Propiedade intelectual

 • A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.es e xunta.gal.

 • Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración autonómica de Galicia.

 • Con estas páxinas preténdese fomentar o acceso da cidadanía á información relativa ás iniciativas e servizos da Xunta de Galicia, facilitando así as súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cláusula de exención de responsabilidade

 • O contido facilitado a través desta web emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente no Diario Oficial de Galicia ou noutros boletíns oficiais

 • Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do Diario Oficial de Galicia ou doutros boletíns oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

 • A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e perdas que puider ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

 • A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces a páxinas externas a que se fai referencia na web.

 • A Xunta de Galicia reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Reprodución

 • A reprodución dos contidos desta web está autorizada sempre que se cite a súa orixe ou se solicite autorización.

 • A persoa usuaria comprométese a usar esta web exclusivamente para uso persoal.

Contas de correo

 • A Xunta de Galicia non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través dos distintos enderezos de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, agás as do propio departamento.

 • A información obtida a través das contas de correo contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivar dela ningún efecto xurídico vinculante.

Servizo

 • Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destas páxinas.

Recomendacións de acceso

 • A Xunta de Galicia procura que a presentación de todos os contidos e funcionalidades esenciais da web sexa independente dos dispositivos físicos e dos navegadores web empregados para tal fin, codificados con estándares técnicos de uso libre e gratuíto, e accesible para navegadores adaptados a persoas con minusvalías ou limitacións sensoriais, motoras ou cognitivas.

 • Recoméndase empregar navegadores de versión recente tales como Chrome, Mozilla e derivados (Firefox), Opera, Internet Explorer, etc.

Termos de uso

 • Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

 • Está prohibido utilizar esta web con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

 • A persoa usuaria non poderá acceder ao sitio web de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Privacidade

 • A política de privacidade da Xunta de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos da web.

 • O tratamento dos datos de carácter persoal que se realice a través deste sitio web estará suxeito ao establecido no Regulamento Xeral de Protección de Datos (RPGD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación deste, e no resto da normativa de aplicación.

 • Os datos que se recollan trasladaranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento da persoa, que ten dereito a decidir quen pode ter os seus datos, para que os usa, solicitar que estes sexan exactos e que se utilicen para o fin para que se recollen, coas excepcións previstas na lexislación vixente.

 • Para maior información sobre os aspectos vinculados á política de privacidade da Aplicación Mobem, podes acceder a esta páxina onde se presenta con maior detalle.