De xeito adicional ás ofertas de emprego que promoven as empresas e as entidades privadas, Emprego Galicia financia e promove en colaboración con entidades públicas, institucións e entidades sen ánimo de lucro unha serie de programas de emprego destinados a favorecer a contratación de persoas demandantes.

A relación de programas de emprego vixentes na actualidade é a seguinte:

Accións de fomento de emprego coas entidades locais para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social

Estas accións están destinadas á promoción e financiamento de accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de obras ou servizos de interese xeral e social, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Destas accións tes máis información no seguinte enlace:

Accións fomento de emprego

Contratación temporal de persoas en situación ou risco de exclusión social perceptoras da RISGA

Este programa está dirixido ás entidades locais para fomentar a contratación temporal que axude a mellorar a empregabilidade a través da adquisición de experiencia profesional mediante a contratación subvencionada de persoas desempregadas de moi difícil inserción laboral e/ou en risco de exclusión social, beneficiarias da renda de integración social de Galicia (Risga).

Deste programa tes máis información no seguinte enlace:

Programa Contratación RISGA

Programa APROL Rural

O programa APROL Rural ten como obxectivo promover accións de fomento de emprego en colaboración coas entidades locais rurais a través da contratación de persoas traballadoras desempregadas para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente coa prevención de incendios nas faixas secundarias definidas pola Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, como son a planificación preventiva, a valorización forestal, a silvicultura, a limpeza de montes, a xestión da biomasa, co obxecto de proporcionarlles a experiencia e a práctica profesional necesarias para facilitar a súa inserción laboral.

Deste programa tes máis información no seguinte enlace:

Programa APROL Rural

Programas de cooperación con organismos intermedios Sistema Nacional de Garantía Xuvenil

Estes programas teñen por finalidade mellorar a empregabilidade e a inserción profesional das persoas incluídas como beneficiarias no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil, que non estivesen traballando nin participando en actuacións educativas ou formativas no día natural anterior ao momento de recibir a actuación, que teñan feito os dezaoito anos e, non superen a idade máxima que estableza a normativa vixente do Sistema nacional de garantía xuvenil, de conformidade co artigo 97.c) da Lei 18/2014, do 15 de outubro, de aprobación de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, mediante a prestación de servizos que posibiliten ás persoas participantes a realización dun traballo efectivo que lles procure unha práctica profesional necesaria para a súa integración sustentable no mercado de traballo.

Destes programas tes máis información no seguinte enlace:

Programas de cooperación OO.II.

Programas de cooperación

Destinados a mellorar a empregabilidade a través da adquisición da experiencia profesional mediante un contrato de traballo para realizar obras e servizos de interese xeral e social.

Deste tipo de programas tes máis información no seguinte enlace:

Programas de cooperación

Programas de formación e emprego

Son programas públicos nos que as persoas desempregadas participantes reciben cualificación profesional ao mesmo tempo que desenvolven un traballo produtivo en actividades de utilidade pública ou interese social.

Podes ampliar a información sobre as modalidades actuais de programas de emprego de Galicia nos seguintes enlaces:

Programas de emprego persoas mozasObradoiros de
emprego

Programas integrados de emprego de Galicia

Son instrumentos dirixidos á mellora da ocupabilidade e á inserción laboral das persoas desempregadas, mediante un conxunto integrado de accións de orientación, formación e intermediación que se desenvolve durante un período de 12 meses.

Deste tipo de programas tes máis información no seguinte enlace:

Programas Integrados de emprego 

Ofertas de emprego público

Por último, se o teu interese é o emprego público, podes acceder dende os seguintes enlaces ás ofertas de emprego público que están en vigor:

Ofertas emprego público EstatalOfertas de emprego público Galicia