Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Para iso, Emprego Galicia concede, cada ano, subvencións destinadas a financiar a contratación de persoas desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais ou coas entidades privadas sen ánimo de lucro con centros de traballo en Galicia.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2021

A convocatoria para 2021, publicada mediante a Orde do 3 de agosto de 2021 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento TR352A), ten por obxecto subvencionar a contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social, por un período máximo de ata 12 meses, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR352A

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.

Buscador entidades RUEPSS

A data máxima de contratación foi o 20 de decembro de 2021.

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos, en todo caso:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia, así como dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, nos anos 2018 e 2020.

3. Non ter traballado para a entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Forma de selección

As entidades beneficiarias poderán realizar a selección das persoas candidatas a través de selección directa ou mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se cumpres os requisitos da convocatoria e, por suposto, os requiridos para o desempeño da ocupación de que se trate, poderás presentar a túa candidatura:

  • Ante a entidade beneficiaria, a través dos datos de contacto que aparecen naquelas ocupacións nas que figura a lenda “selección directa”.
  • Acudindo á túa oficina de emprego para informarte, naquelas ocupacións nas que figura a lenda “oficina de emprego”

Buscador de oficinas de emprego

Listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2021

Nos enlaces seguintes se pode consultar a listaxe dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste ano 2021, ordenados por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación remata o 20 de decembro de 2021.

Listaxe entidades beneficiarias da Comunidade Autónoma