Os programas duais de emprego para persoas mozas, cofinanciados polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil, configúranse como aqueles programas de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade, a cualificación e a inserción profesional das persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese xeral e social que posibiliten ao alumnado participante a realización dun traballo efectivo que, xunto coa formación profesional para o emprego recibida, relacionada directamente co devandito traballo, procure a súa cualificación profesional e favoreza a súa posterior inserción laboral no mercado de traballo.

Imaxe Garantía xuvenil

As entidades promotoras dos programas serán os concellos, mancomunidades de concellos ou entidades públicas dependentes ou vinculadas a un concello de Galicia. A Xunta de Galicia subvencionará os gastos derivados da posta en marcha e desenvolvemento do programa e os custos de contratación das persoas mozas participantes.

A etapa de formación en alternancia coa práctica profesional terá unha duración de 12 meses, que tamén estará dirixida á aprendizaxe, cualificación e adquisición de experiencia profesional.

Nos contratos para a formación e aprendizaxe que a entidade promotora subscriba co alumnado participante nos programas de emprego, a Xunta de Galicia subvencionará o 100 % do salario mínimo interprofesional, incluída a parte proporcional de dúas pagas extraordinarias. Así mesmo, tamén subvencionará a totalidade das cotas por conta da persoa empregadora correspondentes á seguridade social, fondo de garantía salarial e desemprego previstas para os ditos contratos na súa normativa específica.

Unha vez rematada esta primeira etapa de formación e aprendizaxe, promoverase a inserción laboral de todas as persoas participantes nos programas de emprego que rematen con resultado de apto/a, mediante unha futura convocatoria de incentivos á contratación por conta allea durante un mínimo de 6 meses a xornada completa en empresas para ocupacións do ámbito das materias impartidas e no ámbito territorial de Galicia.

Requisitos para poder participar:

 

  • Ter dezaoito ou máis anos de idade.
  • Estar inscrito/a e en situación de persoas beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e ademais deberán manter o cumprimento dos requisitos para ser considerada persoa beneficiaria con carácter previo a participar nun programa dual de emprego.
  • Poder realizar un contrato para a formación, co obxecto de estar vinculado ao programa mediante un contrato de tales características.
  • No caso de que a formación vaia dirixida á obtención de certificados de profesionalidade de nivel de cualificación 2 ou 3, deben cumprir cos requisitos de acceso sinalados nos reais decretos que regulan os ditos certificados (formación académica ou no seu defecto as competencias clave que correspondan).

 

Forma de selección:

 

A selección do alumnado, así como a do persoal directivo, docente e administrativo de apoio participante en cada programa dual de emprego será realizada pola entidade promotora.

Se és unha persoa inscrita no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil e estás interesada en participar nun destes programas, non dubides en consultar directamente á entidade promotora ou á túa oficina de emprego.

Lembra, ademais, que a solicitude de participación en programas duais de emprego pode realizarse de xeito telemático a través da Oficina Virtual de Emprego Galicia:

 

LISTAXE DE PROGRAMAS DUAIS DE EMPREGO PARA PERSOAS MOZAS CONCEDIDOS 2021 - 2022

 

PROVINCIA DA CORUÑA

PROVINCIA ENTIDADE CONCELLOS ASOCIADOS NOME DO PROGRAMA DE EMPREGO CERTIFICADO/S PROFESIONALIDADE - ESPECIALIDADES NIVEL CERTIFICADO/S
A Coruña Concello da Coruña Culleredo Rede virtual xacementos arqueolóxicos IMST0109 / Produción fotográfica 3
SSCB0110 / Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais 3
A Coruña Concello de Arteixo - Arteixo pola capacitación xuvenil 2021-2022 EOCB0210 / Revestimentos con pasta e morteiros na construción 2
A Coruña Concello de Ribeira Porto do Son Serra do Barbanza EOCB0211 / Pavimento e albanelería de urbanización 2
A Coruña Concello de Rois Padrón e Dodro Xuventude en acción 2021 (Dodro - Padrón - Rois)

IFCD0110 / Confección e publicación de páxinas web

2
A Coruña Concello de Santiago de Compostela - Santiago Sustentable III IFCD0210 / Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web 3
IMSV0209 / Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos 3
A Coruña Concello de Teo Vedra e Boqueixón Emprégateapp IFCD0112 / Programación con linguaxes orientados a obxectos e bases de datos relacionais 3
A Coruña Mancomunidade de Ordes - Mancomunidade de Ordes EOCB0108 / Fábricas de albanelería  2

MAMD0209 / Traballos de carpintería e moble

1

 

PROVINCIA DE LUGO

PROVINCIA ENTIDADE CONCELLOS ASOCIADOS NOME DO PROGRAMA DE EMPREGO CERTIFICADO/S PROFESIONALIDADE - ESPECIALIDADES NIVEL CERTIFICADO/S
Lugo Concello de Lugo -

Start IOT 5.0

IMSV0209 / Desenvolvemento de produtos audiovisuais multimedia interactivos  3
IFCD0210 / Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxía web 3
Lugo Concello de Ribadeo Barreiros Territorio Vivo SEAG0109 / Interpretación e educación medioambiental  3
ADGG0508 / Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos 1

 

PROVINCIA DE OURENSE

PROVINCIA ENTIDADE CONCELLOS ASOCIADOS NOME DO PROGRAMA DE EMPREGO CERTIFICADO/S PROFESIONALIDADE - ESPECIALIDADES NIVEL CERTIFICADO/S
Ourense Mancomunidade de municipios da comarca de Verín  -  Mancomunidade de Verín VI AGAF0108 / Froitocultura 2
SSCS0208 / Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 2
Ourense Mancomunidade voluntaria de concellos da comarca de Ourense Manco Xove V  AGAR0208 / Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas  2
SSCS0208 / Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais 2

 

PROVINCIA DE PONTEVEDRA

PROVINCIA ENTIDADE CONCELLOS ASOCIADOS NOME DO PROGRAMA DE EMPREGO CERTIFICADO/S PROFESIONALIDADE - ESPECIALIDADES NIVEL CERTIFICADO/S
Pontevedra Concello da Estrada  -  A Estrada 2021 AGAO0108 / AGAR0309 / 0209 Forestal / xardinería
MAMD0209 / MAMR0308 /MAMD0109  Carpinteria 1 e 2
Pontevedra Concello de Lalín Lalínnova IFCT0309 / 0209 Sist. Microinformáticos 2
AFDA0210 / Actv. Físico deportivas recreativas 3
Pontevedra Concello de Redondela Redondela TIC II  IFCD0110 / ARGG0110 / Deseño web e gráfico 2 e 3
EOCB0208 / 0109 / EOCJ0311 / Albanelería 1
Pontevedra Concello de Vigo Formaweb IV IFCD0210 / 0211 / Desenvolv. Aplicacións web e sist. de xestión de información 3
Pontevedra Concello de Vilanova de Arousa Obradoiro de hostalería: Mar de Santiago II  HOTR0408 / Cociña 2
HOTR0608 / HOTR0508 Serv. Restaurante / Serv. Bar e cafetería 2
Pontevedra Mancomunidade da área intermunicipal de Vigo MAIV Garantía Xuvenil 2021  ARGG0110 / Deseño grafico web e web  3
SSCB0109 / Dinamización de proxectos 3
Pontevedra Mancomunidade do Val Miñor  Pedras do Miñor EOCB0109 / EOCB0108 Albanelería  1 e 2
IEXD0409 / Cantería 2
Pontevedra  Padroado municipal Beiramar(Moaña)  -   Moaña Moza II   SSCB209 / 0211 / SSCE0109 / Actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil 2 e 3 
SSCB0110 / AFCA0211 / Organización e xestión de eventos 3

Acceso á convocatoria

Convocatoria Programas duais de emprego persoas mozas