Un xacemento de emprego é un sector económico ou parte deste no que se prevé que se vai demandar un número significativo de empregos nun futuro próximo, debido a transformacións económicas, sociais ou tecnolóxicas que xeran na sociedade necesidades non cubertas.

Ao ser reducido o número de empresas que ofrecen servizos dentro destes ámbitos, é moi probable que ao abeiro dos novos xacementos de emprego se xere unha gran cantidade de empregos, ou mesmo que teña lugar a aparición de novas profesións, motivo polo que pode ser unha vía a ter en conta á hora de realizar a túa busca de emprego.

Con carácter xeral, a Comisión Europea clasifica os Novos Xacementos de Emprego en catro grandes bloques:

Servizos da vida diaria

 • Os servizos a domicilio.

 • O coidado da infancia.

 • As novas tecnoloxías da información e da comunicación.

 • A axuda á mocidade en dificultade e á inserción.

Servizos da mellora do marco de vida

 • A mellora da vivenda.

 • A seguridade.

 • Os transportes colectivos locais.

 • A revalorización dos espazos públicos urbanos.

 • Os comercios de proximidade.

Servizos culturais e de ocio

 • O turismo.

 • O sector audiovisual.

 • A valorización do patrimonio cultural.

 • O desenvolvemento cultural local.

 • O deporte.

Servizos de medio ambiente

 • A xestión dos residuos.

 • A xestión da auga.

 • A protección e o mantemento das zonas naturais.

 • A normativa, o control da contaminación e as instalacións correspondentes.

 • As enerxías renovables.

Non obstante, de xeito constante están a xurdir novas necesidades que se poden materializar en oportunidades de emprego, e neste sentido o factor local pode ser de gran relevancia á hora de identificar novos xacementos de emprego dentro do teu ámbito de busca de emprego.