. 2:656565630 Correo:xerencia@sanxerome.com
ASOCIACIÓN SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Selección mixta Tfno. 1: 676966223 Tfno. 2:656565630 Correo:xerencia@sanxerome.com
ASOCIACIÓN SAÚDE MENTAL FERROL, EUME E ORTEGAL ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Río Sil, 2-4, Narón | Porto S/N, Cerdido Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE A CORUÑA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 meses 75% 1 Avd. Pedralonga, Nº 74 A | Rúa Camelias, Nº 13, 5º Izq., A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981263388 Tfno. 2:647468856 Correo:administracion@downcoruna.org
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Miguel de Cervantes 34 |Nicomedes Pastor,17-1º Esq, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982240921 Tfno. 2:636816232 Correo:downlugo@downlugo.org
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Miguel de Cervantes 34 |Nicomedes Pastor,17-1º Esq, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982240921 Tfno. 2:636816232 Correo:downlugo@downlugo.org
ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE LUGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Miguel de Cervantes 34 |Nicomedes Pastor,17-1º Esq, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982240921 Tfno. 2:636816232 Correo:downlugo@downlugo.org
ASOCIACION SINDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Alvaro Cunqueiro N.º 1 Entrechán Esteiro, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 981322230 Tfno. 2:615289753 Correo:teimadownnferrol@teimadownferrol.org
ASOCIACION XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa A Canle, Nº 5 Bajo, Ourense Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 988250847 Tfno. 2:604032819 Correo:info@xarela.com
ASOCIACION XARUMA 2326 Profesionais da educación ambiental 2 12 meses 75% 1 Rúa Sanjurjo Badía, N.º 79 (Centro Gárate), Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986127949 Tfno. 2:698142158 Correo:xarumaorg@gmail.com
ASOCIACION XARUMA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Sanjurjo Badía, N.º 79 (Centro Gárate), Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986127949 Tfno. 2:698142158 Correo:xarumaorg@gmail.com
ASOCIACION XARUMA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 50% 1 Rúa Sanjurjo Badía, N.º 79 (Centro Gárate), Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986127949 Tfno. 2:698142158 Correo:xarumaorg@gmail.com
ASOCIACIÓN XUVENIL INTEGRADOS 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 9 meses 100% 1 Lugar Gándara - Oleiros Nº44, Ribeira | Lugar Comoxo Nº2-A, Boiro | Praza 8 de Marzo S/N Baixo Mirador de Padín, Ribeira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN. AVELAIÑA DE AXUDA ÁS PERSOAS CON PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Alférez Barreiro, 22 -1º, Baiona Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet Nº 19 | Rúa Xunlla, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981582050 Tfno. 2:658644635 Correo:xerencia@asociacionaspas.org
ASOCIACIÓN. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 meses 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet Nº 19 | Rúa Xunlla, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981582050 Tfno. 2:658644635 Correo:xerencia@asociacionaspas.org
ASOCIACIÓN. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 2 Rúa Santa Teresa de Jornet Nº 19 | Rúa Xunlla, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981582050 Tfno. 2:658644635 Correo:xerencia@asociacionaspas.org
ASOCIACIÓN.FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Avda. Cervantes (Claustros de San Francisco) S/N, Viveiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASOCIACIÓN.FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 meses 75% 1 Avda. Cervantes (Claustros de San Francisco) S/N, Viveiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASPANAES 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Camiño da Igrexa, 40, Baixo, A Coruña Selección mixta Tfno.: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 4 San Pedro de Leixa, S/N, Ferrol Selección mixta Tfno.: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 3 Rúa da Areosa, S/N, Poboado das Veigas, As Pontes Selección mixta Tfno.: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 1 Rúa das Estrelas, Monte do Gozo, Santiago Selección mixta Tfno.: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANANE 2220 Profesores de formación profesional (materias específicas) 2 12 meses 75% 1 Avd/ Ramón Canosa-Xunto Piscina-, Celeiro, Viveiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ASPAVI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 12 meses 75% 1 Rúa Pazos N.º 53 A, Pazos de Borbén Selección mixta Tfno. 1: 986484035 Tfno. 2:647034969 Correo:gerencia@asociacionaspavi.org
ASPNAIS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Rúa Santiago, 7, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982284107 Tfno. 2:620735028 Correo:administracion@aspnais.org
ASPNAIS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 7 9 meses 100% 3 Rúa Santiago, 7, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982284107 Tfno. 2:620735028 Correo:administracion@aspnais.org
C.HIJAS CARIDAD S.VICENTE PAUL CENT. ASIS SAN PABLO Y SAN LAZARO 2121 Enfermeiros non especializados 2 9 meses 100% 1 Rúa Campo dos Remedios, 1, Mondoñedo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
C.HIJAS CARIDAD S.VICENTE PAUL CENT. ASIS SAN PABLO Y SAN LAZARO 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 4 9 meses 100% 1 Rúa Campo dos Remedios, 1, Mondoñedo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
C.HIJAS CARIDAD S.VICENTE PAUL CENT. ASIS SAN PABLO Y SAN LAZARO 5329   4 9 meses 100% 2 Rúa Campo dos Remedios, 1, Mondoñedo Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
CAMIÑA, ASOCIACIÓN. COM. DE LA MARIÑA LUCENSE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 meses 75% 1 Rúa Rafael Dieste N 9 Baixo, Burela Selección mixta Tfno. 1: 699011851 Tfno. 2:982580423 Correo:asociacioncamina@gmail.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 7 9 meses 100% 2 Camiño da Barxa 27, Mos Selección mixta Tfno. 1: 986330559 Tfno. 2:645766501 Correo:personas@evdgalicia.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 2 Camiño da Barxa 27, Mos Selección mixta Tfno. 1: 986330559 Tfno. 2:645766501 Correo:personas@evdgalicia.com
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Rúa Lama 3 (Lodoselo – Sarreaus) Selección mixta Tfno.: 660375536 Correo: info@cdroviso.org
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 5110 Cociñeiros asalariados 3 9 meses 100% 1 Rúa Lama 3 (Lodoselo – Sarreaus) Selección mixta Tfno.: 660375536 Correo: info@cdroviso.org
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 1 Rúa Lama 3 | Rúa Igrexa, 9 (Lodoselo – Sarreaus) Selección mixta Tfno.: 660375536 Correo: info@cdroviso.org
COLEGIO NTRA SRA DE FÁTIMA EN CRECIENTE ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Ponte Ribadil 3, Crecente Selección mixta Tfno. 1: 986666313 Tfno. 2:645766501 Correo:personas@evdgalicia.com
COLEGIO NTRA SRA DE FÁTIMA EN CRECIENTE ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Ponte Ribadil 3, Crecente Selección mixta Tfno. 1: 986666313 Tfno. 2:645766501 Correo:personas@evdgalicia.com
COLEGIO NTRA SRA DE FÁTIMA EN CRECIENTE ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 7 9 meses 100% 2 Ponte Ribadil 3, Crecente Selección mixta Tfno. 1: 986666313 Tfno. 2:645766501 Correo:personas@evdgalicia.com
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2152 Fisioterapeutas 2 12 meses 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 meses 75% 1 Manduas, Lugar de Medelo, S/N, Silleda Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa da Farixa Nº3b, Ourense Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 2 Rúa Alemaña, 23, Baixo, Pontevedra Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Rúa da Luz, Nº4 (Polígono Fingoi), Lugo Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 12 meses 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 10 12 meses 75% 1 Rúa da Luz, Nº4 (Polígono Fingoi), Lugo Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFEDERACION GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 meses 75% 1 Manduas, Lugar de Medelo, S/N, Silleda Selección mixta Tfno.: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIONISTAS 2240 Profesores de ensino primario 2 9 meses 100% 1 Barridal 8-Avda. Arcadio Pardiñas 148,1º, Burela Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Iglesia, 30, Sada Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Mallorca, 24 Bajo, Lugo Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 2 Rúa Diaz de La Banda, 40, Ourense Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Baiona, 1 - A Guarda Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Urb. A Barcala, Praza Amador E Daniel, 24, Cambre Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Terra Chá, S/N, Castro de Rei Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. de Vigo, 3 Bajo, A Estrada Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Praza José Figueroa, 3, Redondela Selección mixta Tfno.: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 2329 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes 2 12 meses 75% 2 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986865538 Tfno. 2:607948925 Correo:xuntos@downgalicia.org
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986865538 Tfno. 2:607948925 Correo:xuntos@downgalicia.org
DOWN VIGO ASOCIACIÓN PARA EL SINDROME DE DOWN 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 meses 75% 1 Rúa Portela 48 | Avda. Martinez Garrido, 21 | Rúa Anduriña 27 | Rúa Aragón, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986201656 Tfno. 2:691322011 Correo:downvigo@downvigo.org
DOWN VIGO ASOCIACIÓN PARA EL SINDROME DE DOWN 2823 Psicólogos 2 12 meses 75% 1 Rúa Portela 48 | Avda. Martinez Garrido, 21 | Rúa Anduriña 27 | Rúa Aragón, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986201656 Tfno. 2:691322011 Correo:downvigo@downvigo.org
DOWN VIGO ASOCIACIÓN PARA EL SINDROME DE DOWN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Portela 48 | Avda. Martinez Garrido, 21 | Rúa Anduriña 27 | Rúa Aragón, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986201656 Tfno. 2:691322011 Correo:downvigo@downvigo.org
ECOS DO SUR 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 12 meses 75% 1 Avda. Finisterre, 109, Baixo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 669230475 Correo: personas@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 meses 75% 1 Avda. Finisterre, 109, Baixo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 669230475 Correo: personas@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 2 12 meses 75% 1 Avda. Finisterre, 109, Baixo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 669230475 Correo: personas@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Finisterre, 109, Baixo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 669230475 Correo: personas@ecosdosur.org
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Curtidoira, 3, Baixo, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 986842141 Tfno. 2:986160442 Correo:trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Curtidoira, 3, Baixo, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 986842141 Tfno. 2:986160442 Correo:trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 meses 75% 2 Rúa Curtidoira, 3, Baixo, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 986842141 Tfno. 2:986160442 Correo:trabajosocial@afapo.es
FEDERACION ALCER GALICIA 2153 Dietistas e nutricionistas 2 12 meses 75% 1 Rúa Manuel María, 6, 2º 2, Santiago Selección mixta Tfno.: 670339066 Correo: alcergalicia@gmail.com
FEDERACION ALCER GALICIA 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 12 meses 50% 1 Rúa Velázquez,44, 6º, Ferrol Selección mixta Tfno.: 670339066 Correo: alcergalicia@gmail.com
FEDERACION ALCER GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Hotel Pacientes Chuac, 84, 4º, A Coruña Selección mixta Tfno.: 670339066 Correo: alcergalicia@gmail.com
FEDERACION ASPACE GALICIA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Praza 8 de Marzo, 1, 1º, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FEDERACION ASPACE GALICIA 2652 Profesionais de relacións públicas 2 12 meses 75% 1 Praza 8 de Marzo, 1, 1º, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FEDERACION ASPACE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Praza 8 de Marzo, 1, 1º, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FEDERACION ASPACE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Praza 8 de Marzo, 1, 1º, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FEDERACION ASPACE GALICIA 3831 Técnicos de gravación audiovisual 3 12 meses 75% 1 Praza 8 de Marzo, 1, 1º, Pontevedra Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Home Santo de Bonaval, N.º 74 Baixo, Santiago Compostela Selección mixta Tfno.: 981589365 Correo: administracion@autismogalicia.org
FEDERACION DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Praza Salvador García Bodaño Nº7, 1ºa Selección mixta Tfno. 1: 669895314 Tfno. 2:981942380 Correo:carina.rivera@feafesgalicia.org
FEDERACION DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa San Mauro, 27 Bajo, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 669895314 Tfno. 2:981942380 Correo:carina.rivera@feafesgalicia.org
FEDERACION DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Rúa Belgrado Nº1 Baixo, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 669895314 Tfno. 2:981942380 Correo:carina.rivera@feafesgalicia.org
FEDERACION DE ASOCIACIÓNS DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Avenida Peruleiro Nº 18 Baixo Esq., A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 669895314 Tfno. 2:981942380 Correo:carina.rivera@feafesgalicia.org
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Modesto Brocos 7 Baixo, Santiago Compostela Selección mixta Tfno.: 981574986 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Plá y Cancela, Nº 35, A Coruña Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45-Plt 3ª-Desp 12, Pontevedra Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 3 12 meses 75% 1 Rúa Poeta Eduardo Pondal, 22-Bajo, Lugo Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Romil, 24, Vigo Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Ramón Cabanillas, 6 - Bajo e Entslo., Ourense Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Manuel Mª, 6-2º-5 (Cabes), Santiago Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45-Plt 3ª-Desp 12, Pontevedra Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Plá y Cancela, Nº 35, A Coruña Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3831 Técnicos de gravación audiovisual 3 12 meses 75% 1 Félix Estrada Catoira, Nº 3 - Bjo. D., A Coruña Selección mixta Tfno.: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FEDERACION DE ASOCIACIONS GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (FAGAL) 2651 Profesionais da publicidade e a comercialización 3 12 meses 75% 1 Rúa República Checa Nº52, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981595121 Tfno. 2:680816039 Correo:proxectos@fagal.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2311 Profesores de educación especial 2 9 meses 100% 1 Rúa Francisco Huerta y Vega,1 Bx, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 meses 75% 1 Rúa Alejandro Novo González, 1, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2329 Profesores e profesionais do ensino non clasificados baixo outras epígrafes 2 12 meses 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 meses 75% 1 Rúa Álvaro Cunqueiro,1 Entrechán, Ferrol Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Pedralonga,74a | Rúa Camelias,13,5ºesq, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Pedralonga,74a | Rúa Camelias,13,5ºesq, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Miguel Cerv34,Bx | Nicomedes Pastordíaz,17, 1es, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Portela Nº 48 Baixo | Avda. Martinez Garrido, 21 Baixo | Rúa Anduriña 27-6ºc | Rúa Aragón 209-7ºl, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Portela Nº 48 Baixo | Avda. Martinez Garrido, 21 Baixo | Rúa Anduriña 27-6ºc | Rúa Aragón 209-7ºl, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 981581167 Tfno. 2:608234370 Correo:downgalicia@downgalicia.org
FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Galeras, N.º 17 2 Pt 5, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 881943148 Tfno. 2:659177709 Correo:emprego@fegadace.org
FEDERACION GALEGA DE DANO CEREBRAL 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 meses 75% 1 Rúa Galeras, N.º 17 2 Pt 5, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 881943148 Tfno. 2:659177709 Correo:emprego@fegadace.org
FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS 2152 Fisioterapeutas 2 9 meses 100% 1 Alberto García Ferreiro S/N, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981234651 Tfno. 2:691011855 Correo:fegerec@cofc.es
FEDERACION GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRÓNICAS 3613 Asistentes de dirección e administrativos 4 12 meses 50% 1 Alberto García Ferreiro S/N, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981234651 Tfno. 2:691011855 Correo:fegerec@cofc.es
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 3 12 meses 75% 1 Neira Mosquera,Nº1 E Nº4 Baixo, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías 2 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4111 Empregados de contabilidade 5 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 meses 75% 1 Via Pasteur,53b. Polg. do Tambre, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 meses 75% 1 Neira Mosquera,Nº1 E Nº4 Baixo, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ASOCIACIONES EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 meses 75% 1 Rúa A Granxa,Nº54, Baixo Esqda, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 981519650 Tfno. 2:639655385 Correo:administracion@fademga.org
FEDERACION GALLEGA DE ESCLEROSIS MULTIPLE-FEGADEM 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Queixume dos Pinos, S/N, Santiago Selección mixta Tfno.: 604050773 Correo: gestion@esclerosismultiplegalicia.org
FUNDACIÓN ABRENTE 3723 Instrutores de actividades deportivas 2 12 meses 75% 1 Novoa Santos, 36, A Coruña Selección mixta Tfno.: Correo: info@enkiproyecto.com
FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 9 meses 100% 1 Gaiás-Cidade da Cultura de Galicia-Centro de Emprendemento, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 630639649 Tfno. 2:630561683 Correo:squintas@accioncontraelhambre.org
FUNDACION ADCOR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Estrada dos Fortes, 14, A Coruña Selección mixta Tfno.: 981217057 Correo: fundacion@adcor.org
FUNDACION ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Ramón Nieto, 63, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229118 Tfno. 2:606422672 Correo:delegacion.galicia@aldaba.ong
FUNDACION ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Ramón Nieto, 63, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229118 Tfno. 2:606422672 Correo:delegacion.galicia@aldaba.ong
FUNDACION ALDABA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 5 12 meses 75% 1 Rúa Carlos Oroza, 2, 2º Of. 10, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 986229118 Tfno. 2:606422672 Correo:delegacion.galicia@aldaba.ong
FUNDACION ALDABA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 meses 75% 1 Rúa Edelmiro Trillo, 6, 3ºb, Vilagarcía de Arousa Selección mixta Tfno. 1: 986229118 Tfno. 2:606422672 Correo:delegacion.galicia@aldaba.ong
FUNDACIÓN AMICOS PROTECCIÓN PERSOAS DISCAPACIDADE PSÍQUICA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 9 meses 100% 1 Gándara,44, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Bx., Ribeira | Lugar Comoxo Nº 2-A, Boiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACIÓN AMICOS PROTECCIÓN PERSOAS DISCAPACIDADE PSÍQUICA 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 9 meses 100% 1 Gándara,44, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Bx., Ribeira | Lugar Comoxo Nº 2-A, Boiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACIÓN AMICOS PROTECCIÓN PERSOAS DISCAPACIDADE PSÍQUICA 6410 Traballadores cualificados en actividades forestais e do medio natural 5 9 meses 100% 2 Gándara,44, Ribeira | Praza 8 de Marzo, Bx., Ribeira | Lugar Comoxo Nº 2-A, Boiro Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACIÓN AMIGÓ 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 2 Rúa San Rosendo 11 - 3, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981600555 Tfno. 2:649160272 Correo:galicia@fundacionamigo.org
FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 1 Avenida de Lugo, 115, Santiago Selección mixta Tfno. 1: 610475357 Tfno. 2:610475431 Correo:traballosocial@fundacionamigosdegalicia.org
FUNDACION ASILO HOSPITALILLO SAGRADO CORAZON DE JESUS 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 9 meses 100% 4 Rúa Ramón Piñeiro Lopez Nº 11, Vilagaría de Arousa Selección mixta Tfno.: 986501902 Correo: direccion@residenciadivinapastora.com
FUNDACION ASPACE CORUÑA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Lugar Casteliño,24 - Osedo, Sada Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981610312 Correo: fundaspacecoruna@gmail.com
FUNDACION CIP 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 1 Brasil 48 Baixo, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 630344164 Tfno. 2:986481565 Correo:fundacioncip@campuscip.com
FUNDACION DE DAÑO CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 1 Avd/ Terra Cha S/N, Castro de Rei Selección mixta Tfno. 1: 982264281 Tfno. 2:606122022 Correo:albertotenorio@fudace.es
FUNDACION DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 meses 75% 1 Rúa Alejandro Novo González,1, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUNDACION DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 meses 75% 1 Rúa Alejandro Novo González,1, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUNDACION DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 meses 75% 1 Rúa Alejandro Novo González,1, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUNDACION DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 meses 75% 1 Rúa Estocolmo Nº10, Santiago Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUNDACION ÉRGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, Int, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986253176 Tfno. 2:696276200 Correo:funderguete@fundacionerguete.org
FUNDACION ÉRGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 50% 1 Rúa Azahar, Bl 48, P-10, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986253176 Tfno. 2:696276200 Correo:funderguete@fundacionerguete.org
FUNDACION ÉRGUETE-INTEGRACIÓN 2922 Xornalistas 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, Int, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986253176 Tfno. 2:696276200 Correo:funderguete@fundacionerguete.org
FUNDACION ÉRGUETE-INTEGRACIÓN 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, Int, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 986253176 Tfno. 2:696276200 Correo:funderguete@fundacionerguete.org
FUNDACIÓN EU SON 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 12 meses 75% 1 Rúa Suafonte Nº47 Baixos/P3, Burela Selección mixta Tfno. 1: 982581112 Tfno. 2:607496373 Correo:fundacion@fundacioneuson.es
FUNDACIÓN EU SON 2823 Psicólogos 1 12 meses 75% 1 Rúa Suafonte Nº47 Baixos/P3, Burela Selección mixta Tfno. 1: 982581112 Tfno. 2:607496373 Correo:fundacion@fundacioneuson.es
FUNDACIÓN EU SON 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Suafonte Nº47 Baixos/P3, Burela Selección mixta Tfno. 1: 982581112 Tfno. 2:607496373 Correo:fundacion@fundacioneuson.es
FUNDACIÓN EU SON 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 8 12 meses 75% 1 Rúa Suafonte Nº47 Baixos/P3, Burela Selección mixta Tfno. 1: 982581112 Tfno. 2:607496373 Correo:fundacion@fundacioneuson.es
FUNDACION FOLTRA 2152 Fisioterapeutas 2 9 meses 100% 1 Travesía de Montouto Núm. 24, Fase V, Teo Selección mixta Tfno. 1: 981802928 Tfno. 2:647978304 Correo:dptofinanciero@foltra.org
FUNDACION FOLTRA 2154 Logopedas 2 9 meses 100% 1 Travesía de Montouto Núm. 24, Fase V, Teo Selección mixta Tfno. 1: 981802928 Tfno. 2:647978304 Correo:dptofinanciero@foltra.org
FUNDACION FOLTRA 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 1 Travesía de Montouto Núm. 24, Fase V, Teo Selección mixta Tfno. 1: 981802928 Tfno. 2:647978304 Correo:dptofinanciero@foltra.org
FUNDACION FOLTRA 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 1 Travesía de Montouto Núm. 24, Fase V, Teo Selección mixta Tfno. 1: 981802928 Tfno. 2:647978304 Correo:dptofinanciero@foltra.org
FUNDACIÓN IGUAL ARTE 2240 Profesores de ensino primario 2 12 meses 75% 1 Rúa Palencia Nº34, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno. 1: 886132056 Tfno. 2:637571777 Correo:fundacion_igualarte@hotmail.com
FUNDACION IMPULSA PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y LA INTEGRACION SOCIAL 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 12 meses 75% 1 Rúa Zaragoza, N.º 62 Baixo, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 604050548 Tfno. 2:985046441 Correo:zairalarriba@fundacionimpulsarse.es
FUNDACION IMPULSA PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y LA INTEGRACION SOCIAL 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa Zaragoza, N.º 62 Baixo, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 604050548 Tfno. 2:985046441 Correo:zairalarriba@fundacionimpulsarse.es
FUNDACION IMPULSA PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y LA INTEGRACION SOCIAL 3811 Técnicos en operacións de sistemas informáticos 8 12 meses 50% 1 Rúa Zaragoza, N.º 62 Baixo, Vigo Selección mixta Tfno. 1: 604050548 Tfno. 2:985046441 Correo:zairalarriba@fundacionimpulsarse.es
FUNDACION IMPULSA PARA EL DESARROLLO DEL EMPLEO Y LA INTEGRACION SOCIAL 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 5 12 meses 75% 1 Rúa Nova de Abaixo 2, Ent, Of 5, Pontevedra Selección mixta Tfno. 1: 604050548 Tfno. 2:985046441 Correo:zairalarriba@fundacionimpulsarse.es
FUNDACION JUAN SOÑADOR 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 50% 1 Rúa Elio Antonio Nebrija N3, Baixo, Vigo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 639817789 Correo: rrhh.galicia@fundacionjuans.org
FUNDACION JUAN SOÑADOR 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Rúa Don Bosco, Nº1, Baixo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 639817789 Correo: rrhh.galicia@fundacionjuans.org
FUNDACION JUAN SOÑADOR 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 5 12 meses 75% 1 Rúa Milagrosa 6-12. Baixo, Lugo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 639817789 Correo: rrhh.galicia@fundacionjuans.org
FUNDACION LAR PRO SALUD MENTAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Rúa Muíño Novo, N.º 1-3 A Laxe, Vilagarcía de Arousa Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 9 meses 100% 2 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 9 meses 100% 2 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 4 9 meses 100% 2 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 8170 Operadores de máquinas de lavandería e tinturería 8 9 meses 100% 1 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 meses 75% 1 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION MENELA 9512 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 10 12 meses 75% 1 Rúa Navás 11, Nigrán Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACIÓN MENIÑOS 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 meses 75% 1 Avda. de Cádiz, 5, 2º Esq., A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981269955 Tfno. 2:686237462 Correo:meninos@meninos.org
FUNDACIÓN MENIÑOS 3820 Programadores informáticos 3 12 meses 75% 1 Avda. de Cádiz, 5, 2º Esq., A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 981269955 Tfno. 2:686237462 Correo:meninos@meninos.org
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO 2823 Psicólogos 1 9 meses 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago | Lugar de Cernadas, S/N, Val do Dubra | Rúa Copenhague, 1, A Zapateira, A Coruña | Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo | Pazo de Guizamonde, S/N, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 981573020 Tfno. 2:609823898 Correo:fmg@proxectohome.gal
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago | Lugar de Cernadas, S/N, Val do Dubra | Rúa Copenhague, 1, A Zapateira, A Coruña | Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo | Pazo de Guizamonde, S/N, Ourense Selección mixta Tfno. 1: 981573020 Tfno. 2:609823898 Correo:fmg@proxectohome.gal
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO 9520 Peóns gandeiros 8 9 meses 100% 1 Lugar de Cernadas, S/N, Val do Dubra Selección mixta Tfno. 1: 981573020 Tfno. 2:609823898 Correo:fmg@proxectohome.gal
FUNDACIÓN MONTE DO GOZO 9602 Peóns da construción de edificios 8 9 meses 100% 1 Lugar de Cernadas, S/N, Val do Dubra Selección mixta Tfno. 1: 981573020 Tfno. 2:609823898 Correo:fmg@proxectohome.gal
FUNDACIÓN NEUROBURGAS DANO NEUROLÓXICO 2154 Logopedas 2 12 meses 75% 1 Rúa Río Xares, Nº16, Baixo, Ourense Selección mixta Tfno.: 988546606 Correo: administracion@fundacionneuroburgas.org
FUNDACION PARA A PROTECCION DE DISCAPACIDADES PSIQUICOS DA COMARCA DE VERIN 8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 8 12 meses 75% 1 Rúa San Rosendo S/N, Verín Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION PARA A PROTECCION DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA COMARCA DE BARCALA 7622 Traballadores de procesos de impresión 6 12 meses 75% 1 C.O Negreira I Rúa Castelao S/N, Negreira Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION PARA LA PROTECCION DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA TERRA DE CELANOVA 8412 Condutores asalariados de automóbiles, taxis e furgonetas 4 12 meses 75% 1 Barrio Ermida 39 Bajo, Celanova Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
FUNDACION PROTECCIÓN DISCAPACITADOS PSIQUICOS VILALBA TERRA-CHA 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 meses 75% 1 Polígono Industrial Sete Pontes, Parcela A-1, Vilalba Selección mixta Tfno.: 982523646 Correo: centro.ocupacional@vilalba.es
FUNDITEA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 9 meses 100% 1 Lugar A Penagrande, A Laxe Moraña Selección mixta Tfno. 1: 986587475 Tfno. 2:696037723 Correo:funditea@gmail.com
GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 50% 1 Rúa Rafael Alberti, 10, Bajo, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981135151 Correo: trabajosocial@grumico.com
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 2156 Terapeutas ocupacionais 2 9 meses 100% 1 Estrada de Santiago S/N, Betanzos Selección mixta Tfno.: 981770056 Correo: cpacheco.paimenni@hospitalarias.es
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outras epígrafes 6 9 meses 100% 3 Estrada de Santiago S/N, Betanzos Selección mixta Tfno.: 981770056 Correo: cpacheco.paimenni@hospitalarias.es
INSTITUTO BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Ronda do Outeiro, 325, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INSTITUTO BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 2 12 meses 75% 1 Ronda do Outeiro, 325, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INSTITUTO BENÉFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 meses 75% 7 Ronda do Outeiro, 325, A Coruña Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INSTITUTO GALEGO XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Rúa San Andrés 23 2º A , A Coruña Selección mixta Tfno.: 981561169 Correo: manu.noya@igaxes.org
LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO 2154 Logopedas 2 12 meses 50% 1 Travesía Orillamar Nº 7, Coruña Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
MISELA (ASOCIACIÓN PERSOAS CON DISCAPACIDAD DA COMARCA NOIA-MUROS) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. República Arxentina, 60, Noia Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 meses 75% 1 Avda. de Vilaboa, Cerceda, Sada, Ordes, Cambre Selección a través de oficina de emprego Consultar en oficina de emprego
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Avda. de Vilaboa 158 Baixo Esq, Culleredo Selección directa a través do portal de emprego Tfno.: 604002519 Correo: proyectos@ongmestura.es
ONGD SENVALOS 3713 Profesionais de apoio ao traballo e á educación social 3 12 meses 75% 1 Enrique Mariñas Romero 36, 7º-7, A Coruña Selección mixta Tfno. 1: 604088430 Tfno. 2:677323433 Correo:coordinacion@senvalos.org
PARTICIPA PARA LA INCLUSION SOCIAL 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 Sin selección 100% 1 Teletraballo Selección mixta Tfno. 1: 981237258 Tfno. 2:647737000 Correo:maria@asocparticipa.org
RAIOLAS-LUGO 2156 Terapeutas ocupacionais 2 12 meses 75% 1 Rúa Músico Falla, Nº 21 Baixo, Lugo Selección mixta Tfno. 1: 982214504 Tfno. 2:608894478 Correo:raiolaslugo@gmail.com
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIAL LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 meses 100% 2 Rúa Padre Villa, 30 | Rúa San Rosendo, 11, 2, Arteixo Selección mixta Tfno. 1: 981600555 Tfno. 2:649160272 Correo:tcagarimo@amigonianos.org
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIAL LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ao público non clasificados baixo outras epígrafes 7 12 meses 75% 1 Rúa San Rosendo 11, 2, Arteixo Selección mixta Tfno. 1: 981600555 Tfno. 2:649160272 Correo:tcagarimo@amigonianos.org
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROVINCIAL LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 9 meses 100% 1 Rúa Padre Villa, 30 | Rúa San Rosendo, 11, 2, Arteixo Selección mixta Tfno. 1: 981600555 Tfno. 2:649160272 Correo:tcagarimo@amigonianos.org