Os certificados de profesionalidade son unha forma que pon a disposición a Consellería das persoas traballadoras ou demandantes de emprego para acreditar con carácter oficial as competencias profesionais que las capacitan para o desenvolvemento dunha actividade laboral, e con eles trátase de proporcionar a aquelas a formación requirida polo sistema produtivo.

Os requisitos para acceder a un certificado de profesionalidade dependen do nivel de cualificación que se esixa en cada caso, de acordo cos seguintes niveis:

Nivel 1

 • Non esixe requisitos académicos nin profesionais, aínda que se han de posuír as habilidades de comunicación lingüística suficientes que permitan a aprendizaxe.

Nivel 2

Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

 • Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 1 da mesma familia.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao medio ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
 • Ter superado as competencias clave.

Nivel 3

 Débese cumprir algún dos seguintes requisitos:

 • Título de Bacharelato.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 3.
 • Certificado de profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e área profesional.
 • Cumprir o requisito académico de acceso aos ciclos formativos de grao superior ou ben superar as correspondentes probas de acceso reguladas polas administracións educativas.
 • Ter superada a proba de acceso á universidade para maiores de 25 anos e/ou de 45 anos.
 • Ter superado as competencias clave.

 As vías para poder obter un certificado de profesionalidade son:

 • Superar os módulos formativos que integran o certificado de profesionalidade

 • Acceder ao procedemento para a avaliación e acreditación das competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral ou de vías non formais de formación

Estes procedementos para a avaliación son convocados periodicamente pola Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

Tamén é conveniente coñecer o procedemento de tramitación dos certificados de profesionalidade e das acreditacións parciais acumulables (acreditación de unidades de competencia), poñendo a túa disposición o enlace á Orde que o regula no seguinte enlace:

Procedemento expedición certificados

Para saber máis sobre os certificados de profesionalidade, a súa regulación e a convocatoria de procedementos de avaliación, consulta a web da Consellería:

Portal web da Consellería

E neste outro enlace podes acceder á publicación "Profesións reguladas" (en galego e actualizado a outubro 2018) onde se recolle o inventario de ocupacións que requiren dunha habilitación profesional para traballar:

Profesións reguladas

 Nela se recollen referencias normativas, encadramento dentro dunha familia profesional e, no seu caso, a posibilidade de adquirir algunha delas a través de certificados de profesionalidade.