Co obxectivo de dar o máximo apoio informativo ás empresas e persoas empregadoras en relación coa incidencia do coronavirus COVID-19 no ámbito do mercado laboral, Emprego Galicia achega nesta sección todos os contidos que se consideran de especial interese para facer fronte a esta situación no referido ámbito.

Publicado o Real Decreto-lei 2/2021, de 26 de xaneiro, de reforzo e consolidación das medidas sociais en defensa do emprego!

 

Real Decreto-lei 2/2021

Ademáis, atendendo á publicación e entrada en vigor do Real Decreto-lei 30/2020, de medidas sociais en defensa do emprego, Emprego Galicia ten elaborado unha infografía explicativa para dar a coñecer as principais novidades introducidas. Na seguinte imaxe tes acceso á mesma:

Imaxe infografia RDL30-2020

En relación coa entrada en vigor do Real Decreto-lei 24/2020, de medidas sociais de reactivación do emprego e protección do traballo autónomo e da competitividade do sector industrial, Emprego Galicia ten elaborado un documento para dar resposta as principais preguntas. No seguinte enlace tes acceso ao mesmo:

Preguntas frecuentes Real Decreto-lei 24/2020

Preguntas frecuentes en relación cos ERTE

No seguinte enlace pode acceder a un documento no que se da resposta a moitas das dúbidas e preguntas que, de xeito xeral, están a xurdir en relación coa solicitude e tramitación dun ERTE causado polo COVID-19, sexa por forza maior ou sexa por causas económicas, técnicas, organizativas ou de produción.

Folleto preguntas frecuentes ERTE

Información sobre a tramitación dos ERTE

A comunicación á Autoridade Laboral

Para dispór de toda a información sobre os pasos e os trámites para abordar a solicitude dun expediente de regulación temporal de emprego como consecuencia do COVID-19 ante a autoridade laboral, a continuación dispós de dous guías cos pasos a dar para facilitar o proceso.

Tramitación ERTE forza maiorTramitación ERTE causas produtivas

Por outra banda, para facilitar o seu acceso, tamén se presentan a continuación os enlaces directos á sede electrónica para cada un destes dous tipos de expedientes de regulación.

TR820C Forza Maior

TR820A Inicio causas produtivasTR820B Decisión causas produtivas

A comunicación ao SEPE

Dada a situación xerada dende o Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) no proceso de comunicación dos ERTE, se presenta a continuación o enlace para descargar as instrucións definidas polo Servicio Estatal de Empleo Público para o envío do expediente a través da súa sede electrónica (dispoñible tamén no enderezo https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html.

Documento informativo SEPE ERTE

Seguidamente, se inclúe o acceso aos modelos de comunicación que o SEPE ten publicado no seu portal web para a comunicación das distintas situacións que se poden xerar durante a vixencia do ERTE. En concreto, entre outras, as baixas das prestacións de persoas traballadoras afectadas por un ERTE que se van incorporando á actividade e tamén para a comunicación da finalización dun ERTE (actualizado xa coa información sobre as comunicacións das modificacións dos ERTE atendendo ao establecido no Real Decreto- lei 24/2020):

Comunicación SEPE baixas ERTE

Por outro lado, o Ministerio de Trabajo y Economía Social, tras recoñecer a dificultade de poder tramitar a tempo o volume de expedientes recibidos, vén de informar de que o retraso na presentación das solicitudes colectivas de prestación por desemprego das persoas traballadoras afectadas polos expedientes de regulación temporal de emprego (ERTE) non será constitutivo de infracción, dispoñendo de máis información no seguinte enlace:

Nota informativa Ministerio

Oficios da Dirección General de Trabajo

Para rematar este apartado, se achegan a continuación os principais oficios que a Dirección General de Trabajo (dependente do Ministerio de Trabajo y Economía Social) ten emitido en relación coa aplicación e interpretación da normativa relativa aos ERTE promovidos polo estado de alarma polo COVID-19. En concreto, os seguintes: 

  • Oficio 863 do 7 de abril de 2020 en contestación á Confederación Española de Organizaciones Empresariales en relación co artigo 5 do Real Decreto - lei 9/2020 e a Disposición adicional sexta do Real Decreto - lei 8/2020:

Oficio 863CRA de 7 de abril

  • Oficio 850 do 11 de abril de 2020 en contestación á Confederación Española de Organizaciones Empresariales en relación coa interpretación e alcance dos reais decretos-lei (8/2020, 9/2020 e 10/2020) en relación a aspectos relacionados cos ERTE e o permiso retribuído:

Oficio 850CRA de 11 de abril

  • Oficio 919 do 29 de abril de 2020 en contestación a unha consulta do Consejo General de Graduados Sociales en relación coa disposición adicional sexta do Real Decreto - lei 8/2020:

Oficio 919CRA de 29 de abril

  • Oficio 927 do 1 de maio de 2020 co criterio sobre a aplicación das medidas de suspensión e reducción de xornada durante a fase de desconfinamento do estado de alarma en relación coa desescalada das medidas extraordinarias adoptadas fronte á pandemia:

Oficio 927CRA de 1 de maio

  • Oficio 733 do 27 de maio de 2020 cos criterios interpretativos da DGT en relación co Real Decreto-lei 18/2020:

Oficio 733PPG de 27 de maio

Prórroga do prazo de aplicación dos ERTE segundo establece o RD-lei 30/2020

O Real Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais en defensa do emprego, fai unha revisión da aplicación e seguimento dos expedientes de regulación temporal de emprego - ERTE - causados polo COVID-19 (tanto por forza maior como por causas económicas, técnicas, operativas ou da produción) e da súa correspondente salvaguarda do emprego.

Ademais, fai especial mención ás empresas pertencentes a sectores cunha elevada taxa de cobertura de ERTE e unha reducida taxa de recuperación da actividade.

A continuación, faise un repaso polas principais medidas aprobadas mediante o mencionado Real Decreto-lei 30/2020 en relación cos ERTE:

ERTE forza maior

Os expedientes de regulación temporal de emprego vixentes, baseados no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo prorrogaranse automaticamente ata o 31 de xaneiro de 2021.

As empresas e entidades de calquera sector ou actividade que vexan impedido o desenvolvemento da súa actividade nalgún dos seus centros de traballo, como consecuencia de novas restricións ou medidas de contención sanitaria adoptadas, a partir do 1 de outubro de 2020 por autoridades españolas ou estranxeiras, poderán beneficiarse, respecto das persoas traballadoras que teñan as súas actividades suspendidas nos centros afectados, polos períodos e porcentaxes de xornada afectados pola suspensión, das seguintes porcentaxes de exoneración:

O 100 % da achega empresarial devindicada durante o período de peche, e ata o 31 de xaneiro de 2021, para empresas de menos de cincuenta persoas traballadoras ou asimiladas ás mesmas en situación de alta.

O 90 % da achega empresarial durante o período de peche e ata o 31 de xaneiro de 2021, para empresas de máis cincuenta ou máis persoas traballadoras.

Créase a figura do “ ERTE por limitacións”, segundo o cal as empresas e entidades de calquera sector ou actividade que vexan limitado o desenvolvemento normalizado da súa actividade como consecuencia de decisións ou medidas adoptadas polas autoridades españolas poderán beneficiarse das seguintes porcentaxes de exoneración:

Tipo de empresa Outubro 20 Novembro 20 Decembro 20 Xaneiro 21
Menos de 50 persoas traballadoras 100% 90% 85% 80%
Máis de 50 persoas traballadoras 90% 80% 75% 70%

 

ERTE por causas económicas, técnicas, operativas ou da produción

Aos procedementos de regulación temporal de emprego baseados en causas económicas, técnicas, organizativas ou da produción vinculadas á Covid-19 iniciados tras a entrada en vigor do presente real decreto-lei e ata o 31 de xaneiro de 2021, resultaralles de aplicación o artigo 23 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo, coas especialidades recollidas neste precepto. A tramitación destes expedientes poderá iniciarse mentres estea vixente un expediente de regulación temporal de emprego baseado no artigo 22 da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo.

Admitirase a prórroga dun expediente baseado no artigo 23 da Real Decreto-lei 8/2020 que finalice durante a vixencia do presente real decreto-lei, sempre que se alcance acordo para isto no período de consultas.

Salvagarda do emprego

Por outro lado, as empresas que reciban exoneracións nas cotas á Seguridade Social, quedarán comprometidas, en base á aplicación das devanditas medidas excepcionais, a un novo período de seis meses de salvagarda do emprego, cuxo contido, requisitos e cómputo efectuarase nos termos establecidos na disposición adicional sexta da Real Decreto-lei 8/2020, do 17 de marzo.

No caso de que existise un compromiso de mantemento de emprego anterior vixente, o inicio do novo período de salvagarda comezará cando concluíse o do ERTE anterior.

Empresas pertencentes a sectores cunha elevada taxa de cobertura de ERTE

Por último, o Real Decreto-lei 30/2020 considera empresas cunha elevada taxa de cobertura por expedientes de regulación temporal de emprego e unha reducida taxa de recuperación de actividade aquelas que desenvolvan unha actividade que se clasifique nalgún dos códigos da Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) recollidos no anexo da norma.

Tamén poderán incluírse neste apartado as empresas cuxa actividade económica dependa maioritariamente das empresas cuxos CNAE se recollen na norma ou formen parte da súa cadea de valor, é dicir, que poidan acreditar que no ano 2019 o 50% da súa facturación dependese de maneira directa daquelas empresas ou das que dependen de maneira indirecta das empresas incluídas na listaxe de códigos CNAE-09.

O Real Decreto-lei establece tamén que as empresas que se atopen nos supostos anteriormente citados, que prorroguen automaticamente o  ERTE de forza maior ata o final de xaneiro de 2021, poderán acollerse ás exoneracións nas cotas á Seguridade Social dos seus traballadores (tanto reactivados como en suspensión) devindicadas nos meses de outubro, novembro e decembro de 2020 e xaneiro de 2021. Estas exoneracións serán do 85% para as empresas con menos de 50 traballadores e do 75% para as que teñen 50 traballadores ou máis.

O acceso á publicación no BOE podes consultalo no seguinte apartado de Normativa de referencia.

As empresas con persoas traballadoras afectadas por ERTE tramitados conforme ao previsto nos artigos 22 ou 23 do Decreto-lei 8/2020, de 17 de marzo, que estivesen vixentes á data de entrada en vigor deste Real Decreto lei 30/2020, tiñan que formular unha nova solicitude colectiva de prestacións por desemprego antes do día 20 de outubro de 2020.

A dita solicitude debía presentarse exclusivamente utilizando a sede electrónica do SEPE, non sendo válido o envío a través do Rexistro Electrónico Xeral (Rede SARA), correo electrónico nin calquera outro medio.

Para que non se produciran incidencias posteriores, debía revisarse co máximo detalle os datos achegados das persoas traballadoras: DNI, conta bancaria, Base reguladora (media do último 180 cotizados na empresa e tendo en conta as reducións de xornada por garda legal que procedan), porcentaxe de contrato a tempo parcial (media dos últimos 180 días do contrato que causa ERTE-...)

Todas as prestacións que se atopasen de alta na data de entrada en vigor do Real Decreto-lei 30/2020, correspondentes a persoas traballadoras afectadas por ERTES derivados do COVID-19 serían dadas de baixa a data 30 de setembro de 2020.

Exclusivamente ás persoas traballadoras afectadas por ERTES incluídas na nova solicitude colectiva de prestacións que presentase a empresa antes do 20 de outubro de 2020 se lles recoñecería de novo a prestación por desemprego a partir do día 1 de outubro e como máximo ata o 31 de xaneiro de 2021, aínda que carecesen de cotizacións suficientes para iso.

O Diario Oficial de Galicia ten publicado o modelo normalizado para que as empresas que se atopan nun ERTE con orixe na COVID-19 e dependan das actividades protexidas polo Real Decreto lei 30/2020 do Goberno de medidas sociais en defensa do emprego, solicitasen o seu recoñecemento como integrantes ou dependentes da súa cadea de valor.

Ademais, as empresas debían cursar a súa petición por medios electrónicos antes do 19 de outubro e, de ser recoñecidas, poderían beneficiarse de exoneracións nas cotas do 85% -no caso de contar con menos de 50 persoas traballadoras- e de ata o 75% para as de maior tamaño.

Declaración de empresa dependente. Tramitación TR820Y

Tamén, no caso dun ERTE ETOP vinculado ao COVID-19 en vigor á entrada do RDL 30/2020, era moi importante ter en conta a Orde pola que se regula o procedemento (TR820Z) e se aproba o modelo de comunicación da súa prórroga.

Orde que regula o procedemento TR820ZTramitación sede electrónica TR820Z

Nos enlaces seguintes se pode consultar a Guía rápida-2020, a folla informativa empresas, a solicitude colectiva de prestacións por desemprego por ERTE COVID-19 (RDL30/2020) e a solicitude colectiva de prestacións por desemprego de fixos descontinuos que remitiu a Emprego Galicia.

Guía rápida tramitaciónFolla informativa

Solicitude colectiva RDL30/2020Solicitude fixos discontinuos

(Nota importante: Estes documentos son meramente informativos. Recomendamos encarecidamente que se utilicen os modelos propios do portal do SEPE, dadas as posibles variacións que se poidan producir respecto destes recibidos).

Normativa de referencia

Neste apartado tes acceso á lexislación de referencia en relación coa incidencia no ámbito laboral do coronavirus COVID-19.

Real Decreto lei 8/2020Real Decreto lei 9/2020Real Decreto lei 10/2020

Real Decreto lei 11/2020Real Decreto lei 13/2020Real Decreto lei 15/2020

Real Decreto lei 17/2020Real Decreto lei 18/2020Real Decreto lei 19/2020

Real Decreto lei
21/2020
Real Decreto lei 24/2020Real Decreto lei 25/2020

Real Decreto lei 30/2020Real Decreto-lei
2/2021

Real Decreto 463/2020Real Decreto 465/2020Real Decreto 476/2020

Real Decreto 487/2020

Dada a súa relevancia, se destaca a continuación o Real Decreto 926/2020, de 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-Cov-2 publicado o domingo 25 de outubro de 2020 e que entrou en vigor o mesmo día.

Real Decreto 926/2020

Se inclúe tamén a normativa específica que, en relación coa incidencia do COVID-19, tense publicado pola Xunta de Galicia:

Declaración emerxencia sanitariaRevisión declaración emerxencia sanitariaOrde ampliación prazo resolución

Información sobre medidas de prevención fronte ao coronavirus

En relación coas medidas de prevención e de seguridade sanitaria fronte ao coronavirus, o Servizo Galego de Saúde (SERGAS), asume o papel de referencia en Galicia, contando cun portal web onde se concentra toda a información de referencia no ámbito da saúde e a prevención en relación con esta enfermidade. Adicionalmente, dase acceso tamén á sección do dito portal onde se fai un seguimento das restricións por concellos:

Portal Web Coronavirus SergasSección consulta restricións por concellos

Ademais, no ámbito da seguridade e saúde laboral, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), ten desenvolvido diverso material informativo en relación coa prevención no traballo fronte ao Coronovirus COVID-19.

Guía de recomendacións saúde laboral

Na mesma liña, o ISSGA ten publicado múltiple material informativo no ámbito de distintos sectores de actividade económica en relación coa prevención e saúde laboral polo COVID-19, tendo o acceso no seguinte enlace:

Publicacións ISSGA

Do mesmo xeito, Turismo de Galicia ten habilitado un espazo específico sobre a prevención e a seguridade no sector turístico (Galicia, destino seguro), no que se atopa diversa información en relación con manuais, formación, asesoramento e financiamento para impulsar a súa recuperación da actividade. No seguinte enlace está toda esta información:

Galicia, destino seguro

Para pechar este apartado, a continuación se facilita o acceso ao Procedemento de actuación para os servizos de prevención de riscos laborais fronte á exposición ao COVID-19 elaborado polo Ministerio de Sanidade con recomendacións e medidas actualizadas de prevención co obxectivo de promover medidas organizativas e de prevención o para o estudo e manexo de casos e contactos acontecidos nas empresas (actualizado a 14 de xullo de 2020):

Procedemento actuación Ministerio

Medidas en relación coa chegada de persoas procedentes doutros territorios

Para un mellor seguimento das medidas de prevención establecidas pola Consellería de Sanidade ante a chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios, a continuación se inclúe o acceso á Orde e á Resolución correspondente.

Orde Consellería de SanidadeResolución Consellería de Sanidade

Adicionalmente, mediante a Resolución de 19 de agosto (que substitúe á do 5 de agosto), a Dirección Xeral de Saúde Pública estableceu a obriga de realizar a comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020, en relación coa chegada de persoas procedentes dos territorios establecidos. Ámbalas dúas as podes consultar nos seguintes enlaces:

Orde Consellería de SanidadeResolución Consellería de Sanidade

Se inclúe tamén a continuación o enlace ao formulario en liña deseñado pola Consellería de Sanidade para realizar a mencionada comunicación:

Formulario persoas procedentes doutros territorios