Os programas de cooperación son instrumentos a través dos que se ofrece ás persoas demandantes de emprego unha oportunidade para adquirir a experiencia laboral que lles poida facilitar a súa futura inserción no mercado de traballo.

Para iso, Emprego Galicia concede, cada ano, subvencións destinadas a financiar a contratación de persoas desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social en colaboración coas entidades locais ou coas entidades privadas sen ánimo de lucro con centros de traballo en Galicia.

Estes programas de apoio cumpren así unha dobre función: mellorar a empregabilidade das persoas contratadas a través da adquisición de experiencia na súa categoría profesional e realizar tarefas e servizos de utilidade social e de interese para a comunidade.

PROGRAMAS DE COOPERACIÓN COAS ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO 2023

A convocatoria para 2023, publicada mediante a Orde do 31 de xullo de 2023 pola que se establecen as bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2023 (código de procedemento TR352A), ten por obxecto subvencionar a contratación de persoas traballadoras desempregadas e mulleres vítimas de violencia de xénero desempregadas para a realización de servizos de interese xeral e social, por un período máximo de ata 12 meses, co obxecto de proporcionarlles unha experiencia e práctica profesional que facilite a súa inserción laboral.

Acceso á convocatoria TR352A

As entidades contratantes serán entidades sen ánimo de lucro con centro de traballo en Galicia e que estean inscritas no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (comunidade, dependencia, discapacidade, inclusión, maiores, familia, infancia, menores e igualdade), servizos cada vez máis demandados pola sociedade e que precisan de profesionais para cubrir as necesidades de crecemento do sector.

Buscador entidades RUEPSS

Requisitos a cumprir polas persoas demandantes

As persoas que sexan contratadas para a realización dos servizos polos que se outorgue a subvención deberán cumprir os seguintes requisitos no momento da selección e da contratación:

1. Estar desempregadas e inscritas no Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes non ocupadas e que estean dispoñibles para o emprego.

2. Non ter sido contratadas por un período igual ou superior a seis meses, con cargo ás axudas de programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, referentes aos anos 2019 (procedemento TR352C), 2021 (procedemento TR352A) e 2022 (procedemento TR352A).

3. Non ter sico contratadas pola entidade beneficiaria durante máis de tres meses, dentro dos últimos doce meses anteriores á data de contratación, ou non ter traballado para a entidade beneficiaria durante os dous meses anteriores á devandita data de contratación.

4. Tampouco poderán ser contratadas as persoas cónxuxes, ascendentes, descendentes e demais parentes, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, das persoas que ocupen funcións directivas na entidade.

Ademáis, deberán cumprir, no seu caso, os requisitos formativos e de titulación establecidos polas entidades beneficiarias para cada ocupación que soliciten.

Forma de selección

As entidades beneficiarias poderán realizar a selección das persoas candidatas a través de selección directa, selección mixta ou mediante oferta de emprego tramitada na oficina de emprego que lle corresponda segundo a localización do/s seu/s centro/s de traballo.

Se cumpres os requisitos da convocatoria e, por suposto, os requiridos para o desempeño da ocupación de que se trate, poderás presentar a túa candidatura:

  • Ante a entidade beneficiaria, a través dos datos de contacto que aparecen naquelas ocupacións concedidas ás entidades e publicadas nesta mesma páxina.
  • Acudindo á túa oficina de emprego para informarte, naquelas ocupacións concedidas ás entidades e publicadas nesta mesma páxina.

Buscador de oficinas de emprego

Listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2023

No enlace seguinte podes consultar a listaxe dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste último ano, ordenados por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación remata o 10 de decembro de 2023.

Listaxe Cooperas 2023

[Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).]

ENTIDADE CNO DESCRICIÓN CNO GRUPO COTIZ. MESES XORNADA TRAB. TOTAIS ENDEREZO CENTRO DE TRABALLO DATOS CONTACTO
A XANELA ASOC. DISCAPACITADOS ACTIVOS 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa A Xanela, s/n, As Pontes Tfno: 981452416 Correo: axanela@cogami.gal
ACCIÓN FAMILIAR FERROL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Velázquez, nº 44, 6º, Ferrol Tfno: 981358023 Correo: afaferrol@accionfamiliar.org
ACEESCA ASOC. APOYO PERSONAS CON DIV INTE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Ribeira, Torneiros, Polígono III, 24 Ab, O Porriño Tfno: 986332672 Correo: aceesca@aceesca.com
ADO ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Alexandre Bóveda, 17, baixo, Ourense Tfno: 988105888 Correo: administracion@adourense.es
AGORA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Carud, 142 e Rúa Alfredo Brañas, s/n, Monforte Tfno: 982410289 Correo: agora@cogami.gal
ALCER LUGO 2153 Dietistas e nutricionistas 1 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11, Local 5-7, Lugo Correo: alcerlugo@gmail.com
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 9 100% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
ALENTO-ASOC. DE DAÑO CEREBRAL DE VIGO 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 12 75% 1 Pedra Seixa, 31 Tfno: 986229069 Correo: administracion@alento.org
APACAF 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Lg. Pereiro 18, Berres, A Estrada, Pontevedra Tfno: 986587475 Correo: administracion@apacaf.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Pedra Seixa, 33, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Pedra Seixa,33; Miguel Hernández, 1 e Sagunto, 86, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 4 Pedra Seixa, 33, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 2 Miguel Hernández, 1, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
APAMP ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL 7191 Mantenedores de edificios 8 12 75% 1 Pedra Seixa,33; Miguel Hernández, 1 e Sagunto, 86, Vigo Tfno: 986294422 Correo: apamp@apamp.org
ARELA ASOC. 2230 Profesores de ensinanza secundaria (excepto materias específicas de formación profesional) 1 12 75% 1 Torrente, 12 e Avenida de Lugo, 18, Santiago de Compostela Tfno: 986212537 Correo: arela@arela.org
ARTEFIOS, ASOC. PARA LA INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Simón Bolívar, 23, baixo, A Coruña Tfno: 981129788 Correo: artefios@artefios.org
AS.ACC.SOC.EDUC.PERM Y SERV. JUV. Y MUJER TEMPUS 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 Lugar Bazón, Pedroso, Narón Correo: tempusnaron@gmail.com
ASC DE DANO CEREBRAL ADQUIRIDO SOBREVIDO ADACE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 1 Avda. Adolfo Suárez, nº 4, local B, Lugo Tfno: 982243503 Correo: correo@adacelugo.org
ASOC. A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 2823 Psicólogos 2 9 100% 1 Maestros Goldar,18, Vigo Tfno: 986208395 Correo: direccion@aspanaex.org
ASOC. A MARIÑA-COGAMI 7191 Mantenedores de edificios 9 12 75% 1 Urbanización Palmeiro, s/n, A Regueira, Xove Tfno: 982130289 Correo: amarina@cogami.gal
ASOC. AIXIÑA 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outros epígrafes 1 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 2599 Profesionais do dereito non clasificados baixo outros epigrafes 1 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 2 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 5110 Cociñeiros asalariados 3 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. AIXIÑA 5120 Camareros asalariados 8 12 75% 2 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno 1: 988269537 Tfno 2: 988233304 Correo: laboral@aixina.org
ASOC. ALBORES SAUDE MENTAL 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Mª Emilia Casas Baamonde km 0,7, s/n, Monforte de Lemos Tfno: 982404968 Correo: albores@albores.org
ASOC. ALCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Javier Puig Llamas, nº 1, 3º, local 1, Pontevedra Tfno: 986108285 Correo: trabajosocialalcerpontevedra@gmail.com
ASOC. ALCER OURENSE 2153 Dietistas e nutricionistas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, nº 1, Ourense Tfno: 988229615 Correo: alcerourense@hotmail.com
ASOC. ALUME SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Illa Coelleira, nº 3, baixo dereita, Lugo Tfno: 982251602 Correo: administracion@alume.org
ASOC. AMBAR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Lg. de Granxa, 5, Ribeira Tfno: 981874480 Correo: talento@asociacionambar.org
ASOC. AMICOS 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Comoxo, 2A, Boiro; Gándara, 44, Ribeira e 8 de marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: info@amicos.org
ASOC. ANDAINA DE PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DE REDONDELA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 75% 1 Estrada de Trasmañó, nº 41, Redondela Correo: andainaredondela@hotmail.com
ASOC. ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Lugar de Vigo, nº138, Dodro Tfno: 981076405 Correo: administracion@andainapsm.org
ASOC. ANDAINA PRO SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Emilia Pardo Bazán, nº14, Ordes Tfno: 981076405 Correo: administracion@andainapsm.org
ASOC. ASPADEZA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Mouriscade, s/n, Vilanova e Rúa 23, nº 2, Lalín Tfno: 986780150 Correo: aspadeza@gmail.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Praza Ravella, 4, 1ºB,- Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Rúa Fariña Ferreño, 17, 2ºD, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 12 75% 1 Rúa Moreira, 16, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO BATA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 4 9 100% 1 Rúa Moreira, 16, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986909982 Correo: bata@autismobata.com
ASOC. AUTISMO OURENSE 2251 Maestros de educación infantil 2 12 75% 1 Ramón Puga, s/n e Bella Otero nº 8, Ourense Tfno: 988219389 Correo: info@autismourense.org
ASOC. AUTISMO VIGO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 4 Lg. O Salgueiro, nº 27, Gondomar Tfno: 986437263 Correo: autismovigo@gmail.com
ASOC. AVELAIÑA DE AXUDA AS PERSOAS CON PROBLEMAS DE SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Alférez Barreiro, 22, 1º, Baiona Tfno: 986610021 Correo: asociacion@avelaina.org.es
ASOC. BENEFICA SOCIAL DE PADRES Y AMIGOS LA ESPERANZA DEL VALLE MIÑOR 3715 Animadores comunitarios 3 12 75% 3 Rúa As Agullas, nº 12, Parada, Nigrán Tfno: 986386914 Correo: administracion@centrojuanmaria.org
ASOC. CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL PORTAS ABERTAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Mariano Carreo, 10 e Avda. Laza 42, Verín; Xacinto Santiago, 23, Vilardevós Tfno: 988417232 Correo: rural@cdrportasabertas.org
ASOC. CENTRO OCUPACIÓNAL PASCUAL VEIGA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Vila de Laxe, nº 23, 1º, A Coruña Tfno: 981154557 Correo: info@centroocupacionalpascualveiga.com
ASOC. CIMO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Díaz de la Banda, 18A, BX, Ourense Tfno: 988391515 Correo: direccion@cimo.org
ASOC. CLUB RECREATIVO AS BURGAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa das Burgas, 10, A Valenzá, Barbadás Tfno: 988233082 Correo: asburgas@acrasburgas.com
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTISIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Progreso, 89, 4ºB, Ourense Tfno: 988233000 Correo: antisidaou@antisidaou.org
ASOC. COMITE CIUDADANO ANTISIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Pena Trevinca, 22, 2º soto Tfno: 988233000 Correo: antisidaou@antisidaou.org
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. COMPOSTELANA ESCLEROSIS MULTIPLE 3723 Instrutores de actividades deportivas 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, nº 4, Santiago Tfno: 981575240 Correo: acem.santiago@gmail.com
ASOC. CORUÑESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE 5710 Traballadores dos coidados persoais a domicilio 8 12 75% 1 CC San Diego, Rúa Alberto García Ferreiro, s/n, A Coruña Tfno: 981240985 Correo: acem@acemesclerosis.org
ASOC. CULTURAL OS TRES REINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Edificio Multiusos R/O Castro, s/n, A Mezquita Tfno: 988423506 Correo: culturalostresreinos@gmail.com
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 5 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DANO CEREBRAL COMPOSTELA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 1 Rúa Pedro Cabezas González , 3, Santiago de Compostela Tfno: 981577037 Correo: sarela@sarela.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DAÑO CEREBRAL RENACER 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Clara Campoamor, nº 15, baixo, Ourense Correo: administracion@dcaourense.org
ASOC. DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER ASPACE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Avda. Camelias, s/n, Urbanización Pontemuíños (Lourizán) Pontevedra Tfno: 986864643 Correo: administracion@amencer-aspace.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE AYUDA A LOS TOXICOMANOS ERGUETE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Sede Martínez Garrido, 21, Centros E-103.1, E-103.2, E-103-3, Vigo Tfno: 986250240 Correo: direccion@asociacionerguete.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Clara Campoamor, nº 4, portal 1, 2º D, Vigo Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2511 Abogados 2 12 50% 1 Petunias, nº 5, baixo com, A Coruña Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE COLABORACIÓN Y PROMOCIÓN DEL SORDO 2722 Administradores de sistemas e redes 2 12 50% 1 Petunias, nº 5, baixo com, A Coruña Tfno: 881914078 Correo: acopros@acopros.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DANO CEREBRAL DE A CORUÑA ADACECO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Lg. As Xubias de Arriba, 15, A Coruña e Irmáns Suárez Ferrín, 3, Culleredo Tfno: 981075259 Correo: adaceco@adaceco.org
ASOC. DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 9 100% 1 Lugar de Touzas, Valadares, Outes Tfno: 981764377 Correo: adisbismur@cogami.gal
ASOC. DE DISCAPACITADOS DA BISBARRA DE MUROS 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 9 100% 1 Lugar de Touzas, Valadares, Outes Tfno: 981764377 Correo: adisbismur@cogami.gal
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS CON ELES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rua Sobreira, 24, O Rial, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502622 Correo: a.coneles@outlook.com
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS DE VALDEORRAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Caneiro do Bigache, 1-A O Barco de Valedorras e O Bañadoiro, s/n, Vilamartín de Valdeorras Tfno: 988326724 Correo: asfaval@hotmail.com
ASOC. DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DE GALICIA- AEIGA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 9 100% 1 Edificio CEM, Cidade da Cultura, s/n, Santiago de Compostela Tfno: 881957452 Correo: aeigagalicia@aeiga.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ORENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Chano Piñeiro, nº 2-4, Ourense Tfno: 988219292 Correo: recuerda@afaor.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER DE ORENSE 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 2 Rúa Chano Piñeiro, nº 2-4, Ourense Tfno: 988219292 Correo: recuerda@afaor.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 3723 Instrutores de actividades deportivas 4 12 75% 1 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE LUGO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 100% 4 Avda. Infanta Elena, 11; Juana La Loca, nº 27, baixo, Lugo; Avda. Santiago, nº 70, Friol; Bernardo González Cachamuiña, nº 18, baixo, Ourense Tfno: 982263838 Correo: afalu@afalu.org
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y DEMENCIAS AFINES DE A CORUÑA (AFACO) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Parque San Diego, s/n, Rúa Petunias, 1D e Avda. Salvador de Madariaga, nº 87 Tfno: 981205858 Correo: contacto@afaco.es
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21 Int. e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21 Int. e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE GALICIA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 2 Avda. Beiramar, 51 BX e Rúa Faisán, nº 10, Vigo Tfno: 986229797 Correo: administracion@afaga.com
ASOC. DE FAMILIARES DE PERSOAS CON ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DO MORRAZO - AFAMO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 12 75% 3 Rúa María Martín, 3 e Rúa Fragata de Madrid, 11, Moaña Tfno: 986313761 Correo: afamo@afamomorrazo.es
ASOC. DE LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DEL RIÑON DE LA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Manuel María, nº 6, 2º, Santiago de Compostela Correo: info@alcercoruna.org
ASOC. DE NAIS E PAIS DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL DA COMARCA DO SAR -AMIPA- 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Reitoral de San Tomé de Sorribas, 2, Rois Tfno: 981817202 Correo: amipa@asociacionamipa.gal
ASOC. DE PADRES DE DISCAP C DO CARBALLIÑO 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 50% 1 Centro Ocupacional ASPADISI, Rúa Río Miño, 34, O Carballiño Tfno: 988275177 Correo: asociacionaspadisi@hotmail.com
ASOC. DE PADRES DE DISMINUIDOS PSIQUICOS 2156 Terapeutas Ocupacionais 1 9 100% 1 Rúa Fiandeiras, 12, O Valiño, Oleiros Tfno: 981631070 Correo:aspadisol@aspadisol.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Lg. Vilar de Toba, 125 e Rúa da Escola, 24, Cée Tfno: 981745381 Correo: aspadex.asociacion@gmail.com
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE VIGO (ASPAVI) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Rúa Pazos, 53-A, Pazos de Borbén Tfno: 986484035 Correo: gerencia@asociacionaspavi.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 75% 1 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, ASPAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 2 Rúa Santa Teresa de Jornet, nº 19 e Rúa Xunlla, nº 2, Santiago de Compostela Tfno: 981582050 Correo: xerencia@asociacionaspas.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 2 ACE Coruña, Casteliño, 24, Sada Tfno: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 7 ACE Coruña, Casteliño, 24, Sada Tfno: 981610312 Correo: aspacecoruna@aspacecoruna.org
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 1 Lg. Veriño de Abaixo, 6, Cedeira Tfno: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOC. DE PADRES, MADRES, PROFESIONALES Y AMISTADES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL SPE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Vía Pasteur, 53 B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519815 Corrreo: asociacion@specialolympicsgalicia.org
ASOC. DE PAIS A FAVOR DAS PERSOAS CON RETRASO MENTAL DE OURENSE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 4 A Peroxa, 168, A Peroxa Tfno 1: 988227164 Tfno 2: 988239478 Correo: recursoshumanos@aspanas.es
ASOC. DE PAIS DE NENOS CON PROBLEMAS PSICO-SOCIAIS 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Alegre, 6, baixo, Ferrol Tfno: 981300370 Correo: aspaneps@mundo-r.com
ASOC. DE PERSOAS CON DIS E APOIO A INTEGRACIÓN DAS CMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Lugar da Cerdanela, s/n, Boimil, Boimorto Tfno: 981500823 Correo: amarai@amarai.es
ASOC. DE PERSOAS CON DIS E APOIO A INTEGRACIÓN DAS CMARCAS DE ARZUA E TERRA DE MELIDE - AMARAI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Lugar da Cerdanela, s/n, Boimil, Boimorto Tfno: 981500823 Correo: amarai@amarai.es
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS COMARCAS DO CONDADO E PARADANTA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Asoc. Adapta Barrio de Canedo, s/n, Centro Asprodico, Ponteareas Tfno: 986916012 Correo: crd.ponteareas@cogami.gal
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2159 Profesionais da saúde non clasificados baixo outros epígrafes 1 12 75% 1 Barrio A Rocha, 19B, Tomiño Tfno: 986623044 Correo: enviarcv@vontade.org
ASOC. DE PERSOAS CON PARALISE CEREBRAL DE LUGO 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Alfredo Brañas, 1, Lugo Correo: aspace_lugo@hotmail.com
ASOC. DE PERSOAS XORDAS DE FERROLTERRA 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 3 12 75% 1 Alcalde Usero, C.C. Porta Nova, nº 103-105, Ferrol Tfno: 981351156 Correo: proxectos@axferrolterra.org
ASOC. DE PERSOAS XORDAS DE PONTEVEDRA (APXP) 3714 Promotores de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes 2 12 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45, planta 3ª, porta 6, Pontevedra Correo: asocpersoasxordaspontevedra@gmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE A CORUÑA 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Plá y Cancela, 35, baixo , A Coruña Tfno: 981168040 Correo: aspesorc@gmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE LUGO 2923 Filólogos, intérpretes e tradutores 5 9 100% 1 Poeta Eduardo Pondal, 22, baixo, Lugo Tfno: 982201113 Correo: asorlu@hotmail.com
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE OURENSE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 5 12 75% 1 Rúa Ramón Cabanillas, nº 6, Ourense Tfno: 988366012 Correo: apsou@apsou.org
ASOC. DE PERSONAS SORDAS DE VIGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Romil, 24, Vigo Tfno: 986281370 Correo: tecnicaproyectosasv@gmail.com
ASOC. DE SARCOMAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Vizcaya, nº 64, baixo, A Coruña Tfno: 881082420 Correo: administracion@asarga.es
ASOC. DE VIUVAS MARIA ANDREA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 50% 1 Rúa Progreso, nº 91, 14-15, Ourense Correo: avmariaandrea@hotmail.es
ASOC. DE XORDOS DE GALICIA XOGA 2923 Filólogos, intérpretes e traductores 2 9 100% 1 Rúa Benito Corbal (Edificio Xunta de Galicia), s/n, 4º, oficina 9, Pontevedra Correo: servizossociais@organizacionxoga.org
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Cabanela, 3-5, Ferrol e Jacques Cousteau, 3, A Coruña Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Toledo, 9, baixo, Vigo Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DIGNIDAD GALICIA 5833 Conserxes de edificios 7 12 75% 1 Rúa Toledo, 9, baixo, Vigo Tfno: 981358573 Correo: dignidadferrol@hotmail.com
ASOC. DISCAPACITADOS FISICO CARBALLIÑO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Casa do Concello, 2º andar, O Carballiño Correo: asdifica@gmail.com
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Romil, nº 84, Vigo Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Pi y Margall, nº 139, Vigo Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOA SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Romil, nº 84, Vigo e Rúa Andalucía, nº 3, Cangas Tfno: 986483208 Correo: gerencia@asodoa.org
ASOC. DOWN OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº 1, baixo, Ourense Tfno: 988370313 Correo: downourense@downgalicia.org
ASOC. DOWN OURENSE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº 1, baixo, Ourense Tfno: 988370313 Correo: downourense@downgalicia.org
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 2 12 75% 1 Rúa Dr. Marañón, 21, baixo, Ourense Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Calle Real, 1, piso 1, A Coruña Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 8 100% 1 Calle Real, 1, piso 1, A Coruña Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Dr. Marañón, 21, baixo, Ourense Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 12 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64 A, baixo, Pontevedra Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 2824 Profesionais do traballo e a educación social 1 12 75% 1 Carril dos Loureiros, 17, Lugo Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER 8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 4 12 75% 1 Rúa Eduardo Pondal, 64 A, baixo, Pontevedra Correo: proyectos.subvenciones@aecc.es
ASOC. FAM DE EMFER.DE ALZHEIMER MONFORTE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Doutor Casares, 35, baixo, Monforte de Lemos Tfno: 982410929 Correo: afamonforte@hotmail.com
ASOC. FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Avda. Cervantes, s/n claustros de S. Francisco, Viveiro Tfno: 982194060 Correo: alzheimerviveiro@gmail.com
ASOC. FAM.ENFERM.ALZHEIMER.VIVEIRO 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 1 Avda. Cervantes, s/n claustros de S. Francisco, Viveiro Tfno: 982194060 Correo: alzheimerviveiro@gmail.com
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 2 Centro de Día Rúa Río Castro, nº 43-45, baixo, Ferrol Tfno: 981370692 Correo: joseotero@alzheimerferrolterra.com
ASOC. FAMILIARES DE ENFERMOS ALZHEIMER 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Centro de Día Estrada Alta do Porto, s/n, Ferrol Tfno: 981370692 Correo: joseotero@alzheimerferrolterra.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 75% 1 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER CHANTADA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 1 Rúa do Parque, 9, baixo C e Avda. Monforte, 34, baixo, Chantada Tfno 1: 982831355 Tfno 2: 982462330 Correo: afachantada@gmail.com
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER DE BERGANTIÑOS E OUTRAS DEMENCIAS AFABER 3715 Animadores comunitarios 3 12 75% 1 Lugar Mirón, nº 24, baixo, Bértoa, Carballo Tfno: 981758545 Corrreo: afabercarballo@gmail.com
ASOC. FAMILIAS DE PERSOAS CON TRASTORNOS DA COMUNICACIÓN SOCIAL DE OURENSE 2823 Psicólogos 1 12 50% 1 Sede Asociación Trascos: Rúa Santo Domingo, 35, entrechán 1, Ourense Tfno: 988049632 Correo: asociaciontrascos@gmail.com
ASOC. FENILCETONURICA Y OTROS TRASTORNOS METABOLICOS DE GALICIA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 1 12 75% 1 Aquilino Iglesia Alvariño, 21, baixo 2, Lugo Tfno: 982202410 Correo: galiciapku@asfega.es
ASOC. FILANTROPICA INCLUSION SOCIAL ACTIVA 5220 Vendedores en tendas e almacenes 10 9 100% 1 Rua Cervantes, 14, Vilagarcía de Arousa Correo: boavidacontabilidad@gmail.coom
ASOC. FONTE DA VIRXE DE FAMILIARES E AMIGOS DOS ENFERMOS MENTAIS 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 9 75% 1 Rúa Campo do Forno, nº 1, Mondoñedo e Barcia, Santiago de Compostela Tfno 1: 981884239 Tfno 2: 981574660 Correo: direccion@fontedavirxe.com
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Avda. De Castelao, 48, baixo, Santiago de Compostela. Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 2 Avda. De Castelao, 48, baixo, Santiago de Compostela. Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ASPERGER (ASPERGA) 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. De Oza, 240, 1º A/B, A Coruña Tfno: 881917318 Correo: yago.lage@asperga.org
ASOC. GALEGA DE ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA AGAELA 2713 Analistas, programadores e deseñadores Web e multimedia 2 12 50% 1 Rúa Gregorio Hernández, 2-4, A Coruña Correo: info@agaela.es
ASOC. GALEGA DE FIBROSE QUISTICA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Avda. Teixugueiras, 15, Navia, Vigo Tfno: 981240867 Correo: fqgalicia@fqgalicia.org
ASOC. GALEGA DE LINFEDEMA AGL 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 50% 1 Avda. López Ballesteros, nº13, of 4, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986505443 Correo: info@linfedemagalicia.com
ASOC. GALEGA DE LUPUS 3510 Axentes e representantes comerciais 3 12 50% 1 Rúa Gregorio Hernández, 2-4, 3º, A Coruña Tfno: 981240072 Correo: agal@lupusgalicia.org
ASOC. GALEGA FAMILIAS CON MEMBROS E RAPAZADA XORDOS OU CON DISCAPACIDADE AUDITIVA (ANPANXOGA) 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Pla y Cancela, 35, baixo, A Coruña Correo: info@anpanxoga.es
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Cardenal Cisneros, 1; Avda. Malecón, 22, Ribeira; Rúa Castelao, s/n, Aguiño e Aldea Abanqueiro, 69, Boiro Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 9 100% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Waldo Alvarez Insua, s/n, A Estrada e Pza. Da Constitución, 4, Cuntis Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 1 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa Cardenal Cisneros, 1; Avda. Malecón, 22, Ribeira; Rúa Castelao, s/n, Aguiño e Aldea Abanqueiro, 69, Boiro Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B; Rúa de Diego de Muros, nº 11, baixo; Rúa Manuel María, nº 6, 1º A; Avda. Rosalía de Castro, 138, baixo, Santiago de Compostela; Travesía de Cacheiras, 38, Teo; Avda. Mestre Manuel Gómez Lorenzo, 41, O Burgo, Vedra e Rúa Viaño Pequeno, s/n, Campo, Trazo Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA PARA AXUDA DOS EMFERMOS CON DEMENCIA TIPO ALZHEIMER AGADEA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa Waldo Alvarez Insua, s/n, A Estrada e Pza. Da Constitución, 4, Cuntis Tfno: 981595738 Correo: agadea@agadea.org
ASOC. GALEGA SAN FRANCISCO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 1 Rúa Cangas, 14; Avenida de Europa, 94 e Tomás Paredes, 48, Vigo Correo: gerencia@asociacionsanfrancisco.org
ASOC. GALLEGA AFECTADOS TRANSPL.MEDULARES 2823 Psicólogos 1 12 50% 1 Rúa Chile, 2-4, Entr. Dereita, Ferrol e Rúa Manuel Azaña, s/n, Culleredo Correo: proyectos@asotrame.com
ASOC. GALLEGA CONTRA LAS ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES ASEM GALICIA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 50% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, Vigo TELETRABALLO Correo: info@asemgalicia.com
ASOC. GUILLEM VEIGA IGLESIAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Rúa Souto, 34, San Miguel de Reinante, Barreiros Correo: veigaiglesiasguillem@gmail.com
ASOC. INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DA COSTA DA MORTE 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Lg. A Pedra, nº 30, Nantón, Cabana de Bergantiños Tfno: 981734985 Correo: info@integro.es
ASOC. INTEGRO DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIÓNAL DA COSTA DA MORTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Lg. A Pedra, nº 30, Nantón, Cabana de Bergantiños Tfno: 981734985 Correo: info@integro.es
ASOC. ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAUDE MENTAL 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 50% 1 Rúa República Arxentina, nº 22, 5 esq, Santiago de Compostela Tfno: 981594246 asociacionitinera@asociacionitinera.com
ASOC. ITINERA DE VOLUNTARIOS EN SAUDE MENTAL 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 12 50% 1 Rúa República Arxentina, nº 22, 5 esq, Santiago de Compostela Tfno: 981594246 asociacionitinera@asociacionitinera.com
ASOC. JUAN XXIII 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Monte Carrasco, 16, Cangas Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. JUAN XXIII 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Monte Carrasco, 16, Cangas Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. LAR PRO SALUD MENTAL DE FAMILIARES, AMIGOS Y ENFERMOS MENTALES 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 1, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
ASOC. LENDA DE SAÚDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Reveriano Soutullo, 57 e Prego de Montaos, 17, Redondela Tfno: 986404200 Correo: asoclenda@gmail.com
ASOC. LIMISI 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 1 12 75% 1 Santa Mariña, nº 93, baixo e San Sebastián, nº 21, baixo, Xinzo de Limia Tfno: 988688377 Correo: limisixinzo@gmail.com
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. NUESTRA SEÑORA DE CHAMORRO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, O Val, Narón Tfno: 981363427 Correo: chmorro@asociacionchamorro.org
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. OURENSANA DE ESCLEROSIS MULTIPLE, PÁRKINSON Y ENFERMEDADES RARAS (AODEMPER) 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 12 50% 1 Rúa Recaredo Paz, 1, Ourense Tfno: 988252251 Correo: info@aodemper.com
ASOC. PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 3139 Técnicos en control de procesos non clasificados baixo outros epígrafes 3 9 100% 1 A Brea, Nº 1 AS, Carballo Tfno: 981702606 Correo: aspaber@aspaber.com
ASOC. PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 100% 2 A Brea, Nº 1 AS, Carballo Tfno: 981702606 Correo: aspaber@aspaber.com
ASOC. PAIS NENOS DISCAP.DA MARIÑA LUCENSE 2154 Logopedas 2 12 50% 1 Centro Sociocultural Manuel Díaz Sampedro, rúa Doutor Porteiro, nº 1, San Cosme de Barreiros Correo: apnedlugo@gmail.com
ASOC. PARA A PROMOCIÓN SOCIAL E A INSERCIÓN LABORAL PLATAFORMA POLO EMPREGO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Rúa Concheiros, 33, 1º andar, Santiago de Compostela Tfno: 981580506 Correo: info@plataformapoloemprego.org
ASOC. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 100% 1 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, nº 17, Lalín Tfno: 986781897 Correo: info@residenciadasdores.es
ASOC. PARA LA PROTECCIÓN DE LOS ANCIANOS DE LALIN Y COMARCA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 2 Rúa Antonia Ferrín Moreiras, nº 17, Lalín Tfno: 986781897 Correo: info@residenciadasdores.es
ASOC. PARKINSON DE VIGO 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Rúa Pateira, 11, baixo 96-98 Vigo Tfno: 886123568 Correo : aparvigo@gmail.com
ASOC. PARKINSON GALICIA - CORUÑA 2154 Logopedas 2 12 75% 1 Rúa Jazmines, nº 10, A Coruña Tfno: 981241100 Correo: info@parkinsongaliciacoruna.org
ASOC. PARKINSON LUGO 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Avenida Infanta Elena, nº 11, Lugo Correo: parkinsonlugo@gmail.com
ASOC. POR ELES TEA OURENSE 2311 Profesores de educación especial 2 12 50% 1 Rúa Ramón y Cajal, nº, 6, baixo, Ourense Tfno: 988701658 Correo: peteaou@peteaou.org
ASOC. PRO ENFERMOS MENTALES DE LA CORUÑA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 5 12 75% 1 Praza dos Chopos, bloque 22, nº 17, A Coruña Tfno: 981132218 Correo: subvenciones@apemcoruna.es
ASOC. PROTECC.DEFI.MENTAL(PRODEME) 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Estrada Currelos, As Lamas, Monforte de Lemos Correo: asociacion@prodeme.org
ASOC. PROTECC.DEFI.MENTAL(PRODEME) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 9 100% 3 Estrada Currelos, As Lamas, Monforte de Lemos Correo: asociacion@prodeme.org
ASOC. RURAL SAN ADRIAN DE SOLVEIRA 9443 Barrendeiros e afíns 10 12 75% 1 Rúa da Igrexa, 20, Solbeira, Viana do Bolo Correo: helenapraya@hotmail.com
ASOC. SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda Tfno: 986613719 Correo: xerencia@sanxerome.com
ASOC. SAUDE MENTAL FERROL EUME E ORTEGAL ASOC. DE FAMILIARES E PERSOAS CON ENFERMIDADE MENTAL 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Río Sil, 2-4 Narón e Porto, s/n, Cerdido Tfno: 981388992 Correo: saudementalferrol@saudementalferrol.org
ASOC. SAUDE MENTAL, A MARIÑA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 4 Estrada Sargadelos, nº 10, Cervo Tfno: 982557692 Correo: asociamarina@telefonica.net
ASOC. SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA 2622 Especialistas en administración de política de empresas 2 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º esquerda, A Coruña Tfno: 981263388 Correo: administracion@downcoruna.org
ASOC. SINDROME DE DOWN DE LUGO 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 1 Rúa Miguel de Cervantes, 34, baixo e Rúa Nicomedes Pastor Días, 17, 1º Esq, Lugo Tfno: 982240921 Correo: downlugo@downlugo.org
ASOC. SÍNDROME DE DOWN TEIMA DE FERROL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Alvaro Cunqueiro, nº 1, Ferrol Tfno: 981322230 Correo: teimadownferrol@teimadownferrol.org
ASOC. VIGUESA DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE PONTEVEDRA 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Camilo Veiga, 44, baixo, VIGO Tfno: 986298865 Correo: avempovigo@hotmail.com
ASOC. XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Rúa da Canle, nº 5, baixo, Ourense Tfno: 988250847 Correo: info@xarela.com
ASOC. XARUMA 2326 Profesionais da educación ambiental 2 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC. XARUMA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 50% 1 Sanjurjo Badía, 79, Centro Gárate Tfno: 986127949 Correo: xarumaorg@gmail.com
ASOC.PRO SALUD MENTAL A CREBA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Polígono Augalevada, 29, Noia e Rúa Abesadas, 11, Ribeira Tfno: 981824921 Correo: acreba@acreba.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 4 San Pedro de Leixa, s/n, Ferrol Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 3 Rúa da Areosa, s/n Poboado das Veigas, As Pontes Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Rúa das Estrelas, s/n, Monte do Gozo, Santiago de Compostela Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANAES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 1 Lugar Folgueira, 33 Castelo, Culleredo Tfno: 981130044 Correo: administracion@aspanaes.org
ASPANANE 2220 Profesores de formación profesional (materias específicas) 2 12 75% 1 Avda. Ramón Canosa, xunto piscina, Celeiro, Viveiro Tfno: 982563083 Correo: info@aspanane.gal
ASPNAIS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Rúa Santiago, 7, Lugo Tfno: 982284107 Correo: administracion@aspnais.org
ASPNAIS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 3 Rúa Santiago, 7, Lugo Tfno: 982284107 Correo: administracion@aspnais.org
ASPRONAGA 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2154 Logopedas 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 2 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 13, Oleiros; Avda. Rosalía de Castro, 12, Oleiros e Rúa Pla y Cancela, 23, 2-3, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 3723 Instrutores de actividades deportivas 3 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Pérez Lugín, 10, A Coruña Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
ASPRONAGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Avda. Isaac Diaz Pardo, 15, Oleiros Tfno: 981610850 Correo: recursoshumanos@aspronaga.net
AUXILIA (DELEGACIÓN MONFORTE) 5891 Asistentes persoais ou persoas de compañía 6 9 100% 1 Ronda María Emilia Casas Baamonde, Monforte de Lemos Tfno: 982400620 Correo: monforte@auxilia.es
CAMIÑA, ASOC. COM. DE LA MARIÑA LUCENSE 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 Rúa Rafael Dieste, nº 9, baixo, Burela Tfno: 982580423 Correo: asociacioncamina@gmail.com
CARITAS DIOCESANA DE TUY VIGO 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Avda. García Barbón, 104, Vigo Tfno: 986443310 Correo: caritas.cdtui-vigo@caritas.es
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CASA SANTA MARIA DE LA ESPERANZA ESCLAVAS VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 2 Camiño da Barxa, 27, Mos Tfno: 986330559 Correo: personas@evdgalicia.com
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Lama, 3, Lodoselo - Sarreaus Tfno: 988461571 Correo: oviso1990@gmail.com
COLEGIO NTRA SRA DE FATIMA EN CRECIENTE ESCLAVAS DE LA VIRGEN DOLOROSA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Ponte Ribadil, 3, Crecente Tfno: 986666313 Correo: personas@evdgalicia.com
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 75% 1 Manduas, Lugar de Medelo, s/n, Silleda Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa da Luz, nº 4, Polígono Fingoi, LUGO Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 12 75% 2 Rúa Alemaña, 23, baixo, Pontevedra Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 10 12 75% 2 Rúa da Luz, nº 4, Polígono Fingoi, LUGO Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONFED. GALEGA DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 10 12 75% 1 Avda. do Rebullón, S/N, Puxeiros, Mos Tfno: 981574698 Correo: correo@cogami.gal
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 3 Rúa Congostra, 20; Rúa Colexio do Pilar, 25, Foz e Barridal, 8, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 2 Rúa Barridal, 8; Rúa das Escolas, 4 e Avda. Arcadio Pardiñas, 148, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CONGREGACIÓN HIJAS DEL DIVINO CELO ROGACIÓNISTAS 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 9 12 75% 1 Rúa Barridal, 8; Rúa das Escolas, 4 e Avda. Arcadio Pardiñas, 148, Burela Tfno: 982575276 Correo: burela@hijasdivinocelo.com
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Díaz de la Banda, 40, Ourense Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Nuno Eanes de Cercio, 44, Lalín Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avenida de Vigo, 3, A Estrada Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Iglesia, 30, Sada Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Urb. A Barcala, Praza Amador y Daniel, 24, Cambre Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Espacio Milagrosa, rúa Mallorca, 24, baixo, Lugo Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Centro Afectados Dano Cerebral, Castro de Rei Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 5 12 75% 1 Rúa Díaz de la Banda, 40, Ourense Tfno: 981221000 Correo: galicia@cruzroja.es
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOC. SINDROME DE DOWN 2329 Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 986865538 Correo: xuntos@downgalicia.org
DOWN VIGO ASOC. PARA EL SINDROME DE DOWN 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 3 Portela, 48 E; Martínez Garrido, 21, baixo; Anduriña, 27, 6ºC e Aragón, 209, 7L Tfno: 986201656 Correo: downvigo@downvigo.org
ECOS DO SUR 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
ECOS DO SUR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avenida Finisterre, 109, baixo, A Coruña Tfno: 881965692 Correo: direccion@ecosdosur.org
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE PONTEVEDRA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 4 12 75% 2 Rúa Curtidoira, nº 3, baixo, Pontevedra Tfno: 986842141 Correo: trabajosocial@afapo.es
FED. ALCER GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Hotel de pacientes do CHUAC, 84, 4º As Xubias, A Coruña Correo: alcergalicia@gmail.com
FED. AUTISMO GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Home Santo de Bonaval, 74, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981589365 Correo: info@autismogalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Salustiano Muñoz, 1, BX, Ourense Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Sor Lucía, 4, Pontevedra Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Rúa Manuel Ceruelo, 5A, Santiago de Compostela Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE FAMILIARES E ENFERMOS MENTAIS DE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Avda. Peruleiro, 18 Baixo, A Coruña Tfno 1: 981554395 Tfno 2: 981942380 Correo: feafesgalicia@feafesgalicia.org
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 4111 Empregados de contabilidade 2 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA PROVINCIA DA CORUÑA COGAMI-CORUÑA 7191 Mantenedores de edificios 9 12 75% 1 Rúa Modesto Brocos, nº 7, Santiago de Compostela Tfno: 981574698 Correo: fed.cogamicoruna@cogami.gal
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2311 Profesores de educación especial 3 12 75% 1 Pla y Cancela 35, baixo, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2311 Profesores de educación especial 3 12 75% 1 Ramón Cabanillas, 6,baixo e Entlo., Ourense Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2611 Especialistas en contabilidade 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Romil ,24, baixo, Vigo Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Benito Corbal, 45 (Portal Rúa Javier Puig Llamas) - Pdte nº despacho Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 2923 Filólogos, intérpretes e traductores 3 9 100% 2 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DE ASOCS. DE PERSOAS XORDAS DE GALICIA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 3 12 75% 1 Félix Estrada Catoira, nº 3, baixo dereita, A Coruña Tfno: 981169336 Correo: cv@faxpg.es
FED. DOWN GALICIA 2240 Profesores de ensinanza primaria 2 12 75% 1 Rúa Portela, nº 48 baixo e Avda. Martínez Garrido, 21, baixo, Vigo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2311 Profesores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Francisco Huerta y Vega, nº1, baixo, Ourense Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 75% 2 Rúa Alejandro Novo González, 1-R e Rúa Estocolmo, 10, 3ºl, Santiago de Compostela Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2329 Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2823 Psicólogos 2 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º Esq, A Coruña Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Álvaro Cunqueiro, nº1, Ferrol Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Portela, nº 48 baixo e Avda. Martínez Garrido, 21, baixo, Vigo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. DOWN GALICIA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Miguel de Cervantes, 34, baixo e Nicomedes Pastor Díaz, 17, 1º, Lugo Tfno: 981581167 Correo: downgalicia@downgalicia.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE DANO CEREBRAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Galeras, 17, 2º, oficina 5, Santiago de Compostela Tfno: 881943148 Correo: emprego@fegadace.org
FED. GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS E CRONICAS 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Alberto García Ferreiro, s/n, A Coruña Tfno: 981234651 Correo: fegerec@cofc.es
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2624 Especialistas en políticas e servizos de persoal e afíns 3 12 75% 1 Neira de Mosquera, nº 1 e nº 4, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías 2 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4111 Empregados de contabilidade 5 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Neira de Mosquera, nº 1 e nº 4, baixo, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Vía Pasteur, 53B, Polígono do Tambre, Santiago de Compostela Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ASOCS. EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA PLENA INCLUSION GALICIA) 9431 Ordenanzas 10 12 75% 1 Rúa A Granxa, nº 54, baixo esquerdo, Ourense Tfno: 981519650 Correo: administracion@fademga.org
FED. GALLEGA DE ESCLEROSIS MULTIPLE-FEGADEM 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Queixume dos Pinos, s/n, Santiago Correo: gestion@esclerosismultiplegalicia.org
FUND. ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Espazo Coworking, Cidade da Cultura, Santiago de Compostela Correo: squintas@accioncontraelhambre.org
FUND. ADCOR 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Enrique Dequidt Hevia, 16, baixo, A Coruña Tfno: 981217057 Correo: fundacion@adcor.org
FUND. ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Edelmiro Trillo, 6, 3º B, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Ramón Nieto, 63, Vigo Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 3613 Asistentes de dirección e administrativos 5 12 75% 1 Rúa Progreso, 63, 1ºA, Vigo Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. ALDABA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 75% 1 Rúa Edelmiro Trillo, 6, 3º B, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986229118 Correo: delegacion.galicia@aldaba.ong
FUND. AMEDIS 2311 Profesores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Salvaterra, 9, Vigo Correo: maica@fundacionamedis.org
FUND. AMICOS PROTEC.PERS.DISCAP.PSQUICA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 9 100% 1 Gándara, 44, Ribeira; Comoxo, nº 2A, Boiro e 8 de Marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: notificacion@amicos.org
FUND. APERTA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 9 9 100% 1 Camiño da Calzada, nº 16, Narón Tfno: 981363427 Correo: xerencia@asociacionchamorro.org
FUND. ASPACE CORUÑA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Lugar Casteliño, 24, Osedo, Sada Tfno: 981610312 Correo: fundaspacecoruna@gmail.com
FUND. CENTRO GALEGO DE SOLIDARIEDADE-PROXECTO HOME 9511 Peóns agrícolas (excepto en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns) 9 9 100% 1 Finca de Bós, Lugar de Bós, s/n, Guísamo, Bergondo Tfno: 981578165 Correo: fundacion_cgs@movistar.es
FUND. CIP 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Rúa Brasil, nº 48, Vigo Tfno: 986485865 Correo: orientacion@fundacioncip.com
FUND. DE DAÑO CEREBRAL 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Avda. Terra Cha, s/n, Castro Ribeiras de Lea, Castro de Rei Tfno: 982264281 Correo: albertotenorio@fudace.es
FUND. DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Alejandro Novo González, 1 e Rúa Estocomo, 10, Santiago de Compostela Tfno: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Azahar, Bl 48, Portal 10, A Coruña Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Avda. Martínez Garrido, 21, int. Vigo Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ERGUETE-INTEGRACIÓN 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Avda. Martínez Garrido, 21, int. Vigo Tfno: 986253176 Correo: funderguete@fundacionerguete.org
FUND. ESPLAI CIUDADANIA COMPROMETIDA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Areal, 138, Oficina 7, Vigo Tfno: 986201871 Correo: fundacion@fundacionesplai.org
FUND. EU SON 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. EU SON 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. EU SON 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 2 Rúa Suafonte, nº 47, baixos P3, Burela Tfno: 982581112 Correo: fundacion@fundacioneuson.es
FUND. FOLTRA 2152 Fisioterapeutas 2 9 100% 1 Travesía de Montouto, 24, Fase V, Teo Tfno: 981802928 Correo: dptofinanciero@foltra.org
FUND. FUNDITEA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 9 100% 1 Lg. A Penagrande, A Laxe, Moraña Tfno: 986587475 Correo: funditea@gmail.com
FUND. IGUAL ARTE 2324 Profesores de ensinanza non regrada de artes 1 12 75% 1 Rúa Palencia, 34, Vigo Tfno: 886132056 Correo: fundacion_igualarte@hotmail.com
FUND. IGUAL ARTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Rúa Palencia, 34, Vigo Tfno: 886132056 Correo: fundacion_igualarte@hotmail.com
FUND. LAR PRO SALUD MENTAL VILAGARCIA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 3, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
FUND. MENELA 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 5612 Auxiliares de enfermería de atención primaria 4 9 100% 2 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 2 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 7705 Traballadores conserveiros de froitas e hortalizas e Traballadores da elaboración de bebidas non alcohólicas 7 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 8170 Operadores de máquinas de lavandería e tintorería 8 9 100% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 9210 Persoal de limpeza de oficinas, hoteis e outros establecementos similares 10 12 75% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MENELA 9512 Peóns agrícolas en hortas, invernadoiros, viveiros e xardíns 10 12 75% 1 Navas, 11, Nigrán Tfno 1: 986365558 Tfno 2: 986423433 Correo: castronavas@menela.gal
FUND. MONTE DO GOZO 2823 Psicólogos 1 9 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela; Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra; Rúa Copenhague (A Zapateira), A Coruña; Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo e Pazo de Guizamonde, s/n, Ourense Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 3 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela; Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra; Rúa Copenhague (A Zapateira), A Coruña; Avda. Ramón Nieto, 245, Vigo e Pazo de Guizamonde, s/n, Ourense Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 3820 Programadores informáticos 2 9 100% 1 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 9 100% 1 Rúa do Cottolengo, 2, Santiago de Compostela Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. MONTE DO GOZO 9602 Peóns da construción de edificios 8 9 100% 1 Lg. de Cernadas, s/n, Val do Dubra Tfno 1: 981573020 Tfno 2: 981572524 Correo: fmg@proxectohome.gal
FUND. NEUROBURGAS DANO NEUROLOXICO 2152 Fisioterapeutas 2 12 75% 1 Rúa Río Xares, nº 16, baixo, Ourense Tfno: 988546606 Correo: administracion@fundacionneuroburgas.org
FUND. PARA A PROTECCIÓN DE DISCAPACIDADES PSIQUICOS DA COMARCA DE VERIN 8412 Condutores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 8 12 75% 1 Rúa Rosendo, s/n, Verín Tfno 1: 988414600 Tfno 2: 988414461 Correo: mancomunidade@verin.gal
FUND. PARA A PROTECCIÓN DOS DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA COMARCA DE BARCALA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 75% 1 C.O Negreira II, Rúa Prol. Real club Deport. da Coruña, s/n, Negreira Tfno: 981885352 Correo: fundacionnegreira@gmail.com
FUND. PARA LA PROTECCIÓN DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DA TERRA DA CELANOVA 8412 Conductores asalariados de automóviles, taxis e furgonetas 8 12 75% 1 Barrio Ermida, 29, baixo, Celanova Tfno: 988432176 Correo: fundacionps@gmail.com
FUND. PROTECCIÓN DISCAPACITADOS PSIQUICOS VILALBA-TERRA CHÁ 2484 Deseñadores gráficos e multimedia 3 12 75% 1 Polígono Industrial Sete Pontes, Parcela A-A, Vilalba Tfno: 982523646 Correo: centro.ocupacional@vilalba.es
FUND. RESIDENCIA DIVINA PASTORA DE VILAGARCIA DE AROUSA 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 9 100% 4 Rúa Ramón Piñeiro López, nº 11, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986501902 Correo: direccion@residenciadivinapastora.com
FUND. TUTELAR GALEGA SALVORA 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 3 12 50% 1 Marqués de Valladares, 14, piso 1, of. 9, Vigo Tfno: 986228074 Correo: administracion@fundacionsalvora.org
GRUMICO GRUPO DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DA CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Rúa Rafael Alberti, 10, baixo, A Coruña Tfno: 981135151 Correo: trabajosocial@grumico.com
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 9 100% 1 Ctra. de Santiago, s/n, Betanzos Tfno:981770056 Correo: cpacheco.paimenni@hospitalarias.es
HOGAR Y CLINICA SAN RAFAEL 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 9 100% 1 Rúa San Juan de Dios, 1, Vigo Tfno 1: 986232740 Tfno 2: 986230556 Correo: hcsanrafaelvigo@sjd.es
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INS. BENEFICO SOCIAL PADRE RUBINOS 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 7 12 75% 5 Ronda Outeiro, 325, A Coruña Tfno: 981901122 Correo: mgarcia@padrerubinos.org
INTEGRADOS ASOC. PARA A ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON TEA OU DISCAPACIDADE. 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 9 100% 1 Gándara, 44, Ribeira; Comoxo, nº 2A, Boiro e 8 de Marzo, Ribeira Tfno: 981865716 Correo: info@amicos.org
MISELA (ASOC. PERS. DISC. COMAR. NOIA-MUROS) 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 12 75% 1 Avda. República Arxentina, 60, Noia Tfno: 981972822 Correo: misela@misela.es
MISION DEL SILENCIO 9229 Outro persoal de limpeza 10 12 75% 1 Rúa Urzáiz, nº 39, Vigo Tfno: 986436997 Correo: misiondelsilencio.vigo@gmail.com
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 2651 Profesionais da publicidade e da comercialización 1 12 75% 1 Avda. Vilaboa, N1, 158, baixo esquerda, Culleredo Tfno: 981661840 Correo: proyectos@ongmestura.es
ONG MESTURA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS INMIGRANTES Y EMIGRANTES 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Avda. Vilaboa, N1, 158, baixo esquerda, Culleredo Tfno: 981661840 Correo: proyectos@ongmestura.es
RAIOLAS-LUGO 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Músico Falla, 21 BX e Bernardino Pardo Ouro, 15, Lugo Tfno: 982214504 Correo raiolaslugo@gmail.com

 

Ampliación da listaxe de programas de cooperación con entidades sen ánimo de lucro 2023

No enlace seguinte podes consultar tamén a listaxe coa ampliación dos programas de cooperación das entidades sen ánimo de lucro que foron aprobados neste último ano 2023, ordenados por orde alfabético das entidades beneficiarias.

Ten en conta que a data máxima de contratación remata o 31 de xaneiro de 2024.

Listaxe Ampliación Cooperas 2023

[Para facilitar a busca dos datos do teu interese, utiliza a caixa de busca (que busca en todas as columnas o texto que introduzas). Tamén podes ordear as columnas por orde alfabético (da A á Z, pulsando unha vez no título da columna que desexes ordear, ou da Z á A, se pulsas dúas veces no título da columna que desexes ordear).]

ENTIDADE CNO DESCRICIÓN CNO GRUPO COTIZ. MESES XORNADA TRAB. TOTAIS ENDEREZO CENTRO DE TRABALLO DATOS CONTACTO
ACEESCA ASOC. APOYO PERSONAS CON DIV INTE 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 6 9 100% 1 Ribeira - Torneiros, Polígono III, 24 Ab, O Porriño Tfno: 986332672 Correo: aceesca@aceesca.com
ACEESCA ASOC. APOYO PERSONAS CON DIV INTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 1 Ribeira - Torneiros, Polígono III, 24 Ab, O Porriño Tfno: 986332672 Correo: aceesca@aceesca.com
ADO ASOC. DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 2 Rúa Alexandre Bóveda, 17, baixo, Ourense Tfno: 988105888 Correo: administracion@adourense.es
ASOC. ALUME SAUDE MENTAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Illa Coelleira, nº 3, baixo dereita, Lugo Tfno: 982251602 Correo: administracion@alume.org
ASOC. ALUME SAUDE MENTAL 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Illa Coelleira, nº 3, baixo dereita, Lugo Tfno: 982251602 Correo: administracion@alume.org
ASOC. DE DISMINUIDOS PSIQUICOS CON ELES 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Sobreira, 24, O Rial Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502622 Correo: a.coneles@outlook.com
ASOC. DE MULLERES CON DISCAPACIDADE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Rúa Sánchez Calviño 56-58, Ferrol Correo: coordinacion@acadar.org
ASOC. DE MULLERES CON DISCAPACIDADE GALICIA 4500 Empregados administrativos con tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 5 12 75% 1 Rúa Dublín, 3, bx, Santiago de Compostela Correo: coordinacion@acadar.org
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 1 Avda. La Paz, 10 e Lugar Veriño de Abaixo, 6, Cedeira Tfno: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 1 Avda. Zumalacarregui, 26, Rúa María Mediadora e Lugar Veriño de Abaixo, 6, Cedeira Tfno: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOC. DE PADRES Y AMIGOS DE DEFICIENTES MENTALES DE LA ESCUELA DE REOGA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 8 12 75% 1 Río Braxe, 2 e Lugar Veriño de Abaixo, 6, Cedeira Tfno: 981481330 Correo: apader@apader.es
ASOC. FAM DE EMFER.DE ALZHEIMER MONFORTE 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Rúa Doutor Casares, 35, baixo, Monforte de Lemos Tfno: 982410929 Correo: afamonforte@hotmail.com
ASOC. FAM DE EMFER.DE ALZHEIMER MONFORTE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Doutor Casares, 35, baixo, Monforte de Lemos Tfno: 982410929 Correo: afamonforte@hotmail.com
ASOC. PRO SALUD MENTAL A CREBA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Abesadas, 11, Ribeira e Pol. Augalevada, 19, Noia Tfno: 981824921 Correo: acreba@acreba.org
ASOC. FAMILIARES ENFERMOS ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS FISTERRA E SONEIRA AFAFES 2156 Terapeutas Ocupacionais 1 12 75% 1 Rúa Madalena, nº 38, Cee Tfno: 881984902 Correo: afafes@outlook.es
ASOC. A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Rúa Mestres Goldar, 18, Vigo Tfno: 986208395 Correo: direccion@aspanaex.org
ASOC. A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Rúa Mestres Goldar, 18, e Rúa Anduriña, 21, 1º A, Vigo Tfno: 986208395 Correo: direccion@aspanaex.org
ASOC. A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA (ASPANAEX) 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Mestres Goldar, 18, e Rúa Anduriña, 21, 1º A, Vigo Tfno: 986208395 Correo: direccion@aspanaex.org
ASOC. ALIAD ULTREIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa Milagrosa, 99 e Ronda Fontiñas, 202, Lugo Tfno: 982251948 Correo: info@aliad.org
ASOC. ASPADEZA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Lugar Mouriscade, s/n, Vilanova, Lalín e Rúa 23, nº 2, Lalín Tfno: 986780150 Correo: aspadeza@gmail.com
ASOC. CLUB RECREATIVO AS BURGAS 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Rúa das Burgas, 10, A Valenzá, Barbadás Tfno: 988233082 Correo: asburgas@acrasburgas.com
ASOC. CLUB RECREATIVO AS BURGAS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa das Burgas, 10, A Valenzá, Barbadás Tfno: 988233082 Correo: asburgas@acrasburgas.com
ASOC. DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER ASPACE 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Avda. Camelias s/n, Pontevedra Tfno: 986864643 Correo: administracion@amencer-aspace.org
ASOC. DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER ASPACE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Avda. Camelias s/n, Pontevedra Tfno: 986864643 Correo: administracion@amencer-aspace.org
ASOC. DE ATENCIÓN A LA PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES AMENCER ASPACE 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Duque de Terranova, 7, Vilagarcía Arousa Tfno: 986864643 Correo: administracion@amencer-aspace.org
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 12 75% 1 Lg. Vilar de Toba, 125 e Rúa da Escola, 24, Cee Tfno: 981745381 Correo: aspadex.asociacion@gmail.com
ASOC. DE PADRES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL ASPADEX 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Lg. Vilar de Toba, 125 e Rúa da Escola, 24, Cee Tfno: 981745381 Correo: aspadex.asociacion@gmail.com
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE DAS COMARCAS DO CONDADO E PARADANTA 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 2 12 75% 1 Asoc. Adapta. Barrio de Canedo s/n. Centro Asprodico. Ponteareas Tfno: 986916012 Correo: crd.ponteareas@cogami.gal
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Barrio A Rocha, 19B, Tomiño Tfno: 986623044 Correo: enviarcv@vontade.org
ASOC. DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE VONTADE 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Barrio A Rocha, 19B, Tomiño Tfno: 986623044 Correo: enviarcv@vontade.org
ASOC. JUAN XXIII 4412 Recepcionistas (excepto de hoteis) 8 12 75% 1 Monte Carrasco, 16, Cangas Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. JUAN XXIII 5721 Coidadores de nenos en garderías e centros educativos 4 12 75% 1 Eduardo Blanco Amor, 66, Pontevedra Tfno: 986855018 Correo: nuria@asociacionjuanxxiii.org
ASOC. LAR PRO SALUD MENTAL DE FAMILIARES, AMIGOS Y ENFERMOS MENTALES 2311 Profesores de educación especial 2 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 1, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
ASOC. LAR PRO SALUD MENTAL DE FAMILIARES, AMIGOS Y ENFERMOS MENTALES 3812 Técnicos en asistencia ó usuario de tecnoloxías da información 2 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 1, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
ASOC. LIMISI 2156 Terapeutas Ocupacionais 1 12 75% 1 Santa Mariña, nº 93, baixo e San Sebastián, nº 21, baixo, Xinzo de Limia Tfno: 988688377 Correo: limisixinzo@gmail.com
ASOC. LIMISI 2321 Especialistas en métodos didácticos e pedagóxicos 1 12 75% 1 Santa Mariña, nº 93, baixo e San Sebastián, nº 21, baixo, Xinzo de Limia Tfno: 988688377 Correo: limisixinzo@gmail.com
ASOC. RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 2822 Filósofos, historiadores e profesionais en ciencias políticas 2 12 75% 1 Praza Camilo Díaz Baliño, 17 Santiago de Compostela Correo: info@eapn-galicia.com
ASOC. RED EUROPEA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL EN EL ESTADO ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Praza Camilo Díaz Baliño, 17 Santiago de Compostela Correo: info@eapn-galicia.com
ASOC. SAN XEROME EMILIANI 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 9 100% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda (Pontevedra) Correo: xerencia@sanxerome.com
ASOC. SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda (Pontevedra) Correo: xerencia@sanxerome.com
ASOC. SAN XEROME EMILIANI 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 Rúa Galicia, 23, A Guarda (Pontevedra) Correo: xerencia@sanxerome.com
ASOC. SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º Esq. A Coruña Tfno: 981263388 Correo: administracion@downcoruna.org
ASOC. SINDROME DE DOWN DE A CORUÑA 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 3 12 75% 1 Avda. Pedralonga, 74 A e Rúa Camelias, 13, 5º Esq. A Coruña Tfno: 981263388 Correo: administracion@downcoruna.org
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 5110 Cociñeiros asalariados 5 9 100% 1 R/ Lama, 3 (Lodoselo-Sarreaus) Tfno: 988461571 Correo: oviso1990@gmail.com
CENTRO DE DESENVOLVEMENTO RURAL O VISO 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 4 9 100% 1 R/ Lama, 3 e Igrexa, 9 (Lodoselo-Sarreaus) Tfno: 988461571 Correo: oviso1990@gmail.com
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOC. SINDROME DE DOWN 2329 Profesores e profesionais da ensinanza non clasificados baixo outros epígrafes 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 986865538 Correo: xuntos@downgalicia.org
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS ASOC. SINDROME DE DOWN 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 2 12 75% 1 Rúa Gorgullón, 41, Pontevedra Tfno: 986865538 Correo: xuntos@downgalicia.org
FED. ASPACE GALICIA 2156 Terapeutas Ocupacionais 2 12 75% 1 Praza 8 de marzo, 1 – 1º, Pontevedra Tfno: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FED. ASPACE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 3 Praza 8 de marzo, 1 – 1º, Pontevedra Tfno: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FED. ASPACE GALICIA 2922 Xornalistas 2 12 75% 1 Praza 8 de marzo, 1 – 1º, Pontevedra Tfno: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FED. ASPACE GALICIA 3831 Técnicos de grabación audiovisual 2 12 75% 1 Praza 8 de marzo, 1 – 1º, Pontevedra Tfno: 986879967 Correo: administracion@aspacegalicia.org
FED. DE ASOCIACIONS GALEGAS DE FAMILIARES DE ENFERMOS DE ALZHEIMER (FAGAL) 3160 Técnicos de control de calidade das ciencias físicas, químicas e das enxeñerías 2 12 75% 1 Rúa República Checa, nº 52, Santiago de Compostela Tfno: 981595121 Correo: fagal@fagal.org
FUND. AMIGOS DE GALICIA 2511 Avogados 1 12 75% 1 Avda. Matosinhos, 2, Vilagarcía de Arousa Correo: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
FUND. AMIGOS DE GALICIA 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Rúa Tabaniscas, 50, Santiago de Compostela Correo: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
FUND. AMIGOS DE GALICIA 2823 Psicólogos 1 9 100% 1 Avda. Matosinhos, 2, Vilagarcía de Arousa Correo: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
FUND. AMIGOS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Avda. López Ballesteros, 9, Vilagarcía de Arousa Correo: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
FUND. AMIGOS DE GALICIA 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 1 Rúa Tabaniscas, 50, Santiago de Compostela Correo: informacion@fundacionamigosdegalicia.org
FUND. DE DAÑO CEREBRAL 5611 Auxiliares de enfermería hospitalaria 5 9 100% 3 Avda. Terra Cha, s/n, Castro Ribeiras de Lea, Castro de Rei (Lugo) Tfno: 982264281 Correo: albertotenorio@fudace.es
FUND. DOWN COMPOSTELA 2312 Técnicos educadores de educación especial 2 12 75% 3 Rúa Alejandro Novo González, 1 e Rúa Estocolmo, 10, Santiago de Compostela Tfno: 981563434 Correo: oficina@downcompostela.org
FUND. LAR PRO SALUD MENTAL VILAGARCIA 2823 Psicólogos 1 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 3, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
FUND. LAR PRO SALUD MENTAL VILAGARCIA 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa Muíño Novo, 3, A Laxe, Vilagarcía de Arousa Tfno: 986502571 Correo: fundacion@lar.org.es
HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 5629 Traballadores dos coidados ás persoas en servizos de saúde non clasificados baixo outros epígrafes 6 9 100% 3 Estrada de Santiago, s/n, Betanzos Tfno: 981770056 Correo: cpacheco.paimenni@hospitalarias.es
LIGA REUMATOLOXICA GALEGA LOITA CONTRA O REUMATISMO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Centro Cívico A Silba, Espazo Amizar, A Coruña Tfno: 981236586 Correo: info@ligagalega.org
MISELA (ASOC. PERS. DISC. COMAR. NOIA-MUROS) 3713 Profesionais de apoio ó traballo e á educación social 3 12 75% 1 Avda. República Arxentina, 60, Noia Tfno: 981972822 Correo: misela@misela.es
PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 50% 1 Iglesia, 19; Dolores, 60, Ferrol e Gándara, 3, Narón Tfno: 981350217 Correo: patronato.ca@gmail.com
PATRONATO CONCEPCIÓN ARENAL 3724 Monitores de actividades recreativas e de entretemento 4 12 50% 1 Iglesia, 19; Dolores, 60, Ferrol e Gándara, 3, Narón Tfno: 981350217 Correo: patronato.ca@gmail.com
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 9 100% 3 Rúa San Rosendo, 11, A Coruña e Rúa Padre Villa, 30, Arteixo Tfno: 981600555 Correo: tcagarimo@amigonianos.org
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 2824 Profesionais do traballo e a educación social 2 12 75% 1 Rúa San Rosendo, 11, A Coruña Tfno: 981600555 Correo: tcagarimo@amigonianos.org
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 4309 Empregados administrativos sen tarefas de atención ó público non clasificados baixo outros epígrafes 7 12 75% 1 Rúa San Rosendo, 11, A Coruña Tfno: 981600555 Correo: tcagarimo@amigonianos.org
TERCIARIOS CAPUCHINOS PROV LUIS AMIGO CASA CIUDAD DE LOS MUCHACHOS DE AGARIMO 7191 Mantenedores de edificios 4 12 75% 1 Rúa San Rosendo, 11, A Coruña e Rúa Padre Villa, 30, Arteixo Tfno: 981600555 Correo: tcagarimo@amigonianos.org