Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Para iso, Emprego Galicia concede, cada ano, subvencións destinadas a financiar a contratación de persoas desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais ou coas entidades privadas sen ánimo de lucro con centros de traballo en Galicia.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2023

A convocatoria para 2023, publicada mediante a Orde do 31 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR352A), ten por obxecto subvencionar a contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social, por un período máximo de ata 12 meses, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR352A

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.

Buscador entidades RUEPSS

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos no momento da selección e da contratación:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, referentes aos anos 2019 (procedemento TR352C), 2021 (procedemento TR352A) e 2022 (procedemento TR352A).

3. Non ter sico contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Forma de selección

As entidades beneficiarias poderán realizar a selección das persoas candidatas a través de selección directa, selección mixta ou mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se cumpres os requisitos da convocatoria e, por suposto, os requiridos para o desempeño da ocupación de que se trate, poderás presentar a túa candidatura:

  • Ante a entidade beneficiaria, a través dos datos de contacto que aparecen naquelas ocupacións concedidas ás entidades e publicadas nesta mesma páxina.
  • Acudindo á túa oficina de emprego para informarte, naquelas ocupacións concedidas ás entidades e publicadas nesta mesma páxina.

Buscador de oficinas de emprego

Listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2023

No enlace seguinte podes consultar a listaxe dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste último ano, ordenados por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación remata o 10 de decembro de 2023.

Listaxe Cooperas 2023

[Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A. se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).]

ENTIDADE CNO DESCRICIÓN CNO GRUPO COTIZ. MESES XORNADA TRAB. TOTAIS ENDEREZO CENTRO DE TRABALLO DATOS CONTACTO
A XANELA ASOC. DISCAPACITADOS ACTIVOS 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa A Xanela, s/n, As Pontes Tfno: 981452416 Correo: axanela@cogami.gal
ACCIÓN FAMILIAR FERROL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Velázquez, nº 44, 6º, Ferrol Tfno: 981358023 Correo: afaferrol@accionfamiliar.org
ACEESCA ASOC. APOYO PERSONAS CON DIV INTE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Ribeira, Torneiros, Polígono III, 24 Ab, O Porriño Tfno: 986332672 Correo: aceesca@aceesca.com
ADO ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Alexandre Bóveda, 17, baixo, Ourense Tfno: 988105888 Correo: administracion@adourense.es
AGORA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Carud, 142 e Rúa Alfredo Brañas, s/n, Monforte Tfno: 982410289 Correo: agora@cogami.gal
ALCER LUGO 2153 Dietistas e nutricionistas 1 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 5-7, Lugo Correo: alcerlugo@gmail.com
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 9 100% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 12 75% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
APACAF 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Lg. Pereiro 18, Berres, A Estrada, Pontevedra Tfno: 986587475 Correo: administracion@apacaf.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Pedra Seixa, 33, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Pedra Seixa,33; Miguel Hernández, 1 e Sagunto, 86, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 4 Pedra Seixa, 33, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 2 Miguel Hernández, 1, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 7191 Mantenedores de edificios 8 12 75% 1 Pedra Seixa,33; Miguel Hernández, 1 e Sagunto, 86, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
ARELA ASOC. 2230 Profesores de ensinanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) 1 12 75% 1 Torrente, 12 e Avenida de Lugo, 18, Santiago de Compostela Tfno: 986212537 Correo: arela@arela.org
ARTEFIOS, ASOC. PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Simón Bolívar, 23, baixo, A Coruña Tfno: 981129788 Correo: artefios@artefios.org
AS.ACC.SOC.EDUC.PERM Y SERV. JUV. Y MUJER TEMPUS 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 Lugar Bazón, Pedroso, Narón Correo: tempusnaron@gmail.com
ASC DE DANO CEREBRAL ADQUIRIDO SOBREVIDO ADACE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 1 Avda. Adolfo Suárez, nº 4, local B, Lugo Tfno: 982243503 Correo: correo@adacelugo.org
ASOC. A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 2823 Psicólogos 2 9 100% 1 Maestros Goldar,18, Vigo Tfno: 986208395 Correo: direccion@aspanaex.org
ASOC. A MARIÑA-COGAMI 7191 Mantenedores de edificios 9 12 75% 1 Urbanización Palmeiro, s/n, A Regueira, Xove Tfno: 982130289 Correo: amarina@cogami.gal
ASOC. AIXIÑA 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outros epígrafes 1 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outros epigrafes 1 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 2 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 5110 Cociñeiros asalariados 3 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 5120 Camareros asalariados 8 12 75% 2 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. ALBORES SAUDE MENTAL 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Mª Emilia Casas Baamonde km 0,7, s/n, Monforte de Lemos Tfno: 982404968 Correo: albores@albores.org
ASOC. ALCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Javier Puig Llamas, nº 1, 3º, local 1, Pontevedra Tfno: 986108285 Correo: trabajosocialalcerpontevedra@gmail.com
ASOC. ALCER OURENSE 2153 Dietistas e nutricionistas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno: 988229615 Correo: alcerourense@hotmail.com
ASOC. ALUME SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Illa Coelleira, nº 3, baixo dereita, Lugo Tfno: 982251602 Correo: administracion@alume.org
ASOC. AMBAR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Lg. de Granxa, 5, Ribeira Tfno: 981874480 Correo: talento@asociacionambar.org
ASOC. AMICOS 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Comoxo, 2A, Boiro; Gándara, 44, Ribeira e 8 de marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: info@amicos.org
ASOC. ANDAINA DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DE REDONDELA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 75% 1 Estrada de Trasmañó, nº 41, Redondela Correo: andainaredondela@hotmail.com
ASOC. ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Lugar de Vigo, nº138, Dodro Tfno: 981076405 Correo: administracion@andainapsm.org
ASOC. ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Emilia Pardo Bazán, nº14, Ordes Tfno: 981076405 Correo: administracion@andainapsm.org
ASOC. ASPADEZA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Mouriscade, s/n, Vilanova e Rúa 23, nº 2, Lalín Tfno: 986780150 Correo: aspadeza@gmail.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Praza Ravella, 4, 1ºB,- Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Rúa Fariña Ferreño, 17, 2ºD, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Rúa Moreira, 16, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 9 100% 1 Rúa Moreira, 16, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO OURENSE 2251 Maestros de educación infantil 2 12 75% 1 Ramón Puga, s/n e Bella Otero nº 8, Ourense Tfno: 988219389 Correo: info@autismourense.org
ASOC. AUTISMO VIGO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 4 Lg. O Salgueiro, nº 27, Gondomar Tfno: 986437263 Correo: autismovigo@gmail.com
ASOC. AVELAIÑA DE AXUDA AS PERSOAS CON PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Alférez Barreiro, 22, 1º, Baiona Tfno: 986610021 Correo: asociacion@avelaina.org.es
ASOC. BENEFICA SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR 3715 Animadores comunitarios 3 12 75% 3 Rúa As Agullas, nº 12, Parada, Nigrán Tfno: 986386914 Correo: administracion@centrojuanmaria.org
ASOC. CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Mariano Carreo, 10 e Avda. Laza 42, Verín; Xacinto Santiago, 23, Vilardevós Tfno: 988417232 Correo: rural@cdrportasabertas.org
ASOC. CENTRO OCUPACIÓNAL PASCUAL VEIGA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Vila de Laxe, nº 23, 1º, A Coruña Tfno: 981154557 Correo: info@centroocupacionalpascualveiga.com
ASOC. CIMO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Díaz de la Banda, 18A, BX, Ourense Tfno: 988391515 Correo: direccion@cimo.org
ASOC. CLUB RECREATIVO AS BURGAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa das Burgas, 10, A Valenzá, Barbadás Tfno: 988233082 Correo: asburgas@acrasburgas.com
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTISIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Progreso, 89, 4ºB, Ourense Tfno: 988233000 Correo: antisidaou@antisidaou.org
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTISIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Pena Trevinca, 22, 2º soto Tfno: 988233000 Correo: antisidaou@antisidaou.org
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 3723 Instrutores de actividades deportivas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE 5710 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 8 12 75% 1 CC San Diego, Rúa Alberto García Ferreiro, s/n, A Coruña Tfno: 981240985 Correo: acem@acemesclerosis.org
ASOC. CULTURAL OS TRES REINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Edificio Multiusos R/O Castro, s/n, A Mezquita Tfno: 988423506 Correo: culturalostresreinos@gmail.com
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 5 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER ASPACE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Avda. Camelias, s/n, Urbanización Pontemuíños (Lourizán) Pontevedra Tfno: 986864643 Correo: administracion@amencer-aspace.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Clara Campoamor, nº 4, portal 1, 2º D, Vigo Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2511 Abogados 2 12 50% 1 Petunias, nº 5, baixo com, A Coruña Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2722 Administradores de sistemas e redes 2 12 50% 1 Petunias, nº 5, baixo com, A Coruña Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 9 100% 1 Lugar de Touzas, Valadares, Outes Tfno: 981764377 Correo: adisbismur@cogami.gal
ASOC. DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 9 100% 1 Lugar de Touzas, Valadares, Outes Tfno: 981764377 Correo: adisbismur@cogami.gal
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS CON ELES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rua Sobreira, 24, O Rial, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502622 Correo: a.coneles@outlook.com
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE VALDEORRAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Caneiro do Bigache, 1-A O Barco de Valedorras e O Bañadoiro, s/n, Vilamartín de Valdeorras Tfno: 988326724 Correo: asfaval@hotmail.com
ASOC. DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA- AEIGA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 9 100% 1 Edificio CEM, Cidade da Cultura, s/n, Santiago de Compostela Tfno: 881957452 Correo: aeigagalicia@aeiga.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ORENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Chano Piñeiro, nº 2-4, Ourense Tfno: 988219292 Correo: recuerda@afaor.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ORENSE 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 2 Rúa Chano Piñeiro, nº 2-4, Ourense Tfno: 988219292 Correo: recuerda@afaor.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 3723 Instrutores de actividades deportivas 4 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 100% 4 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES DE A CORUÑA (AFACO) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Parque San Diego, s/n, Rúa Petunias, 1D e Avda. Salvador de Madariaga, nº 87 Tfno: 981205858 Correo: contacto@afaco.es
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21 Int. e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21 Int. e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 2 Avda. Beiramar, 51 BX e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DO MORRAZO - AFAMO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 12 75% 3 Rúa María Martín, 3 e Rúa Fragata de Madrid, 11, Moaña Tfno: 986313761 Correo: afamo@afamomorrazo.es
ASOC. DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Manuel María, nº 6, 2º, Santiago de Compostela Correo: info@alcercoruna.org
ASOC. DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR -AMIPA- 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Reitoral de San Tomé de Sorribas, 2, Rois Tfno: 981817202 Correo: amipa@asociacionamipa.gal
ASOC. DE PADRES DE DISCAP C DO CARBALLIÑO 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 50% 1 Centro Ocupacional ASPADISI, Rúa Río Miño, 34, O Carballiño Tfno: 988275177 Correo: asociacionaspadisi@hotmail.com
ASOC. DE PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS 2156 Terapeutas Ocupacionais 1 9 100% 1 Rúa Fiandeiras, 12, O Valiño, Oleiros Tfno: 981631070 Correo:aspadisol@aspadisol.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Lg. Vilar de Toba, 125 e Rúa da Escola, 24, Cée Tfno: 981745381 Correo: aspadex.asociacion@gmail.com
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE VIGO (ASPAVI) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Rúa Pazos, 53-A, Pazos de Borbén Tfno: 986484035 Correo: gerencia@asociacionaspavi.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 2 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 2 ACE Coruña, Casteliño, 24, Sada Tfno: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 7 ACE Coruña, Casteliño, 24, Sada Tfno: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 1 Lg. Veriño de Abaixo, 6, Cedeira Tfno: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOC. DE PADRES, MADRES, PROFESIONALES Y AMISTADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SPE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Vía Pasteur, 53 B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519815 Corrreo: asociacion@specialolympicsgalicia.org
ASOC. DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 4 A Peroxa, 168, A Peroxa Tfno 1: 988227164 Tfno 2: 988239478 Correo: recursoshumanos@aspanas.es
ASOC. DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Alegre, 6, baixo, Ferrol Tfno: 981300370 Correo: aspaneps@mundo-r.com
ASOC. DE PERSOAS CON DIS E APOIO A INTEGRACIÓN DAS CMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Lugar da Cerdanela, s/n, Boimil, Boimorto Tfno: 981500823 Correo: amarai@amarai.es
ASOC. DE PERSOAS CON DIS E APOIO A INTEGRACIÓN DAS CMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Lugar da Cerdanela, s/n, Boimil, Boimorto Tfno: 981500823 Correo: amarai@amarai.es
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS COMARCAS DO CONDADO E PARADANTA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Asoc. Adapta Barrio de Canedo, s/n, Centro Asprodico, Ponteareas Tfno: 986916012 Correo: crd.ponteareas@cogami.gal
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outros epígrafes 1 12 75% 1 Barrio A Rocha, 19B, Tomiño Tfno: 986623044 Correo: enviarcv@vontade.org
ASOC. DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Alfredo Brañas, 1, Lugo Correo: aspace_lugo@hotmail.com
ASOC. DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 3 12 75% 1 Alcalde Usero, C.C. Porta Nova, nº 103-105, Ferrol Tfno: 981351156 Correo: proxectos@axferrolterra.org
ASOC. DE PERSOAS XORDAS DE PONTEVEDRA (APXP) 3714 Promotores de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2 12 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45, planta 3ª, porta 6, Pontevedra Correo: asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Plá y Cancela, 35, baixo , A Coruña Tfno: 981168040 Correo: aspesorc@gmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LUGO 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 5 9 100% 1 Poeta Eduardo Pondal, 22, baixo, Lugo Tfno: 982201113 Correo: asorlu@hotmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 5 12 75% 1 Rúa Ramón Cabanillas, nº 6, Ourense Tfno: 988366012 Correo: apsou@apsou.org
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE VIGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Romil, 24, Vigo Tfno: 986281370 Correo: tecnicaproyectosasv@gmail.com
ASOC. DE SARCOMAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Vizcaya, nº 64, baixo, A Coruña Tfno: 881082420 Correo: administracion@asarga.es
ASOC. DE VIUVAS MARIA ANDREA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 50% 1 Rúa Progreso, nº 91, 14-15, Ourense Correo: avmariaandrea@hotmail.es
ASOC. DE XORDOS DE GALICIA XOGA 2923 Filólogos, intérpretes e traductores 2 9 100% 1 Rúa Benito Corbal (Edificio Xunta de Galicia), s/n, 4º, oficina 9, Pontevedra Correo: servizossociais@organizacionxoga.org
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Cabanela, 3-5, Ferrol e Jacques Cousteau, 3, A Coruña Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Toledo, 9, baixo, Vigo Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 5833 Conserxes de edificios 7 12 75% 1 Rúa Toledo, 9, baixo, Vigo Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DISCAPACITADOS FISICO CARBALLIÑO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Casa do Concello, 2º andar, O Carballiño Correo: asdifica@gmail.com
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Romil, nº 84, Vigo Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Pi y Margall, nº 139, Vigo Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Romil, nº 84, Vigo e Rúa Andalucía, nº 3, Cangas Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOWN OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº 1, baixo, Ourense Tfno: 988370313 Correo: downourense@downgalicia.org
ASOC. DOWN OURENSE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº 1, baixo, Ourense Tfno: 988370313 Correo: downourense@downgalicia.org
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 2 12 75% 1 Rúa Dr. Marañón, 21, baixo, Ourense Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Calle Real, 1, piso 1, A Coruña Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 8 100% 1 Calle Real, 1, piso 1, A Coruña Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Dr. Marañón, 21, baixo, Ourense Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 12 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64 A, baixo, Pontevedra Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 12 75% 1 Carril dos Loureiros, 17, Lugo Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 4 12 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64 A, baixo, Pontevedra Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. FAM DE EMFER.DE ALZHEIMER MONFORTE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Doutor Casares, 35, baixo, Monforte de Lemos Tfno: 982410929 Correo: afamonforte@hotmail.com
ASOC. FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Avda. Cervantes, s/n claustros de S. Francisco, Viveiro Tfno: 982194060 Correo: alzheimerviveiro@gmail.com
ASOC. FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 1 Avda. Cervantes, s/n claustros de S. Francisco, Viveiro Tfno: 982194060 Correo: alzheimerviveiro@gmail.com
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 2 Centro de Día Rúa Río Castro, nº 43-45, baixo, Ferrol Tfno: 981370692 Correo: joseotero@alzheimerferrolterra.com
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Centro de Día Estrada Alta do Porto, s/n, Ferrol Tfno: 981370692 Correo: joseotero@alzheimerferrolterra.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 75% 1 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 1 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS E OUTRAS DEMENCIAS AFABER 3715 Animadores comunitarios 3 12 75% 1 Lugar Mirón, nº 24, baixo, Bértoa, Carballo Tfno: 981758545 Corrreo: afabercarballo@gmail.com
ASOC. FAMILIAS DE PERSOAS CON TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN SOCIAL DE OURENSE 2823 Psicólogos 1 12 50% 1 Sede Asociación Trascos: Rúa Santo Domingo, 35, entrechán 1, Ourense Tfno: 988049632 Correo: asociaciontrascos@gmail.com
ASOC. FENILCETONURICA Y OTROS TRASTORNOS METABOLICOS DE GALICIA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 12 75% 1 Aquilino Iglesia Alvariño, 21, baixo 2, Lugo Tfno: 982202410 Correo: galiciapku@asfega.es
ASOC. FILANTROPICA INCLUSION SOCIAL ACTIVA 5220 Vendedores en tendas e almacenes 10 9 100% 1 Rua Cervantes, 14, Vilagarcía de Arousa Correo: boavidacontabilidad@gmail.coom
ASOC. FONTE DA VIRXE DE FAMILIARES E AMIGOS DOS ENFERMOS MENTAIS 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 9 75% 1 Rúa Campo do Forno, nº 1, Mondoñedo e Barcia, Santiago de Compostela Tfno 1: 981884239 Tfno 2: 981574660 Correo: direccion@fontedavirxe.com
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. De Castelao, 48, baixo, Santiago de Compostela. Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 2 Avda. De Castelao, 48, baixo, Santiago de Compostela. Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. De Oza, 240, 1º A/B, A Coruña Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA AGAELA 2713 Analistas, programadores e deseñadores Web e multimedia 2 12 50% 1 Rúa Gregorio Hernández, 2-4, A Coruña Correo: info@agaela.es
ASOC. GALEGA DE FIBROSE QUISTICA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Avda. Teixugueiras, 15, Navia, Vigo Tfno: 981240867 Correo: fqgalicia@fqgalicia.org
ASOC. GALEGA DE LINFEDEMA AGL 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 50% 1 Avda. López Ballesteros, nº13, of 4, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986505443 Correo: info@linfedemagalicia.com
ASOC. GALEGA DE LUPUS 3510 Axentes e representantes comerciais 3 12 50% 1 Rúa Gregorio Hernández, 2-4, 3º, A Coruña Tfno: 981240072 Correo: agal@lupusgalicia.org
ASOC. GALEGA FAMILIAS CON MEMBROS E RAPAZADA XORDOS OU CON DISCAPACIDADE AUDITIVA (ANPANXOGA) 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Pla y Cancela, 35, baixo, A Coruña Correo: info@anpanxoga.es
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Cardenal Cisneros, 1; Avda. Malecón, 22, Ribeira; Rúa Castelao, s/n, Aguiño e Aldea Abanqueiro, 69, Boiro Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 9 100% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Waldo Alvarez Insua, s/n, A Estrada e Pza. Da Constitución, 4, Cuntis Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa Cardenal Cisneros, 1; Avda. Malecón, 22, Ribeira; Rúa Castelao, s/n, Aguiño e Aldea Abanqueiro, 69, Boiro Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa Waldo Alvarez Insua, s/n, A Estrada e Pza. Da Constitución, 4, Cuntis Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA SAN FRANCISCO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 1 Rúa Cangas, 14; Avenida de Europa, 94 e Tomás Paredes, 48, Vigo Correo: gerencia@asociacionsanfrancisco.org
ASOC. GALLEGA AFECTADOS TRANSPL.MEDULARES 2823 Psicólogos 1 12 50% 1 Rúa Chile, 2-4, Entr. Dereita, Ferrol e Rúa Manuel Azaña, s/n, Culleredo Correo: proyectos@asotrame.com
ASOC. GALLEGA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 50% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, Vigo TELETRABALLO Correo: info@asemgalicia.com
ASOC. GUILLEM VEIGA IGLESIAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Rúa Souto, 34, San Miguel de Reinante, Barreiros Correo: veigaiglesiasguillem@gmail.com
ASOC. INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DA COSTA DA MORTE 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Lg. A Pedra, nº 30, Nantón, Cabana de Bergantiños Tfno: 981734985 Correo: info@integro.es
ASOC. INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DA COSTA DA MORTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Lg. A Pedra, nº 30, Nantón, Cabana de Bergantiños Tfno: 981734985 Correo: info@integro.es
ASOC. ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAUDE MENTAL 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 50% 1 Rúa República Arxentina, nº 22, 5 esq, Santiago de Compostela Tfno: 981594246 asociacionitinera@asociacionitinera.com
ASOC. ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAUDE MENTAL 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 12 50% 1 Rúa República Arxentina, nº 22, 5 esq, Santiago de Compostela Tfno: 981594246 asociacionitinera@asociacionitinera.com
ASOC. JUAN XXIII 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Monte Carrasco, 16, Cangas Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. JUAN XXIII 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Monte Carrasco, 16, Cangas Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. LAR PRO SALUD MENTAL DE FAMILIARES, AMIGOS Y ENFERMOS MENTALES 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 1, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
ASOC. LENDA DE SAÚDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Reveriano Soutullo, 57 e Prego de Montaos, 17, Redondela Tfno: 986404200 Correo: asoclenda@gmail.com
ASOC. LIMISI 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 1 12 75% 1 Santa Mariña, nº 93, baixo e San Sebastián, nº 21, baixo, Xinzo de Limia Tfno: 988688377 Correo: limisixinzo@gmail.com
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 50% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 3139 Técnicos en control de procesos non clasificados baixo outros epígrafes 3 9 100% 1 A Brea, Nº 1 AS, Carballo Tfno: 981702606 Correo: aspaber@aspaber.com
ASOC. PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 100% 2 A Brea, Nº 1 AS, Carballo Tfno: 981702606 Correo: aspaber@aspaber.com
ASOC. PAIS NENOS DISCAP.DA MARIÑA LUCENSE 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Centro Sociocultural Manuel Díaz Sampedro, rúa Doutor Porteiro, nº 1, San Cosme de Barreiros Correo: apnedlugo@gmail.com
ASOC. PARA A PROMOCIÓN SOCIAL E A INSERCIÓN LABORAL PLATAFORMA POLO EMPREGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Rúa Concheiros, 33, 1º andar, Santiago de Compostela Tfno: 981580506 Correo: info@plataformapoloemprego.org
ASOC. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 100% 1 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, nº 17, Lalín Tfno: 986781897 Correo: info@residenciadasdores.es
ASOC. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 2 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, nº 17, Lalín Tfno: 986781897 Correo: info@residenciadasdores.es
ASOC. PARKINSON DE VIGO 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Rúa Pateira, 11, baixo 96-98 Vigo Tfno: 886123568 Correo : aparvigo@gmail.com
ASOC. PARKINSON GALICIA - CORUÑA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Jazmines, nº 10, A Coruña Tfno: 981241100 Correo: info@parkinsongaliciacoruna.org
ASOC. PARKINSON LUGO 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Avenida Infanta Elena, nº 11, Lugo Correo: parkinsonlugo@gmail.com
ASOC. POR ELES TEA OURENSE 2311 Profesores de educación especial 2 12 50% 1 Rúa Ramón y Cajal, nº, 6, baixo, Ourense Tfno: 988701658 Correo: peteaou@peteaou.org
ASOC. PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 5 12 75% 1 Praza dos Chopos, bloque 22, nº 17, A Coruña Tfno: 981132218 Correo: subvenciones@apemcoruna.es
ASOC. PROTECC.DEFI.MENTAL(PRODEME) 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Estrada Currelos, As Lamas, Monforte de Lemos Correo: asociacion@prodeme.org
ASOC. PROTECC.DEFI.MENTAL(PRODEME) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 3 Estrada Currelos, As Lamas, Monforte de Lemos Correo: asociacion@prodeme.org
ASOC. RURAL SAN ADRIAN DE SOLVEIRA 9443 Barrendeiros e afíns 10 12 75% 1 Rúa da Igrexa, 20, Solbeira, Viana do Bolo Correo: helenapraya@hotmail.com
ASOC. SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Tfno: 986613719 Correo: xerencia@sanxerome.com
ASOC. SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC. DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Río Sil, 2-4 Narón e Porto, s/n, Cerdido Tfno: 981388992 Correo: saudementalferrol@saudementalferrol.org
ASOC. SAUDE MENTAL, A MARIÑA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 4 Estrada Sargadelos, nº 10, Cervo Tfno: 982557692 Correo: asociamarina@telefonica.net
ASOC. SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º esquerda, A Coruña Tfno: 981263388 Correo: administracion@downcoruna.org
ASOC. SINDROME DE DOWN DE LUGO 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 1 Rúa Miguel de Cervantes, 34, baixo e Rúa Nicomedes Pastor Días, 17, 1º Esq, Lugo Tfno: 982240921 Correo: downlugo@downlugo.org
ASOC. SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Alvaro Cunqueiro, nº 1, Ferrol Tfno: 981322230 Correo: teimadownferrol@teimadownferrol.org
ASOC. VIGUESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE PONTEVEDRA 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Camilo Veiga, 44, baixo, VIGO Tfno: 986298865 Correo: avempovigo@hotmail.com
ASOC. XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Rúa da Canle, nº 5, baixo, Ourense Tfno: 988250847 Correo: info@xarela.com
ASOC. XARUMA 2326 Profesionais da educación ambiental 2 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 50% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC.PRO SALUD MENTAL A CREBA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Polígono Augalevada, 29, Noia e Rúa Abesadas, 11, Ribeira Tfno: 981824921 Correo: acreba@acreba.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 4 San Pedro de Leixa, s/n, Ferrol Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 3 Rúa da Areosa, s/n Poboado das Veigas, As Pontes Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa das Estrelas, s/n, Monte do Gozo, Santiago de Compostela Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Lugar Folgueira, 33 Castelo, Culleredo Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANANE 2220 Profesores de formación profesional (materias específicas) 2 12 75% 1 Avda. Ramón Canosa, xunto piscina, Celeiro, Viveiro Tfno: 982563083 Correo: info@aspanane.gal
ASPNAIS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Santiago, 7, Lugo Tfno: 982284107 Correo: administracion@aspnais.org
ASPNAIS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 3 Rúa Santiago, 7, Lugo Tfno: 982284107 Correo: administracion@aspnais.org
ASPRONAGA 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 2 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Pérez Lugín, 10, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
AUXILIA (DELEGACIÓN MONFORTE) 5891 Asistentes persoais ou persoas de compañía 6 9 100% 1 Ronda María Emilia Casas Baamonde, Monforte de Lemos Tfno: 982400620 Correo: monforte@auxilia.es
CAMIÑA, ASOC. COM. DE LA MARIÑA LUCENSE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 Rúa Rafael Dieste, nº 9, baixo, Burela Tfno: 982580423 Correo: asociacioncamina@gmail.com
CARITAS DIOCESANA DE TUY VIGO 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. García Barbón, 104, Vigo Tfno: 986443310 Correo: caritas.cdtui-vigo@caritas.es
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 2 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Lama, 3, Lodoselo - Sarreaus Tfno: 988461571 Correo: oviso1990@gmail.com
COLEGIO NTRA SRA DE FATIMA EN CRECIENTE ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Ponte Ribadil, 3, Crecente Tfno: 986666313 Correo: personas@evdgalicia.com
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 75% 1 Manduas, Lugar de Medelo, s/n, Silleda Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa da Luz, nº 4, Polígono Fingoi, LUGO Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa Alemaña, 23, baixo, Pontevedra Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 10 12 75% 2 Rúa da Luz, nº 4, Polígono Fingoi, LUGO Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 10 12 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 3 Rúa Congostra, 20; Rúa Colexio do Pilar, 25, Foz e Barridal, 8, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 2 Rúa Barridal, 8; Rúa das Escolas, 4 e Avda. Arcadio Pardiñas, 148, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 12 75% 1 Rúa Barridal, 8; Rúa das Escolas, 4 e Avda. Arcadio Pardiñas, 148, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Díaz de la Banda, 40, Ourense Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Nuno Eanes de Cercio, 44, Lalín Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avenida de Vigo, 3, A Estrada Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Iglesia, 30, Sada Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Urb. A Barcala, Praza Amador y Daniel, 24, Cambre Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Espacio Milagrosa, rúa Mallorca, 24, baixo, Lugo Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Centro Afectados Dano Cerebral, Castro de Rei Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 5 12 75% 1 Rúa Díaz de la Banda, 40, Ourense Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOC. SINDROME DE DOWN 2329 Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 986865538 Correo: xuntos@downgalicia.org
DOWN VIGO ASOC. PARA EL SINDROME DE DOWN 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 3 Portela, 48 E; Martínez Garrido, 21, baixo; Anduriña, 27, 6ºC e Aragón, 209, 7L Tfno: 986201656 Correo: downvigo@downvigo.org
ECOS DO SUR 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 2 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FED. ALCER GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Hotel de pacientes do CHUAC, 84, 4º As Xubias, A Coruña Correo: alcergalicia@gmail.com
FED. AUTISMO GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Home Santo de Bonaval, 74, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981589365 Correo: info@autismogalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Salustiano Muñoz, 1, BX, Ourense Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Sor Lucía, 4, Pontevedra Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Rúa Manuel Ceruelo, 5A, Santiago de Compostela Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Avda. Peruleiro, 18 Baixo, A Coruña Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 4111 Empregados de contabilidade 2 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 7191 Mantenedores de edificios 9 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2311 Profesores de educación especial 3 12 75% 1 Pla y Cancela 35, baixo, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2311 Profesores de educación especial 3 12 75% 1 Ramón Cabanillas, 6,baixo e Entlo., Ourense Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2611 Especialistas en contabilidade 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Romil ,24, baixo, Vigo Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) - Pdte nº despacho Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2923 Filólogos, intérpretes e traductores 3 9 100% 2 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DOWN GALICIA 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 1 Rúa Portela, nº 48 baixo e Avda. Martínez Garrido, 21, baixo, Vigo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2311 Profesores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº1, baixo, Ourense Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 75% 2 Rúa Alejandro Novo González, 1-R e Rúa Estocolmo, 10, 3ºl, Santiago de Compostela Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2329 Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º Esq, A Coruña Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Álvaro Cunqueiro, nº1, Ferrol Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Portela, nº 48 baixo e Avda. Martínez Garrido, 21, baixo, Vigo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Miguel de Cervantes, 34, baixo e Nicomedes Pastor Díaz, 17, 1º, Lugo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Alberto García Ferreiro, s/n, A Coruña Tfno: 981234651 Correo: fegerec@cofc.es
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 3 12 75% 1 Neira de Mosquera, nº 1 e nº 4, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías 2 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4111 Empregados de contabilidade 5 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Neira de Mosquera, nº 1 e nº 4, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Rúa A Granxa, nº 54, baixo esquerdo, Ourense Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ESCLEROSIS MULTIPLE-FEGADEM 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, s/n, Santiago Correo: gestion@esclerosismultiplegalicia.org
FUND. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Espazo Coworking, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela Correo: squintas@accioncontraelhambre.org
FUND. ADCOR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Enrique Dequidt Hevia, 16, baixo, A Coruña Tfno: 981217057 Correo: fundacion@adcor.org
FUND. ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Edelmiro Trillo, 6, 3º B, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Ramón Nieto, 63, Vigo Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 5 12 75% 1 Rúa Progreso, 63, 1ºA, Vigo Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 75% 1 Rúa Edelmiro Trillo, 6, 3º B, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. AMEDIS 2311 Profesores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Salvaterra, 9, Vigo Correo: maica@fundacionamedis.org
FUND. AMICOS PROTEC.PERS.DISCAP.PSQUICA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 9 100% 1 Gándara, 44, Ribeira; Comoxo, nº 2A, Boiro e 8 de Marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: notificacion@amicos.org
FUND. APERTA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, Narón Tfno: 981363427 Correo: xerencia@asociacionchamorro.org
FUND. ASPACE CORUÑA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Lugar Casteliño, 24, Osedo, Sada Tfno: 981610312 Correo: fundaspacecoruna@gmail.com
FUND. CENTRO GALEGO DE SOLIDARIEDADE-PROXECTO HOME 9511 Peóns agrícolas (excepto en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 9 9 100% 1 Finca de Bós, Lugar de Bós, s/n, Guísamo, Bergondo Tfno: 981578165 Correo: fundacion_cgs@movistar.es
FUND. CIP 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Rúa Brasil, nº 48, Vigo Tfno: 986485865 Correo: orientacion@fundacioncip.com
FUND. DE DAÑO CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Avda. Terra Cha, s/n, Castro Ribeiras de Lea, Castro de Rei Tfno: 982264281 Correo: albertotenorio@fudace.es
FUND. DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Alejandro Novo González, 1 e Rúa Estocomo, 10, Santiago de Compostela Tfno: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Azahar, Bl 48, Portal 10, A Coruña Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Avda. Martínez Garrido, 21, int. Vigo Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, int. Vigo Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ESPLAI CIUDADANIA COMPROMETIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Areal, 138, Oficina 7, Vigo Tfno: 986201871 Correo: fundacion@fundacionesplai.org
FUND. EU SON 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. EU SON 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. EU SON 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 2 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. FOLTRA 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Travesía de Montouto, 24, Fase V, Teo Tfno: 981802928 Correo: dptofinanciero@foltra.org
FUND. FUNDITEA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 9 100% 1 Lg. A Penagrande, A Laxe, Moraña Tfno: 986587475 Correo: funditea@gmail.com
FUND. IGUAL ARTE 2324 Profesores de ensinanza non regrada de artes 1 12 75% 1 Rúa Palencia, 34, Vigo Tfno: 886132056 Correo: fundacion_igualarte@hotmail.com
FUND. IGUAL ARTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Rúa Palencia, 34, Vigo Tfno: 886132056 Correo: fundacion_igualarte@hotmail.com
FUND. LAR PRO SALUD MENTAL VILAGARCIA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 3, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
FUND. MENELA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 5612 Auxiliares de enfermería de atención primaria 4 9 100% 2 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 2 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 7705 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e Traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas 7 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 8170 Operadores de máquinas de lavandería e tintorería 8 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 75% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 9512 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 10 12 75% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MONTE DO GOZO 2823 Psicólogos 1 9 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela; Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra; Rúa Copenhague (A Zapateira), A Coruña; Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo e Pazo de Guizamonde, s/n, Ourense Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela; Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra; Rúa Copenhague (A Zapateira), A Coruña; Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo e Pazo de Guizamonde, s/n, Ourense Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 3820 Programadores informáticos 2 9 100% 1 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 100% 1 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 9602 Peóns da construción de edificios 8 9 100% 1 Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. NEUROBURGAS DANO NEUROLOXICO 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Río Xares, nº 16, baixo, Ourense Tfno: 988546606 Correo: administracion@fundacionneuroburgas.org
FUND. PARA A PROTECCIÓN DE DISCAPACIDADES PSIQUICOS DA COMARCA DE VERIN 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 8 12 75% 1 Rúa Rosendo, s/n, Verín Tfno 1: 988414600 Tfno 2: 988414461 Correo: mancomunidade@verin.gal
FUND. PARA A PROTECCIÓN DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA COMARCA DE BARCALA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 C.O Negreira II, Rúa Prol. Real club Deport. da Coruña, s/n, Negreira Tfno: 981885352 Correo: fundacionnegreira@gmail.com
FUND. PARA LA PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA TERRA DA CELANOVA 8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 8 12 75% 1 Barrio Ermida, 29, baixo, Celanova Tfno: 988432176 Correo: fundacionps@gmail.com
FUND. PROTECCIÓN DISCAPACITADOS PSIQUICOS VILALBA-TERRA CHÁ 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 75% 1 Polígono Industrial Sete Pontes, Parcela A-A, Vilalba Tfno: 982523646 Correo: centro.ocupacional@vilalba.es
FUND. RESIDENCIA DIVINA PASTORA DE VILAGARCIA DE AROUSA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 9 100% 4 Rúa Ramón Piñeiro López, nº 11, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986501902 Correo: direccion@residenciadivinapastora.com
FUND. TUTELAR GALEGA SALVORA 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 3 12 50% 1 Marqués de Valladares, 14, piso 1, of. 9, Vigo Tfno: 986228074 Correo: administracion@fundacionsalvora.org
GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Rúa Rafael Alberti, 10, baixo, A Coruña Tfno: 981135151 Correo: trabajosocial@grumico.com
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Ctra. de Santiago, s/n, Betanzos Tfno:981770056 Correo: cpacheco.paimenni@hospitalarias.es
HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Rúa San Juan de Dios, 1, Vigo Tfno 1: 986232740 Tfno 2: 986230556 Correo: hcsanrafaelvigo@sjd.es
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 5 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INTEGRADOS ASOC. PARA A ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE. 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Gándara, 44, Ribeira; Comoxo, nº 2A, Boiro e 8 de Marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: info@amicos.org
MISELA (ASOC. PERS. DISC. COMAR. NOIA-MUROS) 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 75% 1 Avda. República Arxentina, 60, Noia Tfno: 981972822 Correo: misela@misela.es
MISION DEL SILENCIO 9229 Outro persoal de limpeza 10 12 75% 1 Rúa Urzáiz, nº 39, Vigo Tfno: 986436997 Correo: misiondelsilencio.vigo@gmail.com
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 1 12 75% 1 Avda. Vilaboa, N1, 158, baixo esquerda, Culleredo Tfno: 981661840 Correo: proyectos@ongmestura.es
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Avda. Vilaboa, N1, 158, baixo esquerda, Culleredo Tfno: 981661840 Correo: proyectos@ongmestura.es
RAIOLAS-LUGO 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Músico Falla, 21 BX e Bernardino Pardo Ouro, 15, Lugo Tfno: 982214504 Correo raiolaslugo@gmail.com